6
Pur ningui zec ni cadxannɨ xmandad Dios, dunnɨ rnaabnɨ lot: Quɨt gumbexlieeztit guelrcaaz xte Dios. Te pur lo xquiitsny rnii:
Chi bdzɨny dxi ni gúna cuend liú, baania cuend liú
ne chi bdzɨny dxi ni gapu perdón ax gucnía liú.
Ne dunnɨ rniin laat dec abdzɨny dxiqui par laat, abdzɨny dxi ni gún Dios cuend laat ne ni gúnzacny perdón laat.
Dunnɨ quɨt cadxantin tuby ni gún quɨtru chaldilaaz bniety Jesucrist, quɨt cadxantin tuby ni inii bniety dec dunnɨ quɨt cadxantin zec ni caseednɨ bniety. Sino que par irate caliuun bniety dec dunnɨ nan de ni cayun sirvɨ lo Dios ax rdxuelaaznɨ ni cadeedtisnɨ, zeclɨ pur de guelzii, de trabaju, de guelnalas, ne pur de guelna ni rnɨɨdx bniety dunnɨ. Ne ziyza ni rguuzadeb dunnɨ láani lizguiib, ni rguudeb dunnɨ lo didxguidx, ni rdxan tant zieny ni rdxannɨ, ni rtɨɨchnɨ bcaald ne pur de guelrldiaan ni rdeednɨ. Chiy ziyza caliuun bniety tú dunnɨ pur ni nabánnɨ zec ni riáld, pur ni nánnɨ cún ni ná didxldí, pur ni rdxapnɨ paciency ne nan güen cun bniety, pur ni rbeznén Spíritu Sant, pur ni guldípacnɨ rcaaznɨ saa bnietnɨ, pur ni rdxueen ni ná didxldí, pur ni cayacné Dios dunnɨ, ne pur ni rlɨdxnɨ bniety o rgualozacnɨ dunnɨ cun xtiidx Dios. Nuu güelt ráp bniety didxdoo dunnɨ, nuuza güelt rsaclodeb dunnɨ. Nuu güelt rniideb diidx zaac pur dunnɨ, nuuza güelt rniyádeb dunnɨ. Nuu güelt reldilaazdeb ni rniin, nuuza güelt quɨt reldilaaztideb ni rniin. Nuu güelt rundeb zec ni quɨt rumbee dunnɨ, masquɨ rumbeecdeb dunnɨ. Masquɨ lazu apac gatynɨ per quɨt raittin, ne masquɨ ni runnétisdeb dunnɨ per quɨt rguinxútideb dunnɨ. 10 Masquɨ rdxúun nalas, per rdxannɨ pur yíany dec nuzaclaaznɨ. Masquɨ probzi dunnɨ per pur dunnɨ zieny bniety a ná ricu nez lo Dios pur ni anándeb xtiidxny. Ne masquɨ quɨt xi rdxapnɨ lo guɨchliuré, per quɨt xi runlieedxtin.
11 De bniety Corinto, dunnɨ aguniin laat irairate pur dunnɨ, xíteete quɨt xi nacuatslaaztin pur ni guldípacnɨ rcaaznɨ laat. 12 Dunnɨ quɨt rdeedti ni rcaaznɨ laat, laatɨy belati quɨt rcaaztɨ dunnɨ. 13 Per nare rniia laat zec ni rniné tuby dad de lliinni: Gulcaaz dunnɨ zec ni rcaaznɨ laat.
14 Gulcualo xi de compromis gúntɨ cun de ni quɨt reldilaaz Dios, te pur irɨnquɨ ná xgab de ni azenuu xnez Dios par xgab de ni nabánytisy. Irɨnquɨ ná xgab de ni run cuend xtiidx Dios par xgab de ni quɨt run cuendny. 15 Laat nántɨ dec quɨt xo gacti Crist tubyzi cun bɨndxab, ziyzaquɨy irɨnquɨ ná de ni reldilaaz Crist par de ni quɨt reldilaaz laany. 16 Irɨnquɨ ná de bniety ni reldilaaz Xtadnɨ Dios par de bniety ni reldilaaz de cos ni rlilodeb ná dios. Te pur dunnɨ ni roldilaaznɨ Dios ni rbeznabány, dunnɨ nan xquiudoony, zecquɨ ni cá tuby lat lo xquiitsny rut rnii:
Nare sbezníadeb ne suguaníadeb nez ruttisy chiadeb.
Nare gaca Dios xtendeb ne laadeb gacdeb de xpɨnnia.
17 Ne ziyza rnii lo xquiits Dios:
Quɨt guuchtɨ lo de mal ni run bniety,
gulbicá tuby lad xte de cosqui.
Quɨt gúntɨ de ni quɨt illiú te par icáa laat,
18 ax nare gaca tuby dad par laat
ne laat gactɨ de llingaana ne de llindxaapa.
Ziy rnii Xtadnɨ Dios, laany ni napny irate guelrnabee.