16
Jesús raipzacny de xpɨnny:
—Guu tuby ricu gúpbɨ tuby mos ni guc cargu de irate, chiguld güetixteedeb dec mosqui cayunxlieezipacbɨ gaxt de xixte lámqui. Chiyru gurɨdxbɨ mosqui ax raipbɨ laab: “¿Xi zelo ni rindiaga cayunu? Bdeed cuend nare ni cayunu, te pur aquɨtru chazati inɨɨdxa dzɨɨny liú.” Chiy mosqui guzulo baanbɨ xgab: “¿Xa gúna anre? Xláma a isáanbɨ nare sin dzɨɨny. Quɨt naptia juers par gúna dzɨɨny lo guiix, ne rtiulozaca par quíinia gun. Anánna xa xquel gúna par chúu nez rut icaazdeb nare chi aquɨtru cayuna dzɨɨny.” Chiyru gurɨdxbɨ tubyga pur tubyga de ni nazaaiby lo xlámbɨ. Chiy raipbɨ ni bdzɨny nidoote: “¿Belacti nazaaibiu lo xláma?” Ax cuaibbɨ: “Nare zaaibia tuby gayuaa barrily sɨty de oliv.” Chiy raipbɨ laab: “A ni guluu firmɨré. Gurigapac te bchung. Bzuub cincuentzi barrily zaaibiu.” Chiy gunabdiidxbɨ stubydeb: “Liú, ¿belac nazaaibiu lo xláma?” Ax guniib: “Tuby gayuaa medid trigu.” Chiy raipbɨ laab: “A guiits ni guluu firmɨré. Bchung. Chiy bzuub ochentzi medid nazaaibiu.” Parzi quesentiand rdxalo lámqui guelnasin xte mos malqui pur de ni baanbɨ. Ni nápacni mazrulza viv de ni quɨt zenuu xnez Dios cun saadeb que de ni azenuu xnezny.
’Ningui nare rniia laat gulgaany us de xixtentɨ lo guɨchliuré par gacnét, te par chúu ni icaaz laat ax chi abra de xixtentɨ, anuu ni icáa laat rut gaptɨ guelnabány par chazy.
10 ’Elquɨ ni run zec ni riáld cun duudxzi, ziyza zunbɨ zec ni riáld cun zieny. Ne elquɨ ni quɨt run zec ni riáld cun duudxzi ziyza quɨt xo gúntib zec ni riáld cun zieny. 11 Anre ziygacquɨy laat belati quɨt runtɨ zec ni riáld cun guelnazaac ni nuu lo guɨchliuré, ¿túlesa gap confianz laat cun de guelnazaac xte llayabaa? 12 Ne belati quɨt runtɨ zec ni riáld cun ni quɨt ná xixtentɨ, ¿túlesa inɨɨdx laat ni riáldtɨ?
13 ’Nic tuby mos quɨt chaleeti gún dzɨɨny lo tiop lám. Te pur sdxichnéb tubybɨ, chiy ax scaazbɨ stubybɨ, o zaczacbɨ güen cun tubybɨ ax zunbɨ despresy stubybɨ. Pur ningui quɨt xo gúntit sirvɨ lo Dios ne lo mɨly.
14 Ne cun de fariseu mazru rcaazdeb mɨly parzi chi bindiagdeb ni gunii Jesús, guzulo rundeb burlɨ laany. 15 Chiy raipy Jesús laadeb:
—Laatɨy runtɨ laat bɨnzaac nez lo de bniety, per Dios nánny xa ná lazdoot. Ne masquɨ runtɨ gan reldilaaz de bniety laat dec sactɨ, per nez lo Dios xíteete sactit.
16 ’Desde chi bdiacá Juany Bautist agac nuu ley xte Moisés ne de diidx ni bcuaa de profet. Per desdɨ chiy guzulo rrɨɨch de didxzaac xa ná guelrnabee xte Dios, ax zieny bniety quesentiand cayun pur yiiu lo guelrnabee xtenny.
17 ’Mazru sensiy nitlo yabaa ne guɨchliu, que yáan tuby diidx ni zéed lo ley sin quɨt gac cumplirni.
(Mt. 19:1-12; Mr. 10:1-12)
18 ’Belati tuby nguiu gacchuu xquiitsbɨ par ldáab chialbɨ, chiy as guchnaab cun stuby gunaa ax duldiy cayunbɨ. Per belati rbeslɨ dec teste guláadeb, chiy as zuguaaga stuby nguiu ni guchnaa chialbɨ, ax duldaczaquɨy.
19 ’Guu tuby ricu, ni guzuchuu cun púrzi lady zaac, ne llillite rquinzaacbɨ pur tant ricu ni gucbɨ. 20 Ne guuza tuby bniety probeen bdialá Lázaro, rzubbɨ ruu puert xte ricuqui. Ne quesentiand zieny guɨdxuudx guu tɨɨxbɨ. 21 Lázaroqui ójla laab xo iquiinbɨ masiu de ni riab niguét xmɨlly ricuqui, ne axt de beecu reldiia de guɨɨdx ni nuu tɨɨxbɨ. 22 Chi bdzɨny dxi ni guty Lázaro, ax güené de ánglɨ xte Dios laab llayabaa rut nuu Abraham. Ziyza guty ricuqui, ax bgaatsbɨ. 23 Deni cadeed ricuqui guelzii infiernɨ ax bldiaslob, chiy de zit gunáb zuguaa Lázaro cuee Abraham. 24 Ax gurɨxtiab: “Xtada Abraham, blaslaazbiu nare, ne bxiaaldbiu Lázaro iguadxbɨ quia tuby xcuanaab par guedsialdiub ludxa, te pur quesentiand guelzii cadeda lo balré.” 25 Per Abraham raipy laab: “Llingaana, güenelaaz dec quesentiand guzaclaazu chi gubániu lo guɨchliu, ne Lázaro nalas gubánybɨ. Anre laab riáldbɨ rut saclaazbɨ chiy liú riáldu rut tedu guelzii. 26 Ne ziyza rniia liú: glayti nuu tuby barrancroo quesentiand. Pur ningui nic tuby de ni nuu rurén quɨt xo teedti rut zugoo, nicza de ni nuu rut zugoo quɨt xo gueedti ruré.” 27 Chiyru gunii ricuqui: “Rguiin rnaaba lobiu pɨs xtada Abraham, bxiaaldbiu Lázaro liz xtada 28 te pur nuu gaay betsa, par quixteeb lodeb, te quɨt gueedzadeb rut nuu guelzirooré.” 29 Per Abraham raipy laab: “Laadeb napdeb de guiits ni bcuaa Moisés ne de profet. ¡Güenru gúndeb cuend ni cá lo guiitsqui!” 30 Ricuqui cuaibbɨ: “Quɨt xoti, xtada Abraham, per belati ibány tuby bɨnguty ne chaliulob lodeb chiyru laadeb zialaazdeb pur de xtulddeb.” 31 Per Abraham raipy laab: “Belati laadeb quɨt rundeb cuend xtiidx Moisés ne de profet, ¿xólesa chaldilaazdeb masquɨ ibány tuby bɨnguty?”