10
De saniroldilaaznɨ Jesucrist, gulchanelaaz dec de to xpɨngul gulalnɨ ni guzané Moisés, iratedeb guzadeb niguét zá ni bxiaald Dios ne iratezadeb gudeed lo nisdoo ni lá Nisdoo Xnia. Ziy xquel bíeny dec xpɨny Moisés laadeb pur ni iratedeb guzané laab niguét záqui, ne gudednézadeb laab lo nisdooqui. Chiy iratezadeb bquiindeb ni bxiaald Dios desde llayabaa par iquiindeb. Ne iratezadeb güéedeb nis ni bguaad Dios laadeb, nis ni guch tɨɨx tuby guia. Niy zelo dec desdɨ chiy agac rbezné Crist laadeb nez ruttisy zédeb. Per masquɨ ziy ziendeb quɨt baantideb zec ni rdxalaaz Dios, ne irate de ni quɨt baanti zec ni rdxalaaz Dios, gutydeb nez lo yiubiz rut cuandzadeb.
Irate ni gudeeddeb, gudeeddeb ziy par gacbeen quɨt náti güen idxannɨ saa de mal ni baandeb. Quɨt náti par itot de cos ni rnii bɨny ná dios zec ni baany zienzi de to xpɨngul gulalnɨqui, te pur laadeb lo xquiits Dios rnii: “Gurideb, bquiindeb, güéedeb chiyru güesúdeb baandeb ni quɨt ná par gúndeb.” Ziyza quɨt náti par gún bniety de ni quɨt illiú cun de ni quɨt rac chialdeb, zec ni baany zienzi de to xpɨngul gulalnɨqui parzi tubyzi dxi guty galdbichon milydeb. Niclɨza quɨt náti par isaclon Dios zec ni baany zienzi de bnietqui, parzi gudzɨdiia de béeld laadeb ax gutydeb. 10 Ne quɨtiza guél iniin quɨt cayunti Dios zec ni riáld, te pur ziy baany zienzi de to xpɨngul gulalnɨqui parzi pur guél quɨt xi nayiulaaztideb, ax bxiaald Dios tuby ánglɨ ni gudinxú laadeb.
11 Irate ni gudeeddeb, cuani lo xquiits Dios te par gacbeen quɨt náti güen idxannɨ zec ni baandeb, dunnɨ ni nabánnɨ anre ni acadópru tiamp ni ideed bɨnguɨchliu cuend Dios. 12 Pur ningui bniety ni run xgab dec aquɨtru gúnti duld gan laab, güenru icualob quɨt gún duld gan laab. 13 Irate de ni cadeedtɨ quɨt nátini ni quɨt rdeed bniety, te pur Dios quɨt cuelaaztiny laat. Quɨt isaantiny teedtɨ tuby ni quɨt güelaaztɨ, ne laany ná ni gacnény laat par gacbeet xa gúntɨ o xa güelaazzactɨ ni cadeedtɨ.
14 Pur ningui de saniroldilaaznɨ Jesucrist, zec ni rcaaza laat, nare rniia laat gulcualo quɨt itot de cos ni rlilo bniety ná dios. 15 Nare nánna dec púrzi bniety racbee laat, ningui lagac laat gulgaany xgab la güen ná ni caniia laat. 16 Chi rdxannɨ zec ni baany Xtadnɨ Jesucrist chi baanny lúltmɨ cen, ax chi rdéen vin ni abiacldee ronelaaznɨ rɨny ni bxíiny chi gutyny pur de xtuldnɨ. Chiy chi rquiinnɨ guechtily zec ni baanny lúltmɨ cen xtenny, niy ná tuby seny dec anan tubyzi cun laany. 17 Te pur masquɨ ziennɨ, per zec ni rgaazy tubyzi guechtily lo iratecnɨ ziy ríeny dec tubyzi nan cun Crist.
18 Laat nántɨ xa run de bniety Israel chi renédeb tuby gun par Dios, ax zec ni rundeb cun gunqui zénedeb cuend dec anádeb tubyzi cun Dios. 19 Quɨt caniitia laat pur de cos ni rlilo bniety ná dios dec nuu xi sacdengui o dec nuuza xi sac de aliment ni riacldee nez lo de diosqui. 20 Te pur de bniety ni quɨt rumbee Dios, laadebɨy rundeb ziy ax gati lo Diostiy rdzɨɨdeb de alimentqui, lo de bɨndxabɨy rsiacldeedebni. Ax quɨt rcaaztia gactɨ tubyzi cun de bɨndxab. 21 Quɨt xo gúntit ziy par yíany dec anát tubyzi cun de bɨndxab, chiy ax iquiinzactɨ guechtily ne vin par yíany dec názactɨ tubyzi cun Crist. 22 O, ¿ta rcaaztɨ ichiichtɨ Dios? ¿Tatix mazru rdxapnɨ guelrnabee que laany?
23 Irate zelee gún bniety, per gati irati ná güen gún bniety. Masquɨ irate zelee idxannɨ, per gati irati illiú par idxacnésaan xa chaza chonuun xnez Dios. 24 Te pur quɨt náti par idxannɨ xgab pur dunzin, ná par idxannɨ xgab pur stuby de sáan.
25 Zec chi rziit beel lo guee, quɨt inabdiidxtit la abiacldee beelqui pur de xtiosdeb, te par quɨt xi iziientɨ iquiintɨni. 26 Te pur xte Xtadnɨ Dios ná guɨchliu cun irate ni nuu lo guɨchliu.
27 Belati tuby ni gady chaldilaazti xtiidx Dios iniib laat chaquiintɨ lizbɨ, ax belati rcaaztɨ chiat, gulchia. Gulquiiny irate ni inɨɨdxbɨ laat sin quɨt xi inabdiidxtit par quɨt xi iziientɨ. 28 Per belati chúu tuby de saat ni inii laat dec ni canɨɨdx bnietqui laat abiacldeeni lo de xtiosbɨ, ax quɨt iquiintitni pur bniety ni gudixtee lot te par quɨt xi mal xgab gúnbɨ, masquɨ laat nántɨ dec xte Xtadnɨ Dios ná guɨchliu cun irate ni nuu lo guɨchliu. 29 Quɨt caniitia laat pur xa rziientɨ, ni caniia laat ná pur de xgab ni zelee gún stuby de saat pur laat.
Per tal belati nuut runtɨ xgab: “Per, ¿xínii quɨt gúna irate ni nánna quɨt náti mal gúna purzílesa xgab stuby bniety? 30 Tal belati rniit: Nare nánna dec rdeeda gracy Dios pur nitisy rquiinia ax, ¿xínii gúndeb mal xgab pur naa?” 31 Per nare rniia laat irate de cosquɨ ná par chanét cuend, te pur zeclɨ pur ni rquiintɨ, ni réet ne irateru ni runtɨ, ná par gúntɨni pur didxdoo ni naptɨ Dios. 32 Gulcualo xa nabánytɨ te par zeclɨ de bniety Israel cun de ni quɨt ná bniety Israel ne de sanireldilaazzactɨ Jesucrist quɨt gúndeb mal xgab pur laat. 33 Te pur ziy runa nare, rcualuaa izíenzaac irate bniety cun naa. Quɨt runtia ni gacné narezia, mazru runa pur gúna ni gacné zieny bniety te par chalee gapdeb perdón lo Dios.