17
(Mt. 18:6-7, 21-22; Mr. 9:42)
Jesús raipny de xpɨnny:
—Nuupac de cos ni cugueegu bniety par gúnbɨ duld. Per, ¡probllɨza ná bniety ni cugueegu stuby bniety par gún duld! Par laab güenru su ildiibdeb tuby guia xte mulin guɨnybɨ par chazáalddeb laab lo nisdoo, xlat ni cugueegubɨ tuby de ni teste güeldilaaz nare. Gulcualo laat.
’Belati xi tuby mal gún tuby de soo, blɨdxbɨ, ne belati yialaazbɨ pur ni baanbɨ ax baany perdónbɨ. Masquɨ gadz güelt láani tuby dxi chúu xi iniib o gunnézacbɨ liú, ne belati gadz güeltza guedniib liú: “Baany perdón nare, aquɨtru ibíiti gúna ziy”, ná par gúnu perdónbɨ.
Chiy raipy de apóstol Jesús:
—Bguaadrubiu dunnɨ mazru guelreldilaaz.
Chiy cuaby Jesús lodeb:
—Belati reldilaaztɨ, masquɨ zeczipac tuby biny xte mostaza ná guelreldilaaz xtentɨ, zelee gaiptɨ yag sicómorore: “Biiax ruc chiy quegüesub lo nisdoo”, ne yagquɨ scuadiagni xtiidxtɨ.
’Izuubzin belati tubytɨ napbɨ tuby mos chiy chi guiaad mosqui belati güegaanbɨ o güegapzacbɨ de ladxaa, ¿tatix zaiptɨb: “Biiu, guri te iquiiniu?”, sino que zaiptɨb: “Bchu chiy banchuu ni iquiinia ne baany cuend nare lalzi caquiinia ne caguíia chi ldull iquiinia chiyru azelee iquiiniu ne guɨiu.” Ne niclɨdxa xtiosten quɨt gaiptɨb pur ni cayuntisbɨ ni riáld gúnbɨ. 10 Ziyzaquɨy laat, chi ldull gúntɨ irate ni gunabee Dios laat, chiy gulnii: “Naiznɨ de mos ni quɨt illiú te pur bdxantisnɨ ni riáld idxannɨ.”
11 Deni zé Jesús par Jerusalén chiy gudeedny nez rut dxaa Samaria cun Galilea. 12 Ax chi zeyiiuny láani tuby guɨdxiin, güechalo tsɨ de bniety nguiu ni rac guelguidx ni lá lepra laany. Per zit xquel guzuguaadeb 13 rbɨxtiadeb:
—¡Jesús, Maistrɨ, blaslaazbiu dunnɨ!
14 Chi guná Jesús laadeb ax raipny laadeb:
—Gulchaliuu laat lo de bxoz.
Ne lalzi deni zédeb, bía tɨɨxdeb xte guelguidx ni racdeb. 15 Chiy tubybɨ deni gucbeeb dec abiacbɨ, ax biecquibɨ rbɨxtiab rniib de diidx zaac lo Dios. 16 Ax guzullibbɨ lo Jesús, guzutec lob lo liu par bdeedbɨ gracyny. Ne bniety Samaria laab. 17 Chiy gunii Jesús:
—¿Ta gati tsɨ ná de ni bsiaca? ¿Cúnllɨ dzɨ gaadeb? 18 ¿Ta tubyzi bniety zítre biecqui inii de diidx zaac lo Dios?
19 Chiyru raipy Jesús laab:
—Quegüesú. Quegüe. Abiacu pur ni güeldilaazu.
(Mt. 24:23-28, 36-41)
20 De fariseu gunabdiidxdeb Jesús gúcquɨ idzɨny guelrnabee xte Dios, ax cuaibny:
—Xquel ni idzɨny guelrnabee xte Dios quɨt nátini ni chalee yianlot. 21 Ne quɨtza tu iniiti: “Any zuguaa ruré”, o “Any re”, te pur guelrnabee xte Dios ania zuguaa glaytɨ.
22 Chiy raipny de xpɨnny:
—Teru idzɨny dxi chi icaaztɨ iniát nare Bniety ni bxiaald Dios masiu tuby dxi, per quɨt iniátit naa. 23 Masquɨ chúu ni inii laat: “Abzuguaa rurén”, o “Abzuguaa nezre.” Per quɨt chanaldtitdeb. 24 Te pur zecquɨ chi rdiniia ax rca bcháa llayabaa de tuby lad axtquɨ stuby lad, ziytiziaczaquɨy gac dxi ni guelda stuby lo guɨchliu nare Bniety ni bxiaald Dios. 25 Per nidoote ná par teda guelzii quesentiand, ne gaca despresy pur de bɨny tiampanré. 26 Zec ni guc gulalqui chi gubány Noé, ziygacza gac dxi ni guelda stuby nare Bniety ni bxiaald Dios. 27 Te chiy bquiindeb, güéedeb, bichnaadeb, ne bdeedzadeb lliindeb par guchnaa axtquɨ chi bdzɨny dxi ni biiu Noé láani barcuroo ni banchuub ax guzulo nisguiadux ni gudinxú iratedeb. 28 Ziygacza guc chi gubány tuby bniety ni bdialá Lot lo guɨchliu: de bniety bquiindeb, güéedeb, btóodeb ne guziideb, guzibindeb iralote ne bzuubdeb de yuu. 29 Per chi bdiia Lot láani guɨdx Sodoma, guzulo riab gui llayabaa cun azufrɨ, ax guty iratedeb. 30 Ziytiziacza gac dxi ni guelda stuby nare Bniety ni bxiaald Dios.
31 ’Dxi ni gac ziy, belati nuu ni zuguaa quia yuu quɨt yiattib par chaldeeb de xixtenbɨ ni nuchuu laniuu. Ne belati nuu ni zuguaa lo guiix, quɨt yaicquitib lizbɨ. 32 Gulchanelaaz xa xquel gudeed chial Lot. 33 Elquɨ ni mazru run pur guelnabány ni napbɨ lo guɨchliuré zuu chi initbɨni. Per elquɨ ni gaty pur nare, zapbɨ guelnabány llayabaa.
34 ’Nare rniia laat dec guxinqui rut nágaa tiopdeb lo tubyzi luun, tubybɨ ze, stubybɨ yáan. 35 Ne rut cayut tiop de bniety gunaa tubyzi lat, tubybɨ ze, stubybɨ yáan. 36 Ne rut zuguaa tiop de bniety nguiu lo guiix, tubybɨ ze, stubybɨ yáan.
37 Chi bindiag de xpɨnny ziy ax raipdeb laany:
—¿Calí, Dad?
Chiy Jesús cuaibny lodeb:
—Rut nágaa tuby manyguty ruy rdxasaa de bech.