11
Anre, ¿xiy guelreldilaaz? Guelreldilaaz ná dec rialo rdxapnɨ confianz dec zac zec ni canuun gac, ne dec guldípacnɨ roldilaaznɨ ni niclɨ quɨt caguiaatin. De to xpɨngul gulalnɨ bianzaacdeb nez lo Dios pur ni güeldilaazdebny.
Zec ni roldilaaznɨ Dios, dunnɨ nánnɨ dec cun xtiidxny banchuuny yabaa, guɨchliu ne irateru de ni rguiaan, xíteete quɨt banchuutiny cun tuby de cos ni rguiaan anre.
Pur ni güeldilaaz Abel Dios ningui güenru ná gun ni bdeedbɨny que ni bdeed Caín, ax bianzaacbɨ nez lo Dios ne cuáany de ni bzalaazbɨ par laany. Ziy xquel masquɨ aguty Abel, per zélaa riat xa xquel güeldilaazbɨ Dios.
Pur ni güeldilaaz Enoc Dios ningui quɨt gutytib, nabánybɨ zéb llayabaa parzi aquɨtru bdxialti de bniety laab pur ni azéne Dios laab. Per anste ni chanény laab, lo xquiits Dios rnii dec bdxulaazny zec ni gubánybɨ. Ne ruteete quɨt tu chaleeti gún zec ni rdxalaaz Dios belati quɨt reldilaazbɨny. Tutix ni rcaaz gap nez par cun Dios ná par chaldilaazbɨ dec nuu Dios, ne chaldilaazzacbɨ dec laany rdeedny ni rniiny ideedny de ni rguíily laany.
Pur ni güeldilaaz Noé Dios ningui chi raipny laab gac de ni gady iniátib gac ax bcuadiagbɨ diidx, banchuub tuby barcu par ldáb cun de xfamilbɨ lo ni gunii Dios gac. Chiy pur guelreldilaazqui bíeny dec irate bniety guɨchliu riáld castigu ni gunii Dios, chiy Noé ax bianzaacbɨ nez lony pur ni güeldilaazbɨ xtiidxny.
Ziygacza Abraham pur ni güeldilaazbɨ Dios ningui bcuadiagbɨ diidx chi raipny laab idiiab ladxbɨ par chiab rut icáab guɨchliu ni ideedny laab, ax bdiiab ladxbɨ sin quɨt gántib caliti ruy chiab. Pur ni güeldilaazbɨ Dios, laab gulezbɨ zec bɨnzít lo liu ni gunii Dios ideedny laab. Gulezbɨ láani de carp guidy, ziytiziacza Isaac ne Jacob, laadeb ni riáldzadeb guɨchliuqui. 10 Abraham gulezbɨ ziy pur ni nánbɨ dec teru chaldezbɨ láani guɨdx ni banchuu Dios, guɨdx ni quɨt chúuti dxi nitlo.
11 Ziygacza Sara, pur guelreldilaaz xtenbɨ ax masquɨ anáb bɨngul par icáab bdoo, per guudbɨ juers par gacbɨ nan lo guɨchliu ax guu tuby llingaanbɨ pur ni güeldilaazbɨ dec Dios runpacny cumplir xtiidxny. 12 Ziy xquel guc masquɨ quesentiand bɨngul a ná Abraham per gucbɨ de family. Quesentiand zieny de descendency xtenbɨ guu zecpacza de balgui llayabaa, zecpacza de yiully ruu nisdoo ni quɨt xo igabti.
13 Irate de bniety ni abzeetnɨ axt gutydeb reldilaazdeb Dios, masquɨ quɨt gunátideb guc cumplir irate promes ni baany Dios cun laadeb, per pur guelreldilaaz xtendeb nándeb dec zac zec ni guniiny ax rzaclaazdeb. Laadeb nándeb dec tuby tiop dxizy zéeddeb lo guɨchliu gati par chazyti. 14 Ne de ni rnii ziy, ziy xquel rienldí dec zeczi caguíilydeb rut gac ladxpacdeb. 15 Te pur belrulati pur guɨchliu rut bdiiadebɨy rundeb xgab, ax zelee niecquideb ruy stuby. 16 Per ziy, laadeb mazru rundeb xgab pur tuby lat rut ná mazru güen, mazru rundeb xgab pur llayabaa. Pur ningui Dios quɨt rtiulotiny nány Dios xtendeb, ax abanzaacny tuby lat rut cuezdeb llayabaa.
17 Pur ni güeldilaaz Abraham Dios ax chi baany Dios prueb Abraham par niguinxúb llingaanbɨ Isaac zec tuby gun par laany, laab guzigueldbɨ masquɨ tubyzi Isaacqui rac lliinbɨ, ne masquɨ nánbɨ dec Dios raipny laab: 18 “Pur llingaanu Isaac idal zieny xfamiliu.” 19 Per Abraham güenéb cuend dec Dios napny guelrnabee axt par isbánny de bɨnguty, ax casi digapac choniin dec gubíi gubány lliinbɨ stubiy chi gudeedbɨ pruebqui.
20 Ziygacza Isaac pur guelreldilaaz ni gúpbɨ Dios ax chi banldeeb quia de llingaanbɨ Jacob ne Esaú, guniib xa gac cun cad tubydeb. 21 Ziytiziac Jacob pur guelreldilaaz ni gúpzacbɨ Dios ziyza bguaadbɨ bendiciony iropte de llingaan Gusé chi apac mer gatybɨ. Chiy quia bastón xtenbɨ guzunaab gunaabbɨ lo Dios. 22 Ziygacza Gusé pur guelreldilaaz ni gúpbɨ Dios, chi apac gatybɨ, laab guniib dec sdiia de bniety Israel Egipto, ax raipbɨ laadeb xa gunnédeb de dzɨt xtenbɨ.
23 Pur guelreldilaaz Dios, xtad ne xnan Moisés chi gulbɨ, laadeb bcuaatsdeb laab pur chon búiu pur ni gunádeb dec quesentiand garbɨ bdoo náb, ax quɨt bdxibtideb ni gunii rey dec gaty irate de bdoo. 24 Ne chi guc Moisés bnietroo, pur guelreldilaaz ni gúpbɨ Dios, guudbɨ xgab quɨt nizigueldtib niacbɨ lliin llindxaap rey xte Egipto. 25 Par laab, güenru gudeedbɨ trabaju cun de saa bniety Israelbɨ, xlat ni niunbɨ duld nibelaazbɨ laadeb par níapbɨ nitisy rcaazbɨ, de cos ni quɨt náti par chazy. 26 Par laab mazru sac gudeedbɨ trabaju zec Crist xlat ni níapbɨ irate de guelnazaac xte Egipto, te pur mazru güenéb cuend de guelnazaac ni yáldbɨ lo Dios. 27 Pur ni güeldilaaz Moisés Dios, laab bdiiab Egipto, quɨt bdxibtib masquɨ bdxiich rey xte Egipto. Laab guzutipbɨ lazupacza caguiaab Dios ni quɨt xo yianloti bniety.
28 Ziyza pur güeldilaaz Moisés Dios, laab baanbɨ laní pascu, ax gunabeeb btiuub de bniety Israel rɨny ruu puert lizdeb, te par chi gudeed ánglɨ xte guelguty, quɨt niguinxútiny de llingangulo de bniety Israelqui. 29 Pur güeldilaaz de bniety Israel Dios, laadeb gudeeddeb zecac lo yiubiz rut bllal nisdoo ni lá Nisdoo Xnia. Per chi baany de bniety Egipto pur nideeddeb, horqui gubíi bdxasaa nisdooqui chiy guaapy nis quiadeb ax gutydeb.
30 Pur ni güeldilaaz de bniety Israel Dios, chi bialo gadz dxi ni cacuaadeb güelt guɨdx Jericó, ax biab de pader ni ná iduibrdonte guɨdxqui. 31 Ne Rahab ni guc tuby gunaadxab láani guɨdx Jericó, pur ni güeldilaazbɨ Dios, quɨt gutytib chi guty iraru de bniety ladxbɨ ni quɨt nicuadiag diidx, te pur baanbɨ recibir de bniety Israel ni güeldaats guɨdxqui.
32 Anre, ¿xiru iniia laat? Quɨt galdti iniia laat pur Gedeón, Barac, Sansón, Jefté, David, Samuel ne pur de profet. 33 Iratedeb güeldilaazdeb Dios ax baandeb gan lo zienzi de naciony, baandeb guelgurtisy zec ni riáld, gunádeb guc cumplir ni raipy Dios laadeb ne bchiideb ruu de lióny. 34 Ziyza guudeb láani balroo ne quɨt xi guctideb, guládeb lo guelguty xte spad, cuáadeb juers chi lazu quɨt xi juersti napdeb, guzutipdeb lo guerr ne bxuuindeb de bɨnzít ni gudildnédeb. 35 Ne ziyza de gunaa ni guty de xfamilni, pur güeldilaazdeb Dios ax gubíi gubány de xfamildeb stuby.
Per nuuza bniety masquɨ gutydeb, per par laadeb mazru güen gudeeddeb guelzii laznaa de ni gudinxú laadeb xlat ni niziguelddeb nisaandeb ni reldilaazdeb Dios, te par gapdeb stuby guelnabány cuby ni mazru sac. 36 Nuuzadeb gudeeddeb guelzii baany bɨny burlɨ laadeb, btaaz bɨny laadeb, axt bldiiby bɨny laadeb cun caden ne guudeb lizguiib. 37 Nuuzadeb gudinxú bɨny laadeb cun guia, nuuzadeb gutydeb chi baany de bɨny laadeb iruldti cun sierr, o gutyzadeb cun spad. Ne nuuzadeb iranezzi cuandzadeb nacudeb guidy llíily o guidy chiv, prob, nalas xquel cuandzadeb, iralote ni banné bɨny laadeb. 38 Cuandzadeb de nez lo yiubiz, láani de dany, ne láani iralote de cuev. De bnietqui niclɨ quɨt riáldti nibánydeb lo guɨchliu pur güen ni gucdeb. 39 Ne masquɨ iratedeb bíeny dec guldípacdeb güeldilaazdeb Dios, per quɨt cuáatideb ni raipny laadeb. 40 Te pur laany baanny xgab pur tuby cos güenru par dunnɨ, ax quɨtga gucti ni raipny laadeb te par tubylote icáan cun laadeb ni guniiny.