7
Niy ná de promes ni abaany Dios cun dunnɨ de saniroldilaaznɨ Jesucrist. Pur ningui ná par idxannɨ pur ibánnɨ nania, isáanɨ tuby lad de duld, de mal xgab, ne iraizru de ni quɨt illiú. Chiy dxi pur dxi idxannɨ pur ibánnɨ zec ni rcaaz Dios pur didxdoo ni rdxapnɨny.
¡Gulgac güen cun dunnɨ! Dunnɨ xíteete gady xi idxannétin laat, gady xi malti ne gady xi enganyti idxannɨ laat. Quɨt gúntit xgab dec cadildnía laat, te pur zec ni aguniia laat desde gulo dec dunnɨ rcaaznɨ laat, ax masquɨ gatynɨ o masquɨ ibányrun per tubyzi nan cun laat. Quesentiand napa confianz laat ne rzaclaaznézaca laat. Masquɨ de guelziitisy ni rdeednɨ, per zec ni rguzaclaaztɨ dunnɨ ax quesentiand rzaclaaznɨ, quɨt xi gúnti ni cadeedtisnɨ.
Te pur desdɨ chi bdzɨnnɨ nez Macedonia xíteete gady xi izilaaztin pur iralote ni cadeednɨ, zeclɨ pur de ni runné de bniety dunnɨ ne pur de guelnadxiby ni rziiennɨ. Per Dios laany ni rguzaclaazny de ni nuu nalas, laany guluzaclaazny dunnɨ chi bdzɨny Tito ruré. Ne gati purzíti ni bdzɨnbɨ sino que pur ni rzaclaazbɨ pur laat. Laab guniib dunnɨ dec quesentiand nuut gan iniát nare, ne ziyza dec ruut guelrsaa ne nalas pur naa. Niy ná ni rzaclaaza dec runquɨt xgab pur naa.
Nare nánna dec rnia bziientɨ pur cart ni bcuáa lot, per quɨt rialaaztia bcuáa cartqui. Masquɨ la nalas bziienia chi bxiaaldani pur ni nánna dec saclastɨ tuby tiop dxi, per anre ax rzaclaaza, gati purti guzaclastɨ sino que pur guelnalasqui ax aguluxneztɨ laat. Laat bziientɨ nalas ne belaaztɨ zec ni rcaaz Dios, ax quɨt xi malti bdxannɨ laat. 10 Te pur chi rziieny bniety guelnalas zec ni rcaaz Dios, guelnalasqui racné rialaaz bniety xtuldni ax ziy xquel rlá bniety lo castigu, ne quɨt chúuti dxi yialaazbɨ guláb lo castiguqui. Per pur guelnalas ni rziientisy bniety ne quɨt runbɨ pur yiiub lo xnez Dios, ax quɨt xo gaptib guelnabány nez lo Dios. 11 Per laat gulguiaa zec ni agucné guelnalas ni bziientɨ ne belaaztɨ zec ni rcaaz Dios. Pur guelnalasqui gueeld baantɨ pur gulexneztɨ ni guniia laat cayun tuby de saat, ne ziyza bdxiichtɨ ne bdxibtɨ pur ni cayunbɨ. Chiy ójla laat xo nizuguaníaa laat, ne ziyza ax baantɨ castigubɨ zec ni riáldbɨ. Pur irate ni baantɨqui, ziy xquel ríeny dec quɨt xi duldti naptɨ pur ziy. 12 Cart ni bcuáa lot, quɨt bcuáatiani purzi ni runa xgab pur bniety ni cayun duldqui o purzi ni runa xgab pur ni cadeed guelzii pur xtuld bnietqui. Nare bcuáa cartqui lot par iliuut Dios dec zénectɨ cuend dunnɨ. 13 Niy ná ni rguzaclaaz dunnɨ dec ziyquɨ baantɨ.
Ne mastecru rzaclaaznɨ anre ni rguiaan rzaclaaz Tito bdzɨnbɨ pur tant güen ni guctɨ cun laab. 14 Ax quɨt bsanxtiutit nare pur irate zec ni bzubyaa laat nez lob. Te pur irate ni guniia pur laat ná didxldí zecquɨ ni nántɨ dec dunnɨ púrzi didxldí rniin, ax ziyzaquɨy didxldíc ná ni rdxaipnɨ Tito pur laat. 15 Anre quesentiand zenelaazbɨ laat pur ni renelaazbɨ zec ni bcuadiagtɨ diidx ne pur irate didxdoo ni gúptɨb chi guzuguanéb laat. 16 Nare rzaclaaza pur ni napa confianz laat par irate.