8
Anre de saniroldilaaznɨ Jesucrist, rcaaznɨ gacbeet xa cayacné Dios de bniety ni reldilaaz Jesucrist nez Macedonia. Masquɨ de guelziitisy ni agudeeddeb, per quɨt rdeedti ríeny dec quesentiand nuzaclaazdeb. Ne masquɨ la prob nádeb, per rzaclaazdeb bzaadeb centav par gacnédeb bniety. Nare nanldía dec laadeb guldípacdeb gucnédeb zecti ni güelee. Laadeb gucnédeb mazru que zec ni bdxannɨ xgab, sin quɨt tu baanti juers laadeb. Quesentiand banlasdeb lon isaannɨ dec néza laadeb gacnédeb stuby de saniroldilaaznɨ Jesucrist, ax gucnédeb mazru que zec ni bdxannɨ xgab. Ziy ná pur ni guldípacdeb absáandeb laadeb laznaa Dios, niy ná ni baandeb nidoote. Ningui anre azuguaadeb par ni idxaiptisnɨdeb gúndeb pur ni rcaazdeb gúndeb zec ni rnabee Dios. Pur ningui anre zec ni aguzulo catop Tito ayudré, ax ardxaipnɨb yalo itopbɨni lot. Dunnɨ nánnɨ dec par irate güen zét: Guldípactɨ reldilaaztɨ Jesucrist, nántɨ pur laany, quɨt xi runlieedxtit par güeet xtiidxny, altant zuguaat par gúntɨ ni ná güen ne dec rcaaztɨ dunnɨ. Anre ziyza gulgaany pur yíany dec güen nát par gacnét cun ayud ni caniin laat.
Quɨt runtia juers laat izuubpactɨ xi izuubtɨ, per caguixtiia lot zec ni rzaclaaz stuby de bniety cayacné, te belati rcaaztɨ iliuut dec ziyza guldípactɨ rcaaztɨ de saat. Te pur laat nántɨ zec ni zaac Xtadnɨ Jesucrist, laany ni bsáanny irate guelnazaac xtenny llayabaa, ax beedny lo guɨchliu zec tuby ni quɨt xi napti te pur laany, ax yáldzactɨ de guelnazaac xte Dios.
10 Pur ningui nare rniia dec güen ná ilduulltɨ ni guzulonét gudubiz. Nidoote laat baantɨ xgabzaacqui gacnét, ax guzulogapactɨ. 11 Anre zec ni rzaclaaztɨ guzulot, ziyza gulchuzaclaaz gulchaza gulzuub zecti ni chalee. 12 Te pur chi guldípac bniety rcaaz gacné, quɨt xi gúnti zectisy ni chalee gacnéb. Quɨt náti par izuubbɨ axt loc ni quɨt rápbɨ.
13 Quɨt caniitia laat teedtɨ trabaju izuubtɨ axt ni quɨt ráptɨ par gacnét de ni runlieedxni te par quɨtpac xi gunlieedxtideb, sino que ni rcaaznɨ ná dec tubylote idxacnésaan. 14 Anre laat zelee gacnét de ni runlieedxni, chiy zéedru dxi ax gacnézadeb laat cun ni runlieedxtɨ. Ziy xquel tubylo idxacnésaan. 15 Lo xquiits Dios rnii: “Ni btop zienni quɨt bansobrɨtini, chiy ni btop duudxzini quɨt banlieedxtini.”
16 Xtiosten Dios bguaadny Tito saatiziac xgab ni napa pur laat. 17 Anre chi rdxaipnɨb chaguiaab laat, guzigueldacbɨ pur ni nuugacbɨ gan chatixlob laat, quɨt rquiinti ninabeenbɨ chiab.
18 Ne cun laab caxiaaldnɨ stuby xcumpniernɨ ni arumbee de saniroldilaaznɨ Jesucrist iranezte, pur ni xnez xnezni rseedbɨ xtiidx Dios de bniety. 19 Ax bcuabeeza de saniroldilaaznɨ Jesucrist laab sanéb dunnɨ par gacnéb dunnɨ chonén ayud ni cadop. Ne ayudré cadopni te par yíany dec rcaaznɨ idxacnén stuby de sáan, chiy pur guelgucnéqui ax izubyaadeb Xtadnɨ Jesucrist. 20 Pur ningui cuabee bnietré sanéb dunnɨ te par quɨt xi icaquian pur irate ayud ni nuu laznaan par chosáannɨ. 21 Te pur dunnɨ rcaaznɨ idxannɨ irate zec ni riáld, gati nez loizti bniety sino que néza nez lo Xtadnɨ Jesucrist.
22 Anre cun Tito ne bnietqui caxiaaldzacnɨ stuby xcumpniernɨ ni abliuu dunnɨ zienzi güelt dec guldípacbɨ rcaazbɨ gacnéb, ne mastecru anre pur ni quesentiand napbɨ confianz laat. 23 Belati tu inabdiidx pur Tito, gulgatsbɨ dec xcumpnierab, laab cayacnéb nare par cadxacnén laat chanuut xnez Dios. Chiy stiop de xcumpniernɨ ni zéneb, de saniroldilaaznɨ Jesucrist bxiaald laadeb, ne laadeb güenquɨ nabánydeb nez lo Xtadnɨ Jesucrist. 24 Anre gul liuudeb dec guldípactɨ rcaaztɨ saa bniettɨ, te par pur laadeb ax gacbee iraru de saniroldilaaznɨ Jesucrist pur laat, ne par iniázadeb dec didxldíc ná ni araipiadeb pur laat.