12
Pur ningui, zec ni abindiagnɨ pur zienzi bniety xa xquel güeldilaazdeb Dios, ná par isáannɨ tuby lad irate de duld ne irateru de ni rcua idxannɨ zec ni riáld, ne quɨt choxaclaaztin chonuun nez ni abliuu Dios dunnɨ. Ná par chonén cuend Jesucrist, te pur, pur laany zéed guelreldilaaz ni rdxapnɨ ne pur laatisny rialo guelreldilaaz ni rdxapnɨ. Laany belaazny guelzii ni gudeedny lo cruzy, quɨt nitiulotiny gutyny ziy te pur laany nánny dec chi abialo gudeedny guelziiqui, ax zéed guelrzaclaaz. Ne anre ax azubny lad naldí xte Dios llayabaa.
Gulgaany xgab xa gudeed Jesucrist guelzii laznaa de bɨnduld te par quɨt idxat, quɨt chaxaclaaztɨ zec ni cadeedtɨ. Te pur niclɨ cateed bniety laat guelzii pur ni cayuntɨ pur quɨt gúntɨ duld, per gady chúutit lo guelguty pur ziy. ¿Ta abianlaaztɨ xa blɨdx Dios laat zec de lliinny? Lo xquiitsny rnii:
Lliinia, baany cuend zec ni rlɨdx Xtadnɨ Dios liú,
ne quɨt chaxaclaazu chi rguxnezny liú.
Te pur laany rdeedny guelna irate de ni rac lliinny,
rguxnezny laadeb pur ni rcaazny laadeb.
Pur ningui, gulgüelaaz de guelzii, te pur güen par laatɨy. Dios cayunnény laat zec ni runné tuby bniety lliinni te pur, ¿tatix nuu dad ni quɨt rguxnez lliinni? Anre belati quɨt cuxnez Dios laat zec ni runny cun iraru lliinny, niy zelo dec gati lliintipacny laat, gati laatiny rac xtadtɨ. Laat nántɨ dec chi gucnɨ bichiin, btaaz xtadnɨ dunnɨ par icuadiagnɨ diidx ax bdxapnɨ didxdoodeb. Anre, ¿xílezni quɨt icuadiagnɨ xtiidx Xtadnɨ Dios ni rbez llayabaa, te par idxapnɨ guelnabány cun laany? 10 De xtadnɨ rguxnezdeb dunnɨ pur tuby tiop dxi ni ziopnɨ lo guɨchliu par idxannɨ zec ni rlilodeb ná güen. Per Dios rguxnezny dunnɨ par tuby cos güenru par dunnɨ, rguxnezny dunnɨ par ibánnɨ nania zec laany. 11 Didxldíquɨy dec nic tuby guelna quɨt naguillyti hor ni cadeednɨni sino que racnan. Per de ni rseed rcuadiag diidx pur ziy, ax rbánydeb zacru ne naldiu nez lo Dios.
12 Pur ningui, gulduzaclaaz laat, guldeed valor laat zecpacza tuby ni rbíi rcáa juers chi abdxatecbɨ. 13 Gulgaany pur ibánytɨ xnezni, te par de ni rzacan xa gúndeb, quɨt isaandeb xnez Dios sino que chuzaclaazdeb chanuudebni.
14 Gulgaany pur ibánytɨ naldiu sin didxguidx cun irate bniety, gulbány nania te pur ni quɨt nabány nania quɨt xo iniátib Xtadnɨ Dios. 15 Gulcualo te par quɨt chúu tubytɨ ni isáan tuby lad zec ni rcaaz Dios gacnény laab, te par quɨt chúu tubytɨ ni gac zec tuby cuanldá ni run dány ax íxiinbɨ iraru de saat. 16 Nic tubytɨ quɨt náti par icaréldtɨ ni quɨt illiú cun ni quɨt rac chialtɨ, quɨt gúntɨ menos cun de cos güen ni zéed pur Dios te par quɨt teedtɨ zec ni gudeed Esaú, pur tuby plad comid btóob guelrnabee ni riáldbɨ zec gulo ni náb lo betsbɨ. 17 Ne laat nántɨ dec chi bcaaz Esaú niunldee xtadbɨ quiab, ax aquɨt biáldtib bendiciony ni riáldbɨ zec gulo ni náb. Masquɨ quesentiand biinbɨ gunaabbɨni, per aquɨt xo nichutib ni baanbɨ.
18 Laat gady ibiitit rut quɨt náti par iguaaldtɨ zec ni gubii de bniety Israel gulalqui nii dany Sinaí rut gunádeb cayac bal quia danqui, gunádeb tuby guuxngas ni bcuaytec quia danyqui ne rbíiga tuby biroo ruy zecpacza tuby bdun. 19 Chiy bindiagdeb bcuidx tuby trompet ne bindiagdeb rsee Dios guninény laadeb. Per de tant ni bdxibdeb bindiagdeb rseeny ax quesentiand banlasdeb quɨtru ininény laadeb. 20 Te pur laadeb nándeb la nagán ni gunabee Dios laadeb chi guniiny: “Tutix bniety o ladxaaza ni lda tɨɨx danyquɨ ná par gaty cun guia o cun lanz.” 21 Quesentiand cuendroo ná ni gunádeb axt Moisés gunii: “Racdxaaicha tant rdxibia.”
22 Per laat quɨt gudeedtit ziy sino que agubigaxtɨ lo Dios. Anuu nez idzɨntɨ quia dany Sión, llayabaa rut ná Jerusalén ladx Dios ni rbeznabány, rut dxasaa zienguilliú de ánglɨ 23 rzaclaazdeb rtodebny ne rut idxasaa de xpɨny Dios de ni a cá láni lo librɨ xte llayabaa. Ruy rbez Dios, laany ni icáany cuend pur irate bniety, ne ruyza nuu de spírit xte de bniety ni gubány zec ni riáld laadeb ni ananiadeb pur Dios. 24 Ruyza rbez Jesucrist, laany ni bxalny nez cuby ni ardxapnɨ par cun Dios. Chi guty Abel rɨny xtenbɨ gunaabni gac guelgurtisy, per cun Jesucrist quɨt gucti ziy sino que laany gutyny, bxíiny rɨny xtenny par idxapnɨ perdón.
25 Pur ningui, gulcualo gúntɨ cuend Dios, laany ni rninény dunnɨ. Te pur belati de bnietcla ni quɨt niun cuend xtiidx Moisés ni bteed xtiidx Dios lo guɨchliuré quɨt nilátideb lo castigu ni riálddeb, ax latixcu dunnɨ quɨt idxáldnɨ castigu belati quɨt idxannɨ cuend xtiidx Jesucrist, laany ni beedny desde llayabaa par ininény dunnɨ. 26 Chi guniné Dios de bniety gulal quia dany Sinaí, bzees guɨchliu. Per anre laany aguniiny: “Teru iseesa guɨchliu stuby, per gati guɨchliuzti néza yabaa.” 27 Chi rnii Dios dec teru gúnny ziy stuby, niy zelo teru izees irate ni banchuuny, de ni ná par ibicá, ax yáan de ni quɨt ná par ibicá. 28 Pur ningui, ná par ideednɨ gracy Dios ardxaldnɨ rut canabeeny, rut quɨt chúuti dxi nitlo, ax cun didxdoo ne cun guelnadxiby ná par idxannɨ ni rdxalaazny. 29 Te pur Dios xtennɨ ná zec tuby balroo ni rzaaicqui irate.