9
Laat nántɨ dec zelee gúna ni rcaaza zec guelrnabee ni napa pur apóstol ni naa. Nare agunáa Xtadnɨ Jesucrist ne laat ná ni abaania gan par laany pur ni agüeldilaaztɨny. Belati nuu de ni quɨt rumbee nare zec apóstol, per laat nántɨ dec apóstol nare. Te pur zec ni areldilaaztɨ Jesucrist ax ríeny dec didxldícpac apóstol nare.
Ne par de ni quɨt reldilaaz dec naa apóstol, squé ná ni rcabia lodeb: Napa nez inɨɨdxtɨ ni iquiinia ne ni guɨia. Ne ziyza zeleeza guchnaa cun tuby gunaa ni rac saniroldilaaznɨ Jesucrist par chaníab nez ruttisy cháa, zec ni run iraru de apóstol cun de bets Xtadnɨ Jesús ne Bed. O, ¿tatix narezia cun Bernabé bdxáldnɨ idxannɨ xmandad Dios xcuendquɨn? Per nic tuby suldad quɨt reti lo guerr xcuendquɨni, nuu ni rguilly de gaxt xtenbɨ. Ne ziyza tuby ni rzibiny uv, ¿tatix quɨt chalee iquiinbɨni? Chiy tuby ni nap de vag ni rllii, ¿ta gati zelee iquiinbɨ xlechdem? Ne gati xgabziti bɨnguɨchliu ná ni caniia laat, néza lo ley ni bdeed Dios Moisés rnii ziy. Te pur lo leyqui rnii: “Quɨt yianlaazu ideedu ni go de ladxaa lalzi cayundem xtsɨɨniu.” Dios quɨt guniitiny ziy purzi ni ruuny guelrsaa pur de ladxaa, 10 sino que néza pur dunnɨy guniiny. Te pur zeclɨ ni raan ne ni rsía trigu, tubylote zénedeb cuend dec nuu xi icáadeb. 11 Anre dunnɨ ni abseednɨ laat xa chanuut xnez Dios, ¿ladxa cuendrootey belati gacnét dunnɨ par chaza guelnabány? 12 Belati stuby de ni rseed laat relee rcáadeb ni riáld ideedtɨdeb, ax ziyza zaibgueldpac gacnét dunnɨ.
Per masquɨ ziy dunnɨ gady xi inaabtin laat, cadxuelaaztisnɨ ni cadeednɨ te par quɨt xi icaldo dec aquɨtru guindiagti bniety de didxzaac xte Jesucrist. 13 Laat nántɨ, irate de bxoz ni run sirvɨ laniudoo xte Dios, riálddeb duudx ni rené de bniety Israel lo Dios par racdeb guelnabány. Ziyza irate de bxoz ni run sirvɨ loldedooqui rut rené de bniety de ladxaa par Dios, riáldzadeb duudx ni rené de bnietqui par racdeb guelnabány. 14 Anre ziytiziacza gunii Xtadnɨ Jesucrist pur de bniety ni rliuu de didxzaac xtenny, dec pur de bniety ni caseeddeb ná par gacdeb guelnabány. 15 Per nare xíteete quɨt cacáatia, niclɨza quɨt cacuaatia cartré lot par chúu xi inɨɨdxtɨ nare. Te pur par nare güenrudxa su gatia xlat ni chúu ni idzɨcá guelrzaclaaz ni napa caseeda de bniety de didxzaac xte Jesucrist.
16 Xíteete quɨt rzubyaatia nare pur caseeda de bniety de didxzaac xte Jesucrist, te pur mandadpacqui abiálda. ¡Ne prollɨza naa belati quɨt iseeda de didxzaacqui de bniety! 17 Pur ningui, belati cayuna mandadré pur rdxalaaza gúnani, ax teru nuu xi icáa. Per niclɨpacza belati quɨt rdxalaaza gúna mandadré, per laani absiáld Dios nare. 18 Ax ni runa gan ná guelrzaclaaz ni napa dec masquɨ quɨt xi cacáatia, masquɨ quɨt cacáatia ni riáld icáa tuby bniety ni rliuu de didxzaac xte Jesucrist per zélaa caseeda de didxzaacqui de bniety.
19 Ne masquɨ quɨt tu bnietti rnabee nare pur mandadqui, per a naa zuguaa par irate bniety te par chalee gúna gan gac zienru xpɨny Crist. 20 Ax chi zuguaníaa de bniety Israel, nare runa pur iziiendeb dec saa bniety Israelnɨ rac te par chalee gúna gan gacdeb xpɨny Crist. Chi zuguaníaa de bniety Israel ni runpac pur chanuu xley Moisés ax runzaca zec tuby ni zenuu leyqui, te par chalee gúna gan gacdeb xpɨny Crist (masquɨ nare nánna dec quɨt rnabeeti leyqui naa). 21 Chiy chi zuguaníaa de ni quɨt náti bniety Israel, de ni quɨt zenuuti leyqui ax masquɨ nare nánna dec Dios ná ni rnabee naa pur ni nabánia zec ni rnabee Crist, per runa pur iziiendeb nare zecac tuby saadeb te par gúna gan gacdeb xpɨny Crist. 22 Chi zuguaníaa de ni runtioplaaz par gúndeb o iquiinzadeb tuby cos, ax runa pur izíenzaacdeb cun naa te par gacníadeb gacdeb xpɨny Crist. Nez ruttisy záa runa pur iziieny de bniety nare zecac tuby saadeb, te par tuby xnez o stuby xnez masiu duudxdeb gúna gan gapdeb perdón pur Crist. 23 Irate de cosré cayuna pur guelrcaaz ni napa cun de didxzaac xte Jesucrist, te par tubylote gunldee Dios quiaa cun quia irate de ni reldilaaz de didxzaacqui.
24 Laat nántɨ chi ruu tuby carrer zieny ni rlluuin, per tubyzi ni rcáa premy. Anre ziyzaquɨy laat gulgaany pur icáat ni inɨɨdx Dios. 25 De ni rlluuinqui quesentiand rcualodeb laadeb te par quɨt xi icuati illuuindeb. Rundeb ziy par gúndeb gan, ne ni rundeb gan ná tuby curon laurel ni rbizac. Per dunnɨ ni cadxannɨ pur icáan ná tuby premy ni quɨt chúuti dxi nitlo. 26 Ax nanchuua xi pur cayuna, gati cuntisy cayuntia tuby cos sin quɨt ganna xínii, quɨt cuntisy cayuntia ni cayuna. 27 Pur ningui ni cateettizia naa par chalee inabiia nare gúna zec ni riáld, te quɨt lalza nare ni caseeda de bniety de didxzaac xte Jesucrist, quɨt xi yálda lo Dios.