4
Pur ningui, zec ni zeczi rdxapnɨ promes xte Dios dec sdxapnɨ guelrzilaaz xtenny, ná par icualon te quɨt gun rdxapldin promesqui ne chiy ax yáan tubynɨ ni quɨt gap guelrzilaazqui. Te pur dunnɨ abindiagnɨ de didxzaac xte Dios zectiziac laadeb, per laadeb xíteete parti bindiagdeb de didxzaacqui, pur ni quɨt güeldilaaztidebni. Per dunnɨ ni abioldilaaznɨ xtiidx Dios, ardxapnɨ guelrzilaazqui, per pur de ni quɨt reldilaaz ax gunii Dios:
Pur ni bchiichdeb nare ninguiy abaantipa xgab
dec quɨt gaptideb guelrzilaaz xtena.
Dios desde chi gurixti guɨchliu blduullny xtsɨɨnny zecquɨ ni rnii tuby lat lo xquiitsny pur dxi ni rzilaaz bniety:
Chi bialo blduull Dios irate xtsɨɨnny,
ax ni rac gadz dxi bzilaazny.
Per par de ni bsaclo laany ax guniiny:
Quɨt chúuti dxi gaptɨ guelrzilaaz xtena.
De ni bindiag gulo xtiidx Dios, quɨt gúptideb guelrzilaazqui pur ni quɨt bcuadiagtideb xtiidxny, per zeczi nuuru ni rieedx gap guelrzilaazqui. Pur ningui, chi gudeed zieny iz, Dios gubíi gulecány stuby dxi ni ná andxiré. Ax zecquɨ ni aguniin dec to rey David guniib tuby lat lo xquiits Dios:
Belati rindiagtɨ xtiidx Dios andxiré,
gulgaany cuend xtiidxny.
Te pur belati pur Josué niap de bniety Israel guelrzilaaz, Dios quɨt nibíiti nizeetny stuby dxi. Pur ningui axt hórandxire a guelrzilaazqui nuu par de xpɨny Dios. 10 Te pur elquɨ ni ráp guelrzilaaz xte Dios, rzilaazbɨ xte irate de ni rlilob rquiiny gúnbɨ par gacbɨ xpɨnny, rápbɨ guelrzilaazqui zec ni bzilaaz Dios chi blduullny xtsɨɨnny. 11 Pur ningui, ná par idxannɨ pur idxapnɨ guelrzilaazqui te par quɨt tu gún zec ni baany de ni quɨt bcuadiag xtiidx Dios.
12 Te pur xtiidx Dios nabánni ne napni guelrnabee. Mazru raaizni que tuby spad ni cá iroplate lonii, raaizni láani almɨ ne spírit xte bniety. Axt láani dzɨt ne axtpacza láani tut raaizni, ax pur laany racbee bniety la güen o la mal ná ni rcaazbɨ gúnbɨ. 13 Xíteete ni banchuuti Dios quɨt chaleeti igaats lony, te pur laany irairate caguiaany ne laaniy ni teru ideednɨ cuend.
14 Pur ningui, zec ni ardxapnɨ tuby bxozroo ni ráp guelrnabee, ne laaniy Jesucrist Lliin Dios ni arbez llayabaa, ná par chalaa izutipnén ni roldilaaznɨny. 15 Te pur Jesucrist laany ni nány bxozroo xtennɨ zelee gacnény dunnɨ par quɨt gún duld gan dunnɨ. Te pur laany ziyza gudeedny iralote guelzii zecac ni cadeednɨ, per laany quɨt guuti dxi niunny duld. 16 Pur ningui, cun confianz azelee ibiin inaabnɨ lo Dios ni rcaaz dunnɨ par ilaslaazny dunnɨ. Ax pur guelrcaaz xtenny, laany zacnény dunnɨ hor ni rcaaznɨ tu gacné dunnɨ.