9
Dunnɨ nánnɨ dec chi güenuu bniety ley ni caniin ná nez gulalqui, lo leyqui zéed xa riáld ito bniety Dios, ne xa riáld gúndeb tuby yudoo lo guɨchliuré. Yudooqui guzaaby tuby cortin láanni par gucni tiop láani. Tuby láanni ni ná nez ruu puert, ruy bdialá rut Nadá ax láanqui guzuub candliery cun mɨlly ni guzuub de guechtily ni abiacldee. Chiy stuby láanni, dets cortinqui bdialá rut Quesentiand Nadá. Láanqui guu tuby bcuu de or rut ruu guxaal ne tuby caj ni bdialá caj xte de promes xte Dios. Cajqui nacuni or zeclɨ nez láanni ne nez detsni. Ax láani cajqui guchuu chon cos: De guia ni cá irate tsɨ mandamient xte Dios lonii, var xte Aarón ni bllich, ne tuby camplory de or ni guchuu maná. Chiy quia cajqui guzuub tiop figur xte de ánglɨ ni lá querubines ax cun xiildeb rtaagudeb rut rtiuub bxozroo rɨny xte de ladxaa pur de xtuld bniety. Per pur anre quɨt rquiinti iniirupaca laat pur de cosquɨ.
Chi gulull baandeb irate zec ni riáld gac tuby yudoo lo guɨchliuré, chiy llillite biiu de bxoz laniudooqui per rutzi bdialá rut Nadá, ruy regaanydeb ni riáld gúndeb. Per stuby láanni rut bdialá rut Quesentiand Nadá, tubyzi bxozroo riiu ruy tuby lo tuby iz. Ne quɨt xo yiiutib sin quɨt chanéb rɨny xte de ladxaa par gún Dios perdón de xtuldbɨ ne de xtuld de bniety. Pur de cosré rliuu Spíritu Sant dunnɨ dec lalzi calliú laniudooqui rut bdialá rut Nadá, quɨt gúpti bniety nez yiiudeb rut bdialá rut Quesentiand Nadá. Irate de cosqui naizdeni tuby ejemplɨ par dunnɨ andxiré, te pur de gun ne de ladxaa ni güené de bniety par Dios, quɨt nilliútideni par nialo niziiendeb dec ananiadeb nez lo Dios. 10 Irate de costumbrɨ ni gúpdeb zeclɨ pur ni iquiindeb, ni guéedeb ne iraloteru ni riáld gúndeb par iziiendeb laadeb nania, niy ná ni gunabee ley gún bniety axtquɨ dxi ni bchu Dios irate.
11 Te pur anre abeed Jesucrist, laany ni nány bxozroo par dunnɨ, ax pur laany ardxapnɨ ne sdxapzacnɨ de ni agunii Dios idxapnɨ. Ne mazru güen ná laniudoo rut abiiuny, mazru sac yudooqui pur ni quɨt nátini lo guɨchliuré niclɨza quɨt gucchuutini pur bniety guɨchliu. 12 Jesucrist abiiuny laniudoo rut Quesentiand Nadá, per gati cun rɨnti xte de bserr o xte de chiv sino que cun rɨnpac xtenny. Laany cun tuby güelt biiuny, quɨt rquiinti gúnny ziy stuby ax pur laany ardxapnɨ perdón par chazy. 13 Guloqui, rɨny xte de chiv o xte de gúun o de dé guaaicquiza xte de vagueen rtiuub bxoz quia de bniety par rziiendeb dec ananiadeb. Anre belati ziycla rziiendeb dec ríadeb, 14 latixcu cun rɨny xte Jesucrist quɨt iziiennɨ dec ananian nez lo Dios xte de xtuldnɨ, par chalee idxannɨ zec ni rcaaz Dios ni rbeznabány. Te pur, pur guelrnabee xte Spíritu Sant, Jesucrist laany ni quɨt xi duldti baanny, bdeedny laany zec tuby gun par Dios.
15 Pur ningui, pur Jesucrist ardxapnɨ tuby nez cuby par cun Dios. Te pur, pur guelguty xte Jesucrist anuu perdón par de xtuldnɨ ne xtuld de ni güenuu ley, ax irate de ni a ná xpɨny Dios ziy xquel icáan de ni aguniiny idxapnɨ par chazy. 16 Te pur zecquɨ tuby bniety ni runchuu tuby guiits tú de yanné de xixtenbɨ, quɨt illiúti guiitsqui axtisy chi agutybɨ. 17 Lalzi nabánybɨ quɨt illiúti guiitsqui sino que axtisy chi agutybɨ. 18 Pur ningui, desdɨ gulalqui par guzulo blliú ley ni bsanné Dios Moisés, laadeb gudindeb tuby tiop de ladxaa par bdiia rɨny. 19 Te pur chi gulull gudixtee Moisés lo irate de bniety irate ni zéed lo xley Dios, ax cuáab guichllíily culory xnia bcuaabni quia tuby lliiz yag ni lá hisopo. Chiy bzeebni lo nis ni nuuch rɨny xte de bserr cun xte de chiv ax btiuubbɨni quia librɨ xte ley cun quia irate de bniety 20 guniigab: “Rɨnré ná seny dec abnɨɨdx Dios laat xleyny par gúntɨ cumplirni.” 21 Ziyza btiuubbɨ rɨnqui laniudoo cun quia irate de cos ni blliú par de bxoz laniudooqui. 22 Leyqui casi irate gunabeeni yacldee cun rɨny par yíany dec ananiadeni nez lo Dios, te pur sin rɨny quɨtti perdón xte de duld.
23 Pur ningui, par yíany dec anania de cos ni blliú par de bxoz laniudooqui, gúpdeb que gudindeb de ladxaa par bsiacldeedeb de cosqui. Per de cosqui naizdeni tuby seny xte de ni nuu llayabaa, te pur par de ni nuu llayabaa rquiiny rɨny xte tuby ni mazru sac que de ladxaa. 24 Ne Jesucrist gati laniudooti ni bzuub bniety guɨchliu biiuny, yudoo ni naizy tuby seny xa ná llayabaa sino que laany abiiuny llayabaa rut caniiny pur dunnɨ lo Dios. 25 Jesucrist quɨt rquiinti niatyny zienzi güelt pur de duld, quɨt baantiny zec ni baany de bxozroo dec gazubizte biunédeb rɨny xte de ladxaa laniudoo rut bdialá rut Quesentiand Nadá. 26 Te pur belquɨtiy, zienzi güelt rquiiny niatyny desdɨ chi gurixti guɨchliu. Per ziy ax chi bdzɨny dxi beedny, laany cun tuby güelt bdeedny laany gutyny par idzɨcány duld. 27 Zecquɨ irate bniety tubyzi güelt ratydeb, chiyru zéed ni ideeddeb cuend Dios. 28 Ziygaczaquɨy Jesucrist cun tuby güelt bdeedny laany gutyny par gudillyny pur de xtuld bniety. Ax chi gueedny stuby aquɨt gueedtiny pur duld, sino que laany gueedny par chanény de ni canuu laany.