3
Chi rniin ziy, quɨt gúntit xgab dec cazubyaaiznɨ dunnɨ. Laat nántɨ dec quɨt rquiinti iliuunɨ laat tuby guiits par gacbeet tú dunnɨ o inaabzacnɨ laat tuby guiits ni gacné gacbee de bniety tú dunnɨ zec ni run stuby de bniety. Te pur lagac laat nát tuby cart par dunnɨ, cart ni zonén láani lazdoon ni ruuld ne ni rumbee irate bniety. Digapac choniin laat nát tuby cart xte Crist ni bcuaan dunnɨ, per gati cun tintti sino que cun Spíritu Sant xte Dios ni rbeznabány, tuby cart ni quɨt gucchuuti lo tuby de guia bred sino que láani lazdoo bniety.
Pur ni rdxapnɨ confianz Dios pur Jesucrist, ax quɨt rdxantin xgab dec nuu ni rdxannɨ dunzipacnɨ, te pur irate ni rdxannɨ, rdxannɨni pur guelgucné xte Dios. Dios ná ni rguaad dunnɨ guelnán par cadixteen lo de bniety pur nez cuby ni anuu par cun Dios, nez cuby ni quɨt rquiinti chanuu bniety tuby ley ni zéed lo guiits sino que pur Spíritu Sant. Te pur ley castigutisy ná ni zédne ley, per Spíritu Sant guelnabániy ná ni rguaadny bniety.
Ne masquɨ castigutisy ná ni zédne ley ni bdeed Dios Moisés lo tuby guia bred, per quesentiand bcuabcháa lo Moisés chi cuáabni, axt niclɨ quɨt xo íguia de bniety Israel lob chiy pur guelrcuabcháaqui, guelrcuabcháa ni duudxga duudxga gunitlo. Belati chi beedcla leyqui guc ziy, anre, ¡mastecru nasaa ná guindiag bniety pur nez cuby ni rliuu Spíritu Sant anap bniety par cun Dios! Te pur chi beedcla ley ni zédne castigu par bniety, quesentiand nasaa cun tuby guelrcuabcháa beedni, anre, ¡mastecru quesentiand nasaa ná guindiag bniety xa xquel gacníadeb nez lo Dios par gapdeb nez cun laany! 10 Ne belati quesentiand nasaa guc chi bdzɨny ley xte Dios lo guɨchliuré, anre xíteeteacti guelnasaaqui par guelnasaa ni ná pur nez cuby ni anap bniety par cun Dios. 11 Ax belati leycla ni quɨt illiúti par iduibtiampte, beedni cun tuby guelnasaa, anre mastecru nasaa ná de didxzaac xte Crist ni rguixtee xa gap bniety perdón, de didxzaac ni quɨt chúuti dxi nitlo.
12 Ne dunnɨ nánnɨ dec quɨt chúuti dxi nitlo de didxzaacqui, ninguiy sin dxiby caseednɨny de bniety. 13 Quɨt rdxantin zec ni baany Moisés, bchiib tuby ldaa lady lob par quɨt gacbee de bniety Israel dec cabicá ni rcuabcháa lob, guelrcuabcháa ni gunitlogac. 14 Per gati loizti Moisés bdxii xi bdxii, néza xquelrieny de bnietqui bdxii. Te pur axt hórandxire chi ruulddeb de xtiidx Dios ni bcuaa Moisés, xíteete racbeetidebni, quesoltisy pur guelreldilaaz Jesucrist zelee gacbeedebni. 15 Per axt hórandxire chi ruulddeb ni bcuaa Moisés, xíteete racbeetideb xi zeloni. 16 Per bniety ni riecqui cun Dios, bniety ni reldilaaz Jesucrist, laany rxalny xquelrienbɨ par gacbeeb xi zelo xtiidxny. 17 Te pur tubyzi ná Jesucrist cun Spíritu Sant, ax rut arbezné bniety Spíritu Sant aquɨt xi costi rnabee laab. 18 Pur ningui iratecnɨ aquɨt xi daaguti lon zec ni baany Moisés, te pur dunnɨ nan zec tuby yaguan rut ríeny guelnasaa xte Jesucrist ne duudxga duudxga cayacnɨ zec ni rcaazny gacnɨ, ax dxi pur dxi aríenrupac xa xquel cazieenny dunnɨ pur Spíritu Sant xtenny.