5
Per guu stuby bniety nguiu ni bdialá Ananías, chialbɨ lá Safira. Btóodeb tuby ldaa guɨchliu. Bnietré biannéb duudx mɨly. Chiy güedeedbɨ stuudxni de apóstol, ax guniib dec iratecni bdeedbɨ. Ne chialbɨ nanchuucbɨ xi cayunbɨ. Chiy raipy Bed laab:
—Ananías, ¿xínii baany bɨndxab gan liú par güiuu dixú lo Spíritu Sant par yanníu stuudx mɨly ni btóo guɨchliu? Anste itóo guɨchliuqui, ¿ta gati xtenuni? Ne chi btóoni, ¿ta gati xtenu ná mɨlyqui? ¿Xínii baaniu xgab gúnu zeec? Agudíiliu dixú lo Dios gati lo de bnietti.
Chi bindiag Ananías de diidxré, chiy biabbɨ ax gutybɨ. Ne irate de bniety ni gucbee xi guzacbɨ, quesentiand bdxibdeb. Chiyru gubii de bíiny, ax btuuibdeb laab tuby sábnɨ par güecuaatsdeb laab.
Chi guc zecti chon hor bdzɨny chial Ananías. Per quɨt gántib xi aguc. Ax raipy Bed laab:
—Gunii nare, ¿ta zecquɨ ni gunii chialu btóot guɨchliu xtentɨ?
Chiyru gunii Safira:
—Ziyla btóonni.
Chiy raipy Bed laab:
—¿Xínii bdxadiidxtɨ par güeet dixú lo Spíritu Sant? Detsquɨ zéed de bniety ni güecuaats chialu. Anre ziyza chacuaatsdeb liú.
10 Hóracqui biabtegac bniety gunaaqui rut zuguaa Bed ax gutybɨ. Chi biiu de bíinqui, agutybɨ ax guléedeb laab par güecuaatsdeb laab cuee chialbɨ. 11 Irate de bniety ni reldilaaz Jesucrist, ne irate de ni gucbee ni gucqui, quesentiand bdxibdeb.
12 De apóstol güelaaru baandeb zienzi de milagrɨroo nez lo de bniety guɨdx. Ne láani curdor ni rniideb curdor xte Salomón ruy rdxasaadeb. 13 De bniety guɨdxqui quesentiand bcaazdeb de ni reldilaaz Jesucrist, per rdxibdeb idxaadeb lodeb. 14 Ziy xquel güelaa guc zienru de bniety ni güeldilaaz xtiidx Jesucrist, zeclɨ bniety nguiu ne zeclɨza bniety gunaa. 15 Axt rbéedeb de bniety racxú lo nez. Rguixdeb laadeb lo daa te par chi teed Bed, masiu blda xtenbɨ lda laadeb. 16 Ne néza de bniety guɨdx ni ná gax Jerusalén, zieny de bnietqui güe Jerusalén. Güenédeb de bniety racxú ne de bniety ni nuu bɨndxab láani lazdooni ax iratecdeb biac.
17 Chiy bxoz ni rnabee lo de bxoz cun de saduceu ni zuguané laab, quesentiand racnalaazdeb. 18 Parzi gunaazdeb de apóstol güelduudeb láani lizguiib. 19 Per guxinqui tuby ánglɨ xte Dios bxalny de puert xte lizguiibqui. Guléeny laadeb ne raipny laadeb:
20 —Gulchia laniudoroo xte Jerusalén. Chiy gultixtee lo de bniety xa xquel par gapdeb guelnabány nez lo Dios.
21 Chi bindiagdeb ziy, chi bragueelqui sidooru, biiudeb laniudooqui ax guzulo caliuudeb de bniety xtiidx Dios.
Chiy bxoz ni rnabee lo de bxoz cun de ni zuguané laab bchasaadeb de gurtisy cun irate de bɨngul xte Israel, ax gunabeedeb de ni zecáa de apóstol láani lizguiib. 22 Per chi bdzɨny de suldad ruu lizguiib, quɨt bdxialtideb de apóstol ax biecquideb güetixteedeb 23 nadeb:
—Chi bdzɨnnɨ ruu lizguiib aquɨy dxíi, a de suldad cacualo ruu puertqui. Per chi bxalnɨ, ruteete quɨt tu bdxialtin láanqui.
