DE DIDXZAAC XTE JESUCRIST NI BCUAA SAN LUCAS
1
Zienzi de bniety abaandeb pur bcuaadeb de ni aguc cun dunnɨ, zectisy ni bseed de bnietni dunnɨ. De bniety ni guná xa guc desde chi guzulo btɨɨch Jesucrist xtiidx Dios ne néza laadeb gucnédeb brɨɨchni. Ne ziyza nare abaania pur gucbiia xapac xquel guc desdɨ gulo. Pur ningui, xmiguaa Teófilo, rliluaa güenquɨ icuáa de cosré par liú, xnez xnezni, par gacbezaaczacu cún ni ná didxldí de lo irate ni abseeddeb liú.
Chi guc Herodes rey xte Judea, gubány tuby bxoz ni bdialá Zacarías. Laab gucbɨ tuby bxoz ni bdxaa lo tuby cuaa de bxoz ni bdialá de xpɨny Abías. Chial Zacarías bdialá Elisabet. Laab zéedbɨ lo xfamily to bxoz Aarón. Iroptedeb gubánydeb zec ni riáld nez lo Dios ne bcuadiagdeb baandeb zec ni ná ley xte Dios ax quɨt tu chaleeti inii dec laadeb napdeb duld. Per ruteete lliindeb quɨt guuti te pur Elisabet quɨt nialeeti nicáab bdoo ne ziyza iroptedeb la bɨnguldeb.
Guu tuby dxi biáld de bxoz ni bdxaa bxoz Zacarías lonii par gúndeb sirvɨ lo Dios. Chiy zec ni guc costumbrɨ xte de bxozqui gudzɨtdeb suert par dún tú yáld chalduu guxaal rut mazru nadá láani yudoroo xte Jerusalén, ax biáld Zacarías biiub láani yudoo xte Dios rut mazru nadáqui par güelduub guxaal. 10 Lalzi ni caguub guxaal, irate de bniety canaabdeb lo Dios lo ldedoo. 11 Chiy bliulo tuby ánglɨ xte Dios lo Zacarías, zuldí ánglɨqui lad naldí lo bcuu rut caguub guxaal. 12 Chi guná Zacarías ánglɨqui, quɨt racbeetib xa gúnbɨ ne quesentiand bdxibbɨ. 13 Chiyru raipy ánglɨqui laab:
—Zacarías, quɨt rdxibiu. Dios abaanny cuend ni rnaabu lony. Liú cun chialu Elisabet chúu tuby llingaantɨ chiy cuelátby Juany. 14 Quesentiand saclaazu ne zieny de bniety saclaaz chi gal bdooqui. 15 Te pur llingaanu laaby gacby tuby ni quesentiand sac nez lo Dios. Quɨt guéetiby vin nicza ni rsuz bniety, ne anste ni galby arbeznéxgaby Spíritu Sant. 16 Ne pur laaby quesentiand zieny de bniety Israel ibíi itodeb Dad Dios xtendeb. 17 Juanyré sanɨɨdybɨ lo Dad ni teru gueed ne sbeznéb Spíritu Sant ne zapbɨ guelrnabee zecac ni gúp profet Elías, par chalee ibanyné de dad de lliinni naldiu sin didxguidx ne par gacbee de ni quɨt rcuadiag diidx xa xquel ná par icuadiagdeb diidx. Ziy xquel cuxnezbɨ de bniety par gúndeb cuend Dad ni gueed.
18 Chiyru raipy Zacarías ánglɨqui:
—Nare rliluaa quɨt gacti zec ni guniibiu te pur nare anaa bɨngul ne ziyza chiala.
19 Ánglɨqui cuaibny:
—Nare naa Gabriel. Nare cayuna xmandad Dios. Laany bxiaaldny nare par zedtixtiia de rsonré loo. 20 Per anre, liú quɨt güeldilaaztiu ni guniia liú. Pur ningui yáanu gúp ne quɨtga chaleeti iniiu axtisy dxi ni gal llingaanu chi gac zec ni aguniia liú.
21 Lalzi cayac ziy, de bniety ni zuguaa dets yudoo canuudeb idiia Zacarías. Rdxalodeb te pur cayacldaab láani yudoo. 22 Chi bdiia Zacarías, quɨt releeti iniib. Chiy gucbeedeb dec nuu xi cos gunáb láani yudooqui, ax runbɨ seny lodeb, per laab abíianbɨ gúp.
