11
(Mt. 6:9-15; 7:7-11)
Tuby güelt Jesús canaabny lo Dios tuby lat, ne chi blduullny gunaabny lo Dios, tuby de xpɨnny raipy laany:
—Dad, bseedbiu dunnɨ inaabnɨ lo Dios zec ni bseed Juany Bautist de xpɨnbɨ.
Jesús raipny laadeb:
—Chi inaabtɨ lo Dios gulnii:
Xtadnɨ Dios, laabiu ni rbezbiu llayabaa
Quesentiand riáld idxapnɨ didxdoo lábiu
Su gueed guelrnabee xtenbiu.
Su chagac zec ni ná volunta xtenbiu lo guɨchliu zec ni racni llayabaa.
Bguaadbiu dunnɨ ni iquiinnɨ llillite.
Baanbiu perdón de duld xtennɨ, te ziyza dunnɨ rdxanzacnɨ perdón irate de ni run mal dunnɨ.
Quɨt cuelaaztibiu dunnɨ par idxannɨ duld sino que gucnébiu dunnɨ lo irate de mal.
Ne Jesús raipzacni laadeb:
—Izuubzin belati tubytɨ nuu tuby xmiguni. Chiy iruldgueel idzɨnbɨ liz xmigubɨ ax iniib: “Xmiguaa, bnɨdxlaa nare chon guechtily te pur tuby xmiguaa testepac bdzɨny liza, ne xíteete quɨt ráptia ideedab.” Ne izuubnɨ stubyqui icaibbɨ desdɨ laniuu ax iniib: “Quɨt runu storbɨ nare. A puertquɨ dxíi. Nare naganía de lliinia. Quɨt chaleeti chastia par inɨɨdxani liú.” Per nare rniia laat, masquɨ belati laab quɨt chasteb par ideedbɨ xirullzi pur rac xmigudeb, per zunbɨ juers chasteb par ideedbɨ irate ni rquiiny xmigubɨ par quɨtru gúniy storbɨ laab. Pur ningui, rniia laat: Quɨt cuezti inaabtɨ lo Dios ne laany sguaadquɨny ni rcaaztɨ. Gultíilyny ne sdxialquɨtny. Gultɨdx gulnaab lony, ne zunquɨny cuend laat. 10 Te pur elquɨ ni rnaab, scáab. Ne ni rguíilny, sdxialquɨbny. Ne ni rguiiny rnaab lony zunquɨny cuend laab.
11 ’Belati tubytɨ nát dad, ¿tatix sdeedtɨ tuby guia lliintɨ chi inaabby guechtily? ¿O tatix sdeedzactɨ tuby béeld chi inaabby beld? 12 ¿O ideedzactɨ tuby nilliuby chi inaabby tuby dzɨtbɨdy? 13 Laaclat nát bɨnduld ne nántɨ rdeedtɨ ni rcaaz de lliintɨ, ¡latixcu Xtadnɨ ni rbez llayabaa quɨt inɨɨdxacny Spíritu Sant par de ni rnaabny!
(Mt. 12:22-30; Mr. 3:20-27)
14 Jesús cabeeny tuby bɨndxab ni bsáan tuby bniety gúp. Ne chi bdiia bɨndxabqui, ax aguzulo rnii gúpqui. Parzi quesentiand bdxalo de bɨny. 15 Per nuudeb guniideb:
—Bnietquɨ rbéeb de bɨndxab láani de bniety pur lagac guelrnabee xte Beelzebú ni rnabee lo de bɨndxab.
16 Stuudxdeb ax par gúndeb prueb laany, rnaabdeb gúnny tuby milagrɨ xte llayabaa. 17 Per laany nánnacny xi xgab cayundeb, ax raipny laadeb:
—Irate naciony rut ná bɨny tiop cuaa pur didxguidx, rlasaapacdeb ne ziyza rut ná tuby family tiop cuaa pur didxguidx, ziyza rlasaadeb. 18 Ziygaczaquɨy belati Satanás gúniy contrɨ lagac saa bɨndxabɨy ax, ¿xólesa güelaaz guelrnabee xteniy? Caniia laat zeec te pur laat rniit dec nare rbiia bɨndxab láani lazdoo de bniety pur guelrnabee xte Beelzebú. 19 Per belati ziy, laat, ¿tú rdeed guelrnabee de xpɨntɨ par cuéedeb bɨndxab? Rguixtiia lot dec lagac laadeb rniideb dec laat rzacantɨ. 20 Te pur nare pur guelrnabee xte Dios rbiia de bɨndxab láani lazdoo de bniety, niy zelo dec guelrnabee xte Dios azuguané laat.