24 Chiy bxoz ni rnabee lo de bxoz cun capitán xte de suldad ni rcualo yudoroo xte Jerusalén cunru de bxoz ni rnabee, chi bindiagdeb ziy, guzulo rundeb xgab ax rnabdidxsaadeb xadxa xquel ldull de cosquɨ. 25 Hóracqui bdzɨny tuby bniety nguiu ni raipy laadeb:
—De bniety ni guluut láani lizguiib, adeb nuu laniudoroo. Caliuudeb de bniety.
26 Chiyru güe capitánqui cun de suldad güecáadeb de apóstol. Per quɨt xi bannétideb laadeb te pur rdxibdeb icuaa de bniety guɨdx guia laadeb. 27 Chi bdzɨnnédeb de apóstol, bdzɨɨdeb laadeb lo de gurtisy. Chiy bxoz ni rnabee lo de bxoz raipy laadeb:
28 —¿Ta gati gunabeen laat dec quɨtrupac iseedtit de bniety xtiidx Jesús? Ne anre irate lo de bniety Jerusalén abtɨɨchtɨ de diidxqui, ne rcaazzactɨ icuaquiat dunnɨ gudinxún Jesúsqui.
29 Chiy cuaby Bed cunru de apóstol:
—Ná par icuadiagnɨ xtiidx Dios xlat ni icuadiagnɨ xtiidx bniety guɨchliu. 30 Dios xte de to xpɨngul gulalnɨ gusbánny Jesús ni gudinxút chi bcuaatny lo cruzy. 31 Ax bcuez Dios laany llayabaa lad naldí xtenny, ne laany nány ni rnabee ne ni ildáza bniety lo de duld, ax bxalny nez par de bniety Israel par yialaazdeb pur xtulddeb par gacdeb perdón. 32 Dunnɨ nan testigu xte de cosré cun Spíritu Sant ni rdeed Dios irate de bniety ni rcuadiag xtiidxny.
33 Chi bindiagdeb ziy, quesentiand bdxiichdeb ax rcaazdeb niguinxúdeb de apóstol. 34 Per lo de gurtisqui dxaa tuby fariseu ni lá Gamaliel. Laab náb tuby maistrɨ ni nán ley ne irate bniety rápdeb didxdoo laab. Chiy guzuldíb ax gunabeeb idiia de apóstol detsqui tuby rat. 35 Chiyru raipbɨ de gurtisqui:
—De bniety Israel, gulgaany xgab xing chagannét de bnietquɨ. 36 ¿Ta quɨt rzalaaztɨ dec gulalqui bdiacá tuby bniety ni bdialá Teudas? Guniib dec laab nuu tu náb ax guu zecti tap gayuaa xpɨnbɨ. Per chi gudinxú bɨny laab, irate de xpɨnbɨ brɨɨch. Ax ruytisy gulull ni cuaréldbɨ. 37 Ne ziyza láani de dxi ni bgab bniety pur gubiernɨ, bdiacáza Judas ni zá Galilea. Ziygac zieny xpɨnbɨ guu, per chi gudinxú bɨny laab, irate xpɨnbɨ ni guzanald laab brɨɨch. 38 Pur ningui, nare rniia laat gulsaan de bnietquɨ, quɨt yutétit cun laadeb. Te pur belati bɨnzi raipy laadeb gúndeb zeec, zuu chi ldull ni carélddeb. 39 Per belati pur Dios ná ni cayundeb de cosquɨ, ax quɨt xo sutit lo ni cayundeb. Gulgáp cuend, te quɨt gun chi gacbeet acasaclot Dios.
40 De gurtisqui baanquɨzadeb cuend xtiidx Gamaliel. Chiyru gurɨdxdeb de apóstol, btaazdeb laadeb, ne raipdeb laadeb dec quɨtru chagüeetideb xtiidx Jesús. Chiyru bldádeb laadeb. 41 Per de apóstol rzaclaazgacdeb bdiiadeb láani rut nuu de gurtisqui, te pur absaan Dios gudeeddeb guelzii pur Jesús. 42 Ne quɨtza bdxibtideb niclɨza quɨt gulezti rliuudeb ne rueedeb xtiidx Jesucrist nez lo de bniety llillite, zeclɨ laniudoroo xte Jerusalén ne zeclɨza ruu liz de bniety.