16
(Mt. 28:1-10; Lc. 24:1-12; Jn. 20:1-10)
Chi gudeed dxi ni rzilaaz bniety, chiy María Magdalena cun María xnan Jacob ne Salomé, güesiideb perfum par chataaibdeb iduibte tɨɨx Jesús. Ax chi bragueel chitmingu sidoote güedeb ruu baa xte Jesús rldienti gubidx. Chi zédeb nez, guniideb:
—¿Tú idzɨcá guiaroo ni daagu ruu baa xtenny?
Per chi bguiaadeb, gunádeb dec guiarooqui agubicáni ruu baaqui, aquɨtru nágaatini xlatni. Chiy chi biiudeb láani baaqui, gunádeb tuby bíiny zubbɨ lad naldí, nacubɨ tuby lady nguits ziuul ax bdxibdeb. Per laab raipbɨ laadeb:
—Quɨt rdxibtɨ. Laat rguíilytɨ Jesús de Nazaret ni cua lo cruzy. Per laany agubíi gubánny stuby. Aquɨtiruny ruré. Gulguiaa rut gudixdebny caniát. Anre gulchia ne gulgaipy Bed cun irateru de xpɨnny dec nidoo laany azégany Galilea chiyru chiat. Ruy iniátny, zecquɨ ni guniiny laat.
Chiyru gueeldguilliú bdiia de bniety gunaaqui láani baaqui, diga racdxaaichdeb rdxibdeb. Ax hórgaqui ruteete quɨt tu raiptideb ni guc pur ni rdxibdeb.
(Jn. 20:11-18)
Deni gubány Jesús chitmingu sidoo, nidoote lo María Magdalena bliulony, gunaa ni guléeny gadz bɨndxab láani lazdooni. 10 Ax María Magdalena güetixteeb lo de ni cuandzané Jesús, de ni nuu nalas ne cayúundeb pur laany. 11 Per chi bindiagdeb dec nabány Jesús ne aguná María Magdalena laany, ax quɨt güeldilaaztideb.
(Lc. 24:13-35)
12 Chi gudeed guc ziy, Jesús irɨnquɨ xquel bliulony lo stiop xpɨnny chi zédeb nez lo guiix. 13 Chiy de xpɨnnyqui güetixteedeb lo de saadeb, per niclɨ laadeb quɨt güeldilaazti de bnietqui.
(Mt. 28:16-20; Lc. 24:36-49; Jn. 20:19-23)
14 Pur lúltmɨ Jesús bliulony lo tsɨbtuby xpɨnny chi zubdeb caquiindeb lo mɨlly. Chiy gudildnény laadeb pur ni naddeb quɨt reldilaazdeb de bniety ni aguná laany dec agubánny stuby. 15 Ax raipny laadeb:
—Gulchia iduibte lo guɨchliu. Gulchatɨɨch de didxzaac xte Dios lo irate bniety. 16 Chiy elquɨ ni chaldilaaz ne irubnisbɨ, laab zapbɨ perdón lo Dios. Per ni quɨt chaldilaaz de didxzaac xte Dios, laab ziáldbɨ castigu. 17 Ne de senyré ná ni gap de ni chaldilaaz. Pur guelrnabee xtena sbéedeb de bɨndxab láani de bniety, zueedeb stuby de diidx, 18 snaazdeb béeld cun naadeb ne masquɨ guéedeb ni nuu venen quiani quɨt xi gactideb. Ne ziyza chi izubnaadeb quia de bniety racxú ax ziacdeb.
(Lc. 24:50-53)
19 Chi gulull guniné Dad Jesús laadeb ax bieepny llayabaa, guriny lad naldí xte Dios. 20 Chiyru laadeb bdiiadeb par güetɨɨchdeb de didxzaac xte Dios iranezte. Ne Xtadnɨ Jesucrist gucnény laadeb, baanny de milagrɨ par gucbee de bniety dec xtiidx Diosquɨpacquɨy ná ni rueedeb. Amén.