5
Dunnɨ nánnɨ dec xcuerpɨn ná zec tuby yuu senciy par spírit xtennɨ lo guɨchliuré, yuu ni teru chúu dxi nitlo. Per nánnɨ dec llayabaa Dios snɨɨdxny dunnɨ stuby cuerpɨ, cuerpɨ ni quɨt gucchuuti pur bniety guɨchliu zec ni racchuu tuby yuu, ne cuerpɨqui idxapnɨ par chazy. Lalzi rdxapnɨ cuerpɨré lo guɨchliu, rdxannɨ quej pur de trabaju ni cadeednɨ, ax ójla dunnɨ abdzɨny dxi ni idxapnɨ cuerpɨ ni idxapnɨ llayabaa. Te pur gati púrziti spírit gacnɨ llayabaa, sdxapnɨ cuerpɨ ni iguaad Dios dunnɨ. Lalzi ni rdxapnɨ cuerpɨ ni rdxapnɨ lo guɨchliuré, rziiennɨ ne rdxúun guelrsaa pur ni cadeednɨ. Quɨt caniitin dec rcaaznɨ gatynɨ, ni rcaaznɨ ná idxapnɨ cuerpɨ cuby ni ná par idxapnɨ par chazy te par nitlo xcuerpɨn ni ná par nitlo. Ne Dios, laany baanny dunnɨ zec ni nan ax bnɨɨdxny dunnɨ Spíritu Sant xtenny zec tuby seny dec zac zec ni aguniiny gac.
Pur ningui quɨt rdeedti rdxapnɨ confianz ni rdxapnɨ, ne dunnɨ nánnɨ lalzi nabánnɨ lo guɨchliuré, zit dxúun par rut rbez Xtadnɨ Jesucrist. (Per dunnɨ zonuunny pur ni roldilaaznɨny gati pur caguiaatin xa gac.) Ax rdxapnɨ confianzré, ne ójla dunnɨ xo isáannɨ cuerpɨ ni rdxapnɨ lo guɨchliuré te par choldeznén Jesucrist. Pur ningui quɨt xi gúnti, belati lo guɨchliuré o belatiza llayabaa, per xgabnɨ ná idxannɨ zec ni rcaaz Crist. 10 Te pur iratecnɨ ná par ibiin nez lony rut gúnny guelgurtisy te par tubygan icáan ni riáldnɨ, pur güen o pur mal ni bdxannɨ lo guɨchliuré.
11 Pur ningui zec didxdoo ni rdxapnɨ Jesucrist, ax cadxannɨ pur gún de bniety cuend xtiidxny. Ne Dios nánny dec dunnɨ cadxanquɨn zec ni riáld, ax ójla ziyza gumbeet dunnɨ dec xnezquɨni cadxannɨ. 12 Quɨt cadxantin pur izubyaan dunnɨ zec ni rnii bɨny rdxannɨ sino que ni rcaaznɨ ná saclaaztɨ gacbeet ni ná didxldí pur dunnɨ, te par chalee icaibtɨ lo de ni mazru run cuend xa yanzaacdeb nez lo bniety xlat ni gúndeb xgab xa nabánydeb nez lo Dios. 13 Anre belati par bniety rac quian pur ni cadxannɨ, per cadxannɨni pur Dios. Chiy belati par laat nianlaazquɨn ningui cadxannɨ mandadré, ax cadxannɨni par cadxacnén laat. 14 Pur guelrcaaz xte Crist ningui cadxannɨ ni cadxannɨ, te pur dunnɨ nánnɨ dec Crist gutyny par irate bniety pur ni irate bniety quɨt gúpti nez par cun Dios pur causɨ xtulddeb. 15 Ax Jesucrist gutyny pur irate bniety te par de ni chaldilaaz laany quɨtru ibánytideb zec ni ná xgabdeb sino que zec ni rcaazny, laany ni gutyny pur laadeb ne gubíi gubánny stuby. 16 Pur ningui belati gulo bdxannɨ xgab dec Crist naizny tuby bniety guɨchliu, per anre agati ziyti ná xgabnɨ pur laany. Ne ziyza aquɨt rdxantin cuend pur xa ná o tú ná bniety, 17 te pur tutix bniety ni a ná tubyzi cun Crist, abchu zec ni nabánybɨ. Airɨnquɨ nabánybɨ que zec ni gubánybɨ gulo.
18 Per irate ndee ná pur guelgucné xte Dios, laany ni baanny rdxapnɨ nez par cun laany pur Jesucrist, ax bcuabeeny dunnɨ idixteen lo de bniety xa xquel par gapdeb nez cun laany. 19 Te pur tubyzi ná Dios cun Jesucrist ax pur Jesucrist cayun Dios pur gap bniety guɨchliu nez par cun laany, pur Jesucrist anucuend bniety sin duld nez lo Dios, ziy ná ni bcuabeeny dunnɨ idixteen lo bniety. 20 Pur ningui dunnɨ nan de ni canii pur Crist, cateednɨ xtiidx Dios par gacbee bniety xa ná ni rnaabny gún bniety. Ax pur Jesucrist dunnɨ rnaabnɨ lot: Gulgaany cuend perdón xte Dios. 21 Te pur Jesucrist quɨt xi duldti baanny, per pur de xtuldnɨ bsaan Dios gutyny zec tuby bɨnduld te par pur guelreldilaaz laany, ax acaguiaa Dios dunnɨ zec tuby ni gady gúnti duld.