21 ’Chi daan tuby bniety ne caab xi cun gacnéb laab par cacualob lizbɨ, quɨt xo cúaanti bɨny ni napbɨ. 22 Per belati gueed stuby ni mazru nallung ax zuniy gan lob, ne sdzɨcáy ni caab ne scaazaquɨy irate ni napbɨ.
23 ’Elquɨ ni quɨt nuu xlada, laab cayunbɨ contrɨ nare. Ne elquɨ ni quɨt racné nare, laab cayunbɨ mal nare.
(Mt. 12:43-45)
24 ’Chi rdiia tuby bɨndxab láani lazdoo tuby bniety, ax rcandzangui de nez rut nabiz rguíiliy rut izilaaziy. Ne chi quɨt rdxialiy rut izilaaziy ax runiy xgab dec güenru yaicquiy rut bdiiay. 25 Ne bel chi yaicquiy idxialiy lazdoo bnietqui zecpac láani tuby yuu ni ablub láanni, ne ni anazaac. 26 Chiy ax azecáangui dzɨ gadz bɨndxab ni ná mazru mal que niy. Chiy iratedengui yiiudengui láani lazdoo bnietqui. Pur lúltmɨ, bnietqui mazru rnia ibánybɨ que gulo.
27 Lalzi Jesús caniiny de diidxré, gurɨxtia tuby bniety gunaa ni nuu lo de bnietqui:
—¡Xíclabaa bniety gunaa ni btsɨny laabiu lo guɨchliu ne btiiob laabiu!
28 Per Jesús cuaibny:
—¡Mazru xíclabaa de ni rcuadiag ni rnii Dios ne rundeb zec ni rniiny!
(Mt. 12:38-42; Mr. 8:12)
29 De bniety güelaaru bdxasaadeb rut zuguaa Jesús ax guzulo raipny laadeb:
—De bniety ni rbez lo guɨchliu anre, mal nádeb ax rnaabdeb tuby milagrɨ. Per quɨtru xi iniátideb, quesoltisy zec ni gudeed profet gulal ni bdialá Jonás. 30 Zec ni guc Jonás tuby seny par de bniety ni gulez guɨdx ni lá Nínive, ziygacza nare Bniety ni bxiaald Dios lo guɨchliu, nare naa tuby seny par de bniety ni nabány anre. 31 Dxi ni ldull guɨchliu, chi ideed de bniety cuend Dios, chiy reina ni zá guɨdx ni lá Sabá sbányzacbɨ stuby ne sniib dec de bniety ni nabány anre riáld castigu xte Dios. Te pur laab quesentiand zit záb par bedcuadiagbɨ ni nán rey Salomón. Ne nare Jesús ni zuguané laat, mazru saca que Salomón. 32 Ne ziyza de bniety ni gulez guɨdx Nínive sbánydeb dxi ni ldull guɨchliu, chi gún Dios juzguɨ de bniety ni nabány anre, ne sniideb dec de bniety ni nabány anre riáld castigu xte Dios. Te pur de bniety Nínive bcuadiagdeb xtiidx Jonás chi raipbɨ laadeb dec ná par ibánydeb zec ni rcaaz Dios. Ne nare Jesús ni zuguané laat mazru saca que Jonás.
(Mt. 5:15; 6:22-23)
33 ’Ruteete quɨt tu rcuaguiti tuby linternɨ par suubɨy rut ná xgaats nicza niguét tuby caj, sino que ná par suubɨy yaa par yianlo tutix ni yiiu. 34 De bslon ná zec tuby bieeny par xcuerpɨn. Belati rdxannɨ ni ná güen, iduibte xcuerpɨn nap bieenqui. Per belati idxannɨ ni ná mal, iduibte xcuerpɨn ná zec rut nacay. 35 Bcualo liú te quɨt chané de bsloo liú nez mal. 36 Ne belati nic tuby ldaa xcuerpɨn quɨt runti de cos mal ax chiyguiy ríenni zec chi rzieeny tuby linternɨ cun bal xtenni.
