13
Quɨt isaantɨ ni rcaaztɨ de sanireldilaaztɨ Jesucrist. Quɨt yianlaaztɨ gactɨ güen cun de ni rdzɨny ruliztɨ, te pur, pur ziy nuu de bniety ni abaany recibir de ánglɨ xte Dios sin quɨt gántideb tú laadeb.
Gulchanelaaz de ni nuu láani lizguiib, nalaazquɨt né laat nunétdeb láanqui. Ziyza gulgaany xgab pur de ni cadeed guelzii, gulchanelaaz dec ziyza zelee teedtɨ guelzii.
Gulgáp didxdoo guelguchnaa, quɨt gúntɨ engany chialtɨ. Te pur Dios zunny castigu de ni nap stuby nguiu o stuby gunaa, ne irateru de ni caréld ni quɨt illiú cun ni quɨt rac chialdeb.
Quɨt sebylaaztit mɨly, gulyáan cunformɨ cun ni naptɨ te pur Dios aguniiny: “Isaate dxi zuguaníaa liú, ne quɨt chúuti dxi cuelaaza liú.” Ax cun confianz zelee iniin:
Xtada Dios ná ni racné nare, quɨt rdxibtia ni gunnétisy bɨny naa.
Gulchanelaaz de bniety ni gunabee lot, laadeb ni bseeddeb laat xtiidx Dios. Gulgaany xgab zec ni gubánydeb, ax gulchanuu zec ni güeldilaazdeb Jesucrist.
Ne Jesucrist lagacniy nay, lagacniy andxiré ne iduibtiampte. Quɨt isaantɨ gactɨ engany pur iralozy de cos ni rliuu bniety, de ni quɨt náti zec ni riáld chanuut Crist. Mazru güen gulgáp confianz guelgucné xte Dios par ibánytɨ xnezni xlat ni chanuut de costumbrɨ cún ni chalee iquiintɨ o cún ni quɨt chalee iquiintɨ, te pur de costumbrɨqui quɨt xi racnétidey nez lo Dios.
10 Dunnɨ rdxapnɨ tuby ni guty pur dunnɨ, laany nány zec tuby ni rungun bniety pur de xtuldbɨ, gun ni quɨt xo iquiinti de bxoz yudooqui. 11 Sino que bxozroo ni rnabee, laab renéb rɨny xte de ladxaa ni rungun bniety pur de duld, renéb rɨnqui laniudoo rut ná par chanébni. Chiy de manygutyqui raaicqui ruxchu rut quɨt tu rbezti. 12 Ziyzaquɨy guc cun Jesucrist, ruxchu guɨdx Jerusalén gutyny par isíeny bniety xte de duld pur rɨny xtenny. 13 Pur ningui, gultoo chonuun Jesucrist masquɨ guléedebny guɨdx Jerusalén, ne masquɨza xtiutisy o guelziitisy ni ideednɨ zec laany. 14 Te pur lo guɨchliuré quɨt rdxaptin tuby guɨdx rut arbeztecnɨ sino que dunnɨ canuun rut teru ibeznɨ par chazy. 15 Pur ningui, cun guelgucné xte Jesucrist quɨt teedti ideednɨ gracy Dios, niy ná gun ni ideednɨny, ne ziy xquel caziruun dec xpɨnny dunnɨ. 16 Quɨt yianlaaztɨ gúntɨ ni ná güen ne gacnét de saat zec ni chalee, te pur de cosqui ná ni rdxalaaz Dios.
17 Gulcuadiag xtiidx de ni rnabee lot, laadeb ni rseeddeb laat xtiidx Dios. Gulgáp didxdoodeb te pur laadeb cacualodeb chanuut xnez Dios, pur ni nándeb dec teru ideeddeb cuendny. Gulgaany ni saclaazdeb gati ni saclasdeb, te pur guél quɨt rcuadiag diidx quɨt xi illiútiy par laat.
18 Gulnaab lo Dios pur dunnɨ. Dunnɨ nánnɨ dec quɨt xi malti cadxannɨ, ne rcaaznɨ dec irate ni idxannɨ, idxannɨni xnezni. 19 Rguiin rnaaba lot inaabtɨ lo Dios pur nare, te par inɨɨdxny permis yiub guelda suguanía laat stuby.
20 Jesucrist laany ni napny guelrnabee, rcualony dunnɨ zec ni rcualo tuby pastor de llíily, pur guelguty xtenny ardxapnɨ nez par cun Dios iduibtiampte. Ne Dios laany ni rguaadny guelnaldiulaaz, laany ni gusbánny Jesucrist lo guelguty, 21 laany gacnény laat par irate ni ná güen te par chalee gúntɨ zec ni rcaazny. Laany gacnény dunnɨ par gacnɨ zec ni rcaazny pur ni anan tubyzi cun Jesucrist ax, ¡zaibgueldpac idxapnɨ didxdoony iduibtiampte! Amén.
22 De saniroldilaaznɨ Jesucrist, quɨt cuenzi gurooti cartré, per rguiinia lot quɨt chaxaclaaztɨ pur de diidx ni calɨdxa laat. 23 Ne ziyza rguixtiia lot dec abdiia xcumpniernɨ Timoteo láani lizguiib, ne belati idzɨngab nezré, ax iropten yiopguiaan laat.
24 Gulguaapdios irate de ni rnabee lot laadeb ni rseeddeb laat, ne irateru de saniroldilaaznɨ Jesucrist. Ne de bniety Italia rguaapzadios laat.
25 Dios gunldeeny quia iratectɨ. Amén.