4
Pur ningui, zec ni ablaslaaz Dios dunnɨ ax bsiáldny dunnɨ idxueen xtiidxny, ningui quɨt choxaclaaztin idxannɨ mandadré. Dunnɨ quɨt xi rcuaatstin, quɨt xi ni quɨt illiúti cadxannɨ, quɨt candzatin rdxannɨ engany bniety niclɨza quɨt rchutin xtiidx Dios. Dunnɨ cadxueetisnɨ ni ná didxldí xte Dios, ne lagacquɨ de bniety zelee gacbee dec xnezquɨni cadxannɨ nez lo Dios. Per belati nuu de bniety dec par laadeb quɨt xi zeloti de didxzaac xte Jesucrist ni cadxueen, quɨt xi zelotini par laadeb pur ni quɨt zétideb xnez Dios. Ax bɨndxab ni rnabee lo guɨchliuré abcuay xquelriendeb, laadeb ni quɨt nádeb chaldilaazdeb, te par quɨt izieeny de didxzaac xte Jesucrist laadeb ax quɨt xo iniádeb guelrnabee xtenny, laany ni rialo nány zectiziac ni ná Dios. Quɨt catɨɨchtin diidx lagac pur dunnɨ, ni catɨɨchnɨ ná de didxzaac xte Jesucrist, laany ni nány Dad par dunnɨ. Ax nántisnɨ dec cadxannɨ sirvɨ lot pur guelrcaaz Jesucrist. Ne lagac Dios ni gunabee yiáany lo guɨchliuré chi banchuunni, lagac Diosqui bzieenny xquelriennɨ, bxalny xquelriennɨ par gacbeen xa ná guelrnabee xtenny, guelrnabee ni racbeen pur Jesucrist.
Per irate guelrnabee ne guelnán ni rdxapnɨ, rdxapnɨni masquɨ naiznɨ zec de gues yiu te par yíany dec irate guelrnabee zéed pur Dios gati pur duntin. Ax masquɨ iralote guelziitisy ni cadeednɨ, per quɨt roxaclaaztin. Masquɨ lazu aquɨtru xo idxantin, per rdxialac xa idxannɨ. Masquɨ ni runnétisy bniety dunnɨ, per quɨt rbelaazti Dios dunnɨ. Masquɨ re bniety dunnɨ guɨchliu, per quɨt rnitlotideb dunnɨ. 10 Nez ruttisy zoon dxúun lo guelguty zectiziac ni gudeed Jesucrist, per ziy xquel rliuun dec Jesucrist rbeznabánny te pur quɨt rbelaaztiny dunnɨ. 11 Ax lalzi nabánnɨ, llillite dxúun lo guelguty pur causɨ nan xpɨny Jesucrist, per ziy xquel rliuun bniety guɨchliu dec Jesucrist rbeznabánny. 12 Dunnɨ dxúun lo guelguty pur ni catɨɨchnɨ xtiidx Jesucrist, per pur ziy anaptɨ guelnabány nez lo Dios pur ni abindiagtɨny.
13 Lo xquiits Dios rnii: “Pur ni güeldilaaza, ningui guniia ni guniia.” Anre ziyzaquɨy dunnɨ pur ni roldilaaznɨ xtiidx Dios ningui cadxueenni. 14 Te pur dunnɨ nánnɨ dec Dios, laany ni gusbánny Xtadnɨ Jesucrist lo guelguty, ziyza sbánny dunnɨ pur ni anan tubyzi cun Jesucrist ax laat ne dunnɨ tubylote itsɨnny dunnɨ rut rbezny. 15 Te pur irate ni cadxannɨ ne ni cadeednɨ, cadeednɨni par cadxacnén laat te par chaza idalru de ni chaldilaaz Jesucrist. Ax ziy xquel azienru de ni ideed gracy Dios, azienru de ni izubyaa laany.
16 Pur ningui quɨt roxaclaaztin. Te pur masquɨ cadubynɨ pur mandadré, per spírit xtennɨ dxi pur dxi cacuby Diosni. 17 Xíteeteacti de guelzii ni cadeednɨ lo guɨchliuré te pur ni rdeed náni, ne pur de guelziiqui ax sdxáldnɨ de guelnazaac xte Dios, de guelnazaac ni mazru sac ne ni quɨt chúuti dxi nitlo. 18 Te pur dunnɨ quɨt cadxantin pur de cos ni rguiaan lo guɨchliuré, ni cadxannɨ pur ná pur de ni quɨt rdxanlotin. Te pur de ni rguiaan lo guɨchliuré zuu dxi nitlodeni, per de ni quɨt rdxanlon anre, quɨt chúuti dxi nitlodeni.