CART NI BCUAA SANTIAGU
1
Nare Santiagu. Cayuna sirvɨ lo Dios ne lo Dad Jesucrist. Rguaapadios irate de ni zá lo xfamily Israel de ni abrɨɨch iduibzi lo guɨchliu.
Ne nare rniia laat gulsaclaaz masquɨ guelziitisy ni cadeedtɨ. Te pur laat nántɨ chi rdeedtɨ iralozy pur guelreldilaaz Jesucrist, ziy xquel rseedtɨ rzutiptɨ ne ruelaaztɨ de guelzii. Per gulcualo dec guelrzutipqui illiúni par gactɨ zec ni ná par gactɨ, yalo xgabtɨ sin quɨt xi gunlieedxtit.
Per belati tubytɨ runlieedxbɨ guelnán, inaabbɨni lo Dios. Te pur Dios rguaadpacny guelrieny irate bniety, ne par laany quɨt xi gúnti masquɨ gadigati inaab bnietni lony. Per ná par inaabbɨni cun tuby guelreldilaaz ni quɨt guntioplaaztib, te pur ni runtioplaazqui laab náb zec nisdoo ni zé zéed pur bi. Ne ni ná ziy, quɨt gúntib xgab dec zuu xi icáab lo Jesucrist, te pur ni runtioplaazqui quɨt runtib tubyzi xgab ax quɨt zenuutib tubyzi nez.
De saniroldilaaznɨ Jesucrist, laat ni nát prob, gulsaclaaz pur ni nántɨ dec sactɨ nez lo Dios. 10 Chiy de saniroldilaaznɨ Jesucrist ni ná ricu, gulsaclaaz gulganbichiin nez lo Dios. Te pur guelricuqui zuu chi teedni zec ni rdeed ni riál de guiaa lo guiix. 11 Laat nántɨ dec chi rdialdaa lo gubidx chiy rbiz de cuanguiix ax riab guiaa xtenni ax abnitiacni ni ríenzaacni. Ziytiziaczaquɨy de ricu zuugac chi gatydeb masquɨpac glay de guelnazaac xtendeb ne ruytisy agulull guelricuqui.
12 Dichos bniety ni rzutip ne ruelaazbɨ ni cadeedtisbɨ pur guelreldilaaz Jesucrist. Te pur guelruelaazqui ax scáab curon ni ariáldbɨ, ne curonqui ná guelnabány par chazy ni gunii Dios ideedny de bniety ni rcaaz laany. 13 Zec chi run tubytɨ xgab gúnbɨ tuby mal, quɨt gúntib xgab dec Dios caguaad laab xgabqui, te pur Dios quɨt guuti dxi ne quɨtza chúuti dxi gúnny ni ná mal, niclɨza quɨt rguaadtiny xgab par gún bniety ni ná mal. 14 Sino que lagacquɨ de mal xgab xte bnietiy run ax zéed gan gún bniety ni quɨt ná par gún bniety. 15 Chiy pur de mal xgabqui ax run bniety duld ne deni abialotepac rnabee duld bniety ax acastigutiziy riáld bniety.
16 Pur ningui quɨt isacantɨ lagac laat de saniroldilaaznɨ Jesucrist ni quesentiand rcaaza. 17 Te pur irate xgabzaac, irate ni ná güen zéed pur Dios ni banchuu irate de ni nuu llayabaa, ne Dios quɨt ruuti dxi rchuny sino que iduibtiampte runny zec ni riáld. 18 Dios pur volunta xtenny ardxapnɨ guelnabány par chazy nez lony pur ni aroldilaaznɨ de didxzaac xtenny, ax dunnɨ nan zec de bingúlo lo iraru de ni teru chaldilaaz.
19 Ne an ni anántɨ de cosré de saniroldilaaznɨ Jesucrist ni quesentiand rcaaza, gulsuguasin zec chi xi ná par icuadiagtɨ per quɨt cuenzi yiublaaztit par iniit niclɨza quɨt náti par gueeldgapac idxiichtɨ. 20 Te pur cun guelnadxiich quɨt xo gúnti bniety zec ni rdxalaaz Dios. 21 Pur ningui gulsaan irate de ni quɨt illiú ne iraru de mal ni nuu lo guɨchliu, ne cun guelnazaclaaz gulchanuu de xtiidx Dios ni abindiagtɨ te pur de diidxtisqui zelee ílda laat lo duld.
22 Per gulgaany zec ni abindiagtɨ xtiidx Dios, gati guindiagzititni bel quɨtiy lagac laat cayuntɨ engany laat. 23 Te pur ni rindiagtisy xtiidx Dios ne quɨt runbɨ zec ni abindiagbɨ, laab náb zec tuby ni rguiaa lonii lo yaguan 24 ax cuant azéb bianlaazacbɨ xa náb. 25 Per bniety ni quɨt rianlaazti ni abindiagbɨ sino que zélaa runbɨ pur gacbeerub xtiidx Dios ni quɨt xi runlieedxti, te pur laany rldány dunnɨ lo duld ax rzutipbɨ runbɨ zec ni rnabee Dios, laab saclaazbɨ pur ni cayunbɨ.
26 Belati nuu ni rlilo dec quesentiand zenuub xnez Dios ne niclɨ quɨt rápbɨ cuend xi rniib, ax lagacquɨ laab cayunbɨ engany laab ne niclɨ quɨt xi sacti ni rlilob zenuub xnez Dios. 27 Te pur par Dios ni guldípac zenuu xnezny sin quɨtru xi malti, ná: guelracné de bzaby cun de bniety gunaa ni ná viud zec chi xi runlieedxdeb, ne guelrcualo cun iraloizru de mal ni nuu lo guɨchliuré.