10
Ley ni bsanné Dios Moisés naizni tuby seny xte de ni gac, per gati ziyti guc ni ná par gac. Te pur masquɨ gazubizte guty de ladxaa par Dios zec ni gunabee ley gún bniety, per quɨt guuti dxi niziiendeb dec abialo naniadeb nez lo Dios. Te pur belrulati niziiendeb dec ananiadeb cun tuby güelt ni gudindeb de ladxaa par Dios, ax aquɨtru rquiinti niundeb ziy pur ni anándeb dec agull pur de xtulddeb. Per ziy ax quɨt niziientideb ziy sino que gazubizte renelaazdeb de xtulddeb chi rguindeb de ladxaa par Dios, te pur rɨny xte de gúun ne xte de chiv quɨt xo idzɨcátini xtuld bniety.
Pur ningui, chi beed Jesucrist lo guɨchliu laany raipny Dios:
Laabiu quɨt rcaaztibiu rɨny xte de ladxaa
niclɨza irateru ni redné bniety par laabiu,
niy bguaadbiu nare cuerpɨ ni napa lo guɨchliuré.
Quɨtru rcaaztibiu ni rzaaicquideb de ladxaa par laabiu
niclɨza rɨny xte de ladxaa ni rednédeb pur de xtulddeb.
Pur ningui, ax guniia:
“A nare, Xtada Dios,
zelda par gúna zec ni rcaazbiu,
zec ni cá lo librɨ pur naa.”
Jesucrist nidoote guniiny dec Dios quɨt rcaaztiny rɨny xte de ladxaa, niclɨza irateru ni rené bniety par laany, niclɨza ni rzaaicquideb de ladxaa pur de xtulddeb zec ni rnii ley gúndeb. Chi gulull gunii Jesús ziy, chiyru guniizacny: “A nare, Xtada Dios, zelda par gúna zec ni rcaazbiu.” Ziy xquel blduull Jesucrist guelrenuu de costumbrɨ ni rnii ley ax bxalny stuby nez cuby par cun Dios. 10 Anre ax ananian nez lo Dios pur ni baany Jesucrist zec ni rcaaz Dios, bdeedny laany gutyny pur de xtuld bniety cun tuby güelt par chazy, quɨt rquiinti gúnny ziy stuby.
11 Irate de bxoz Israel llillite zuldideb cayundeb irate ni rnabee ley gúndeb, chiy llilliteza rguindeb de ladxaa par Dios. Ne masquɨ zienzi güelt rundeb ziy, per quɨt xo idzɨcáti guelrguiny de ladxaaqui de xtuld bniety. 12 Per Jesucrist cun tuby güelt bdeedny laany gutyny pur de xtuld bniety, quɨt rquiinti gúnny ziy stuby. Ax guriny lad naldí xte Dios 13 rut canuuny idzɨny dxi ni inabeeny lo irate de ni rdxichné laany. 14 Te pur laany cun tuby güelt ni bdeedny laany gutyny pur de xtuld bniety, ax par chazy anania irate de ni reldilaaz laany. 15 Ne dunnɨ nánnɨ dec didxldíy te pur, pur Spíritu Sant zéed de diidx ni cá lo xquiits Dios dec Dios guniiny:
16 Squé ná xquel abíian diidx gac cun de bniety chi idzɨny dxi:
Láani quiadeb isáana de ley xtena
ne láani lazdoodeb icuáani.
17 Ne guniizacny:
Quɨt chúuti dxi chanelaaza de duld
ne iraloteru de mal ni abaandeb.