23 Chi bialo de dxi ni baany Zacarías sirvɨ láani yudoroo xte Jerusalén ax zíab lizbɨ. 24 Chi gudeed guc ziy, chialbɨ Elisabet bguaad Dios laab bdoo, ax quɨt bdiiatib lizbɨ gaay búiu. Runbɨ xgab rniib: 25 “Xtadnɨ Dios baanny ziy cun nare anre par quɨtru gún de bniety burlɨ nare.”
26 Chi bialo xoop búiu, Dios bxiaaldny ánglɨ Gabriel tuby guɨdx xte Galilea rut lá Nazaret 27 par güetixlob tuby dxaap ni lá María. Laab a ná par guchnaab tuby bniety ni lá Gusé ni zá lo xfamily to rey David. 28 Ánglɨqui biiuny laniuu rut rbez María ax guniiny:
—¿Xac María?, liú ni abcuabee Dios. Xtadnɨ Dios zuguané liú. Dios abanldee quiu de lo irate de bniety gunaa.
29 Per María chi gunáb ánglɨqui quesentiand rdxalob pur de xtiidx ánglɨqui ne runzacbɨ xgab xi zelo de diidxqui.
30 Chiy raipy ánglɨqui laab:
—Quɨt rdxibiu María. Dios agulény liú par gunldeeny quiu quesentiand. 31 Anre acuezníu necidá xte tuby bdoo ne bdoo ni icóoqui ax cuelooby JESÚS. 32 Ne zapby guelrnabee ax cuelá de bniety laaby Lliin Dios xte llayabaa. Chiy Xtadnɨ Dios gúnny laaby rey zec ni guc to xpɨngulby David 33 par inabeeby lo naciony Israel par chazy. Ne guelrnabee xtenby quɨt chúuti dxi ldullni.
34 Chiy María raipbɨ ánglɨqui:
—Per, ¿xo gac ziy ne nare gady chúuti dxi cueznía nguiu?
35 Chiyru raipy ánglɨqui laab:
—Liú icóo bdooqui pur Spíritu Sant ne horqui guelrnabee xte Dios ni rbez llayabaa icuabldany quiu zec chi rcuablda tuby zá quia bniety. Pur ningui, lliiniu ni teru icóoqui, Dios isiacldee laaby ax inii de bniety dec laaby náby Lliin Dios. 36 Ziyza xprimu Elisabet icáab tuby bdoo masquɨ anáb bɨngul. Bniety ni rniideb dec quɨt chaleeti icáa bdoo, aguc xoop búiu rbezbɨ necidáqui. 37 Te pur quɨt xi costi nagán par Dios.
38 Chiy gunii María:
—Xtadnɨ Dios ná ni rnabee nare. Su chagac zec ni aguniiny cun nare.
Chi gunii María ziy, chiyru zé ánglɨqui.
39 Láani de dxiqui zégac María tuby guɨdx ni ná láani de dany Judea. 40 Chi biiu María láani liz Zacarías ax guninéb Elisabet. 41 Chi bindiag Elisabet rsee María, bdoo ni nuaa Elisabet bzeesby láanbɨ, ziy xquel quesentiand gulezné Elisabet Spíritu Sant. 42 Chiy quesentiand diip gunii Elisabet:
—Dios abanldeeny quiu, María, de lo irate de bniety gunaa ne ziyza abanldee Dios quia lliiniu ni icóo. 43 ¡Dichos nare ningui zedtixlo xnan Dad Dios xtena nare! 44 María, horac ni bindiaga guniiu, llingaana bzeesby láania tant rzaclaazby. 45 Dichos liú, María, pur ni güeldilaazu, te pur zac cumplir ni gunii Xtadnɨ Dios liú.
46 Chiy gunii María:
Quesentiand rniia de diidx zaac lo Dios
47 ne quesentiand rzaclaaza pur Xtadnɨ Dios ni racné nare.
48 Te pur masquɨ názia tuby ni cayun sirvɨ lony,
per anre abcuabeeny nare par gac zec ni ná xgabny,
ne desde anre par chazy de bniety sniideb xíclaboo.
49 Te pur Dios ni rnabee abaanny de cos güen par nare, ne laany nány sant.
50 Ne Dios zeza rgány irate de bniety ni run cuend laany,
51 ne zieny ni abaanny pur guelrnabee xtenny
ax rungánny de xgab xte de bniety naroo.
