15
(Mt. 18:10-14)
Irate de cobrador xte impuest ne cun de bɨny ni quɨt nabány zec ni rnabee ley ni zenuu de bniety Israel, güebiideb rut zuguaa Jesús par guindiagdeb ni rniiny. Pur ningui, de fariseu cun de maistrɨ ni nán ley rniyádeb laany, rniideb:
—Bnietré rdxaab lo de bɨnduld ne rquinnézacbɨ laadeb.
Chiy bené Jesús laadeb cuendré:
—Belati tubytɨ napbɨ tuby gayuaa llíily ax itiiunbɨ tubymɨ, ¿tatix quɨt isáanbɨ dzɨ noventa y nuevmɨ lo guiix par chatíilybɨ llíily ni gunity axtisy idxialbɨm? Ne chi abdxialbɨm ax rzaclaazbɨ izubllalliibmɨ. Chiy chi idzɨnbɨ lizbɨ, ichasaab de xmigubɨ cun de xvecinbɨ ax gaipbɨ laadeb: “Gulzaclaaz zec ni rzaclaaza te pur abdxiala llíily xtena ni gunity.” Anre rniia laat dec ziytiziaczaquɨy mazru nuu guelrzaclaaz llayabaa pur tuby bɨnduld ni yialaaz pur de xtuldni que pur noventa y nuev bniety zaac ni quɨt rquiinti ichu xgab.
’Ne ziyza belati tuby gunaa ni nap tsɨ mɨly de plat chiy itiiunbɨ tubyni, ¿tatix quɨt icuaguib bal ax ilduubbɨ laniuu caguíilgabni zacruga axtquɨ idxialbɨni? Ne chi abdxialbɨni ax ichasaab de xmigubɨ cun de xvecinbɨ ax gaipbɨ laadeb: “Gulsaclaaz zec ni rzaclaaza te pur