(Mt. 23:1-36; Mr. 12:38-40; Lc. 20:45-47)
37 Chi gulull guniné Jesús laadeb, tuby fariseu baanbɨ cumbid Jesús par chaquiinny lizbɨ. Chi biiuny ax guriny par iquiinny, 38 chiy fariseuqui bdxalob chi gunáb dec Jesús quɨt gudibynaatiny zectispac ni ná xcostumbrɨdeb anste ni iquiindeb. 39 Per laany raipny laab:
—Laat nát zec de vas cun de plad ni nania nez detsni te pur quesentiand güen ríentɨ. Per nez láantɨ, quesentiand mal nát ne rdxalaazzactɨ rbaantɨ. 40 ¡La nadtɨ! ¿Ta quɨt gántɨ dec tubyzi Dios banchuu xcuerpɨn ne lazdoon? 41 Pur ningui gulgacné de ni quɨt xi napti te par yíany dec güenquɨpac nát.
42 ’¡Probeenzactɨ, de fariseu! Laat rdeedtɨ diezmɨ xte ment ne rrud ne xte irateru de cos ni rquiiny bniety, rdeedtɨni par Dios zec ni rnabee ley gúntɨ. Per quɨt runtit zec ni riáld cun stuby de bniety ne quɨtza runtit cuend guelrcaaz xte Dios. Gulgaany cuendni sin quɨt isaantit ideedtɨ ni rdeedtɨ Dios.
43 ’¡Probzactɨ, de fariseu! Te pur rdxalaaztɨ subtɨ lo de bangu láani de yudoo rut rbe de ni mazru sac, ne rdxalaaztɨ dec quesentiand gap de bniety didxdoo laat lo nez.
44 ’¡Probeenzactɨ, de maistrɨ ni nán ley cun de fariseu, te pur quɨt runtit zec ni rniit! Laat nát zec de baa ni quɨt rianlo bniety ax ni quɨt racbeedeb chi raaipdeb quia de baaqui.
45 Chiy cuaby tuby maistrɨ ni nán ley, laab guniib:
—Maistrɨ, chi rniibiu de diidxquɨ né dunnɨ rsaclobiu.
46 Per Jesús raipy laab:
—¡Ziyza laat, de maistrɨ ni nán ley, probeenzactɨ! Te pur rnabeet de bniety gúndeb de cos ni quɨt tu chaleeti gún, ne niclɨ quɨt rcaaztɨ gacnétdeb par gúndeb zec ni rcaaztɨ.
47 ’¡Probeentɨ!, te pur runzaactɨ de baa xte de profet ni gudinxú lagac de xpɨngul gulaltɨ. 48 Ziy xquel racbee bniety dec laat náctɨ cunformɨ cun ni baany de to xpɨngultɨ. Laadeb gudinxúdeb de profetqui. Chiy laat ax gunát guczaac de baa xtendeb.
49 ’Pur ningui, Dios lo guelnán xtenny ax guniiny: “Nare ixiaalda de profet cun de apóstol, ne nuudeb sguinxú de bɨny laadeb, nuuzadeb ax zun de bɨny contrɨ laadeb.” 50 Ziy xquel ax de bɨny ni nabány anre, laadeb gún Dios castigu pur rɨny ni bxíi de profet ni gudinxúdeb desde chi gurixti guɨchliu, 51 desdɨ rɨny xte Abel axtquɨ rɨny xte Zacarías ni gudinxúdeb lo ldedoo Jerusalén. Pur ningui caniia laat dec de bɨny ni nabány anre laadeb quillydeb pur iratedeb.
52 ’¡Probzactɨ, de maistrɨ ni nán ley!, te pur laat quɨt rsaantit gacbee de bniety xa xquel gúndeb par gacdeb xpɨny Dios, niclɨza laat quɨt runtit pur gactɨ xpɨny Dios ne rcuazactɨ gac de ni rcaaz gac xpɨny Dios.
53 Chi gunii Jesús de diidxré, de maistrɨ ni nán ley cun de fariseu quesentiand bdxichnédeb laany, ax guzulo rnabdiidxdebny zienzi de cos. 54 Rundeb prueb laany par chúu nez gúndeb contrɨ laany.