2
Anre de saniroldilaaznɨ Xtadnɨ Jesucrist ni canabee, quɨt náti par cuét lo bniety. Te pur belati izuubzin dec laniudoo rut dxasaat idzɨny tuby ricu ni nacu de lady zaac cun de aniy or, ne chiy ax idzɨnza tuby prob cun de lady senciy xtenbɨ. Chiy laat ax mazru gúntɨ cuend ni nacu de lady zaacqui gaiptɨb: “Queguribiu ruré nazaac.” Chiy probqui ax gaiptɨ: “Liú ruc guzuldí, o guriza lo yiu.” Chi gúntɨ ziy, ¿tatix gati rbét lo de saatɨy? ¿Tatix gati cagubeetɨy pur de xgab ni runtɨ pur bniety?
Gulgacbee de saniroldilaaznɨ Jesucrist ni quesentiand rcaaza: Dios gulény de ni ná prob lo guɨchliuré par chaldilaazdebny zecpaczaxnarul, ne par yálddeb lo guelrnabee xtenny ni guniiny ideedny de ni rcaaz laany. Ne laat ax gulliaa runtɨ cuend prob. Ne, ¿ta gati de ricuiy mazru rsacsi laat ne rdzɨɨdeb laat lo de gurtisy? ¿Ta gati laadebɨy mazru rniideb de mal diidx pur Jesucrist ni quesentiand sac ne pur laany anát xpɨny Dios?
Anre belati laat cayunquɨt zec ni rnabee ley xte Dios zec ni cá lo xquiitsny rut rnii: “Bcaaz de saa bnietiu zecac liú”, ax güenquɨ cayuntɨ. Per belati laat mazru runtɨ cuend o rcaazrut tuby bniety que stuby bniety ax acayuntɨ duld, aráptɨ duld pur ni rsaclot xley Dios. 10 Te pur tutix ni zenuu irairate zec ni rnabee ley ne chúu tuby ni quɨt gúnbɨ, cun tubyqui absaclogacbɨ ley. 11 Ne lagac Dios ni gunii: “Quɨt gáptiu stuby nguiu o stuby gunaa”, ziyza guniiny: “Quɨt quinxútiu bniety.” Anre belati quɨt rápu stuby nguiu o stuby gunaa per rguinxú bniety, ax casaclogacu ley. 12 Pur ningui gulnii ne gulgaany zecquɨpac de ni teru ideed cuend Dios pur de xtiidxny ni rldá dunnɨ lo duld. 13 Te pur de ni quɨt rlaslaaz saa bnietni, ziyza quɨt ilaslaazti Dios laadeb dxi ni gúnny guelgurtisy xtenny. Per de ni rlaslaaz saa bnietni, quɨt naptideb que idxibdeb dxiqui.
14 Anre nare rniia laat dec, ¿xílesa zelo ni inii tuby bniety dec reldilaazbɨ Dios ne quɨt runbɨ zec ni rcaazny? ¿Tatix zapbɨ perdón masquɨ de diidxzi rniib reldilaazbɨny? 15 Izuubzin, tuby de sáan bel gunaa o nguiu runlieedxdeb ni gacudeb ne ni iquiindeb tuby dxi. 16 Chiy ax gaipy tubytɨ laadeb: “Dios chanezaac laat, quɨt gacnaldtɨ ne quɨt ildiaantɨ.” Per bel quɨt cadeedbɨ ni runlieedxdeb, ¿xílesa zelo ni guniib ziy? 17 Anre ziyzaquɨy cun guelreldilaaz Dios de diidxzi sin quɨt gún bniety zec ni rcaazny, xíteete zeloti ni rniib reldilaazbɨny.
18 Ne axt zelee zuu ni inii: “Liú rniiu dec reldilaazru Dios, chiy nare runa zec ni rcaazny.” Anre bliuu ni reldilaazuny sin quɨt runtiu zec ni rcaazny, chiy nare iliuua ni reldilaazany pur ni runa zec ni rcaazny. 19 Güenquɨ runu reldilaazu dec tubyzi Dios nuu, per axt de bɨndxab reldilaaz ziy ne axt racdxaaichdeb. 20 Pur ningui quɨtru gueltontu, gucbee dec guelreldilaaz Dios sin quɨt gún bniety zec ni rcaazny, ax xíteete zeloti guelreldilaazqui. 21 To xpɨngul gulalnɨ Abraham Dios gulucuend laab zec tuby ni gady gúnti duld pur ni bcuadiagbɨ xtiidx Dios chi raipny laab niguinxúb llingaanbɨ Isaac par nitobny. 22 Anre ruyzi gucbee dec Abraham bíeny ni reldilaazbɨ Dios pur ni baanbɨ zec ni rcaazny, ne pur ni baanbɨ zec ni rcaazny ax bialotec bíeny ni reldilaazbɨny. 23 Ziy xquel guzub zec ni cá lo xquiits Dios rut rnii: “Abraham güeldilaazbɨ Dios ningui gulucuendny laab zec tuby ni gady gúnti duld”, ax bambee bniety laab zec tuby xmigu Dios.
24 Anre gucbeectɨ dec Dios rgucuendny bniety zec tuby ni gady gúnti duld pur ni run bniety zec ni rcaazny, gati purzíti ni inii bniety dec reldilaazbɨny. 25 Zecquɨ ni gucza cun gunaadxab ni bdialá Rahab. Dios gulucuend laab zec tuby ni gady gúnti duld pur ni baanbɨ zec ni rcaazny chi bdeedbɨ lizbɨ bcuatslo tiop de bniety Israel ni güe ladxbɨ, ne gucnéb laadeb biecquideb irɨnquɨ nez. 26 Te pur zecquɨ tuby bniety sin spírit quɨt xo ibánytib, ziyzaquɨy guelreldilaaz Dios sin quɨt gún bniety zec ni rcaazny, xíteete zeloti ni rniib reldilaazbɨny.