52 Ne bdzɨcány guelrnabee lo de ni rnabee.
Chiy de bniety ni nadolaaz ax bdeedny guelrnabee.
53 De bniety ni runlieedxni bguaadny laadeb zieny guelnazaac.
Chiy de ricu bsáanny laadeb sin xíteete.
54 Gucnény de bniety Israel ni rac xpɨnny
ne quɨt bianlaaztiny dec ná par ilaslaazny laadeb.
55 Zecquɨ ni raipny de to xpɨngulnɨ, Abraham,
ne cun de ni zéed lo xfamilbɨ dec quɨt chúuti dxi cuelaazny laadeb.
56 Chiy María guzuguanéb xprimbɨ Elisabet chon búiu, chiyru biecquibɨ lizbɨ.
57 Chi bdzɨny dxi ni gul llingaan Elisabet, 58 chiy de vecin ne de xfamily Elisabet quesentiand rzaclaazdeb güeguiaadeb laab, te pur agucbeedeb xa xquel blaslaaz Dios laab. 59 Chi guc bdooqui tuxman, chiy güelduudeb seny tɨɨxby, seny ni ruu de bniety Israel, ax rcaazdeb nidialáby Zacarías zecac ni lá xtadby. 60 Per xnanby gunii:
—Laaby quɨt idialátiby ziy. Laaby ná par idialáby Juany.
61 Chiy raipdeb laab:
—¿Xínii idialáby ziy ne ruteete xfamiliu quɨt láti Juany?
62 Chiyru cun seny xquel gunabdiidxdeb xtad bdooqui par gacbeedeb tú rcaazbɨ idialáby. 63 Chiy xtadby gunaabbɨ tuby ldaa bred par ícuaab letrɨ, ax bcuaab lo bredqui: “Laaby idialáby Juany.” Chiy iratedeb bdxalodeb zec ni guc. 64 Hóracqui Zacarías guzulo rniib stuby ax guzulo rniib de diidx zaac lo Dios. 65 Irate de vecin xtendeb quesentiand rdxalodeb, ne irate de guɨdx ni ná láani dany Judea brɨɨch diidx pur loc ni guc. 66 Ne irate de bniety ni gucbee ziy, rundeb xgab ne raipdeb saadeb:
—¿Túdxa gac bdooqui?
Purquɨ laaby Dios abanldee quiaby.
67 Xtadby Zacarías quesentiand rbeznéb Spíritu Sant ax guzulo rniib de diidx ni bguaad Dios laab, ax nab:
68 De diidx zaac ná par Xtadnɨ Dios xte Israel
te pur abedldány dunnɨ ni nan xpɨnny.
69 Abnɨɨdxny dunnɨ tuby ni nap guelrnabee par ílda dunnɨ,
tuby ni zá lo xfamily David ni ná xpɨny Dios.
70 Ziy xquel baany Dios promes desdɨ gulal ne de profet ni gubány zec ni rcaazny laadeb bteeddeb xtiidxny,
71 dec gacnény dunnɨ lo irate de ni rdxichné dunnɨ,
72 ne ilaslaazny irate de to xpɨngul gulalnɨ,
ne quɨtza yianlaaztiny promes ni baanny.
73 Promesré baany Dios cun to xtadnɨ Abraham
74 dec gacnény dunnɨ lo de ni rdxichné dunnɨ
par chalee idxannɨ sirvɨ lony sin dxiby,
75 ne par idxannɨ zec ni rcaazny iduibte ni ibánnɨ.
76 Chiy, liú, llinganeena, idialoo profet xte Dios xte llayabaa
te pur liú sanɨɨdiu gunzaacu nez par Dad ni gueed.
77 Liú ná par quixtiuu lo de bniety par chalee gacbeedeb xa xquel gacdeb perdón pur de xtulddeb.
78 Ne Dios xtennɨ rcaazny ne rgány dunnɨ.
Ningui sxiaaldny lliinny ni ná zec tuby bcháa xte gubidx par dunnɨ,
79 par chalee ixalny xquelrieny de bniety ni zé nez mal ne de bniety ni run de duld ni riáld guelguty.
Ne laany cuxnezny dunnɨ par ibánnɨ zec ni riáld.
80 Juany güelaa güeroob ne güelaa guzutipnéb de cos ni zéed pur Dios, ax güeldezbɨ nez lo yiubiz rut quɨt tu rbezti axtquɨ chi guzulo btɨɨchbɨ xtiidx Dios lo de bniety Israel.