18 Ax zec ni anuu perdón par de duld, quɨtru rquiinti guelrguiny de ladxaa pur duld.
19 Pur ningui, de saniroldilaaznɨ Jesucrist sin dxiby azelee idzɨnnɨ rut rbez Dios pur rɨny xte Jesucrist, 20 te pur chi bdeedny xcuerpɨny par gutyny, bxalny tuby nez cuby ni zedné guelnabány par dunnɨ. 21 Anre zec ni arnabee Jesucrist dunnɨ, laany ni nány bxozroo llayabaa 22 ax dibyquia dibylaaznɨ azelee ibiin nez lo Dios cun tuby guelreldilaaz ni guldípacnɨ roldilaaznɨny, cun tuby guelrieny nania sin de mal xgab ne cun tuby cuerpɨ ni abía xte de duld, zecpacza chi teste guudynɨ cun nisnia. 23 Pur ningui, ná par chalaa izutipnén ni roldilaaznɨ Dios, te pur laany zunny zec ni aguniiny. 24 Ná par idxannɨ xgab xa xquel chalee iguzaclaaznɨ de sáan par icaaznɨ de saa bnietnɨ ne par idxannɨ ni ná güen. 25 Quɨt náti par idxannɨ zec ni run de bniety ni aquɨtru reti rut rdxasaa iraru de sáan par gacbeerudeb xtiidx Dios, sino que ná par iguzaclaaznɨ de sáan, ne mastecru anre ni arguiaan dec azeddzɨngax dxi ni gueed Jesucrist stuby.
26 Te pur belati agucbeen de didxldí xte Jesucrist ne quɨt idxannɨ cuendny sino que mazru chalaa idxannɨ duld, ax aquɨtru tu purti chalee gacnɨ perdón. 27 Ni acanuutisy dunnɨ ná tuby guelgurtisy cuendroo xte Dios, tuby bal rut yáld de ni quɨt rcuadiag xtiidxny. 28 Chi quɨt baany tuby bniety zec ni rnabee ley ni bsanné Dios Moisés, ne guu tiop o chon testigu dec quɨt baantib zec ni rnabee leyqui, ax quɨtru guuti nez par ldáb lo guelguty ni riáldbɨ. 29 Anre gulgaanyzi xgabtɨ, ¿tal llɨza mazru castiguroo yáld bniety ni rsaclo Spíritu Sant ni racné dunnɨ, bniety ni run xgab dec quɨt xi sacti Lliin Dios, ne runbɨ despresy rɨny xtenny ni rliuu dec zac zec ni absáan Dios diidx gac, rɨny ni rsía bniety xte de duld? 30 Dunnɨ nánnɨ dec Dios guniiny: “Nare riáld gúna guelgurtisy, nare isiáldab ni riáldbɨ.” Ne ziyza: “Dios ná ni icáa cuend pur ni cayun bniety.” 31 ¡Ax quesentiand cuendroo ná yáld bniety castigu xte Dios ni rbeznabány!
32 Per laat, gulchanelaaz xa guc chi teste bambeet de didxldí xte Jesucrist. Laat belaaztɨ de guelzii trabaju ni gudeedtɨ. 33 Nuut iralote guelzii bteed bniety laat, ne baandeb burlɨ laat nez lo bniety, ne nuuzactɨ quɨt gulelaaztit de ni gudeed ziy. 34 Quɨt gulelaaztit de saat ni biaagu, ne ziyza chi bdzɨcá de bniety xixtentɨ laat güelaa guzaclaaztɨ pur ni nántɨ dec mazru sac ni naptɨ llayabaa, ne de ni ráptɨ ruy ná ni güelaaz par chazy. 35 Pur ningui, quɨt isaantɨ ni reldilaaztɨ Jesucrist te pur, pur guelreldilaazqui quesentiand güen ná ni icáat. 36 Rquiiny gaptɨ paciency te par chalee gúntɨ zec ni rcaaz Dios, ax ziy xquel icáat ni aguniiny inɨɨdxny laat. 37 Te pur lo xquiits Dios rnii:
Ziub, quesentiand ziub gueed ni ná par gueed,
quɨt gacldaatiny.
38 Ne bniety ni nabány zec ni rcaaza,
iduibtiampte ni nabánybɨ reldilaazbɨ nare.
Per belati isaanbɨ ni reldilaazbɨ nare,
ax aquɨtru saclaaznétiab.
39 Per dunnɨ quɨt nátin zec de ni rsaan ni reldilaazdeb Jesucrist ax riálddeb castigu, sino que dunnɨ nan de ni guldípac reldilaaz laany par quɨt idxáldnɨ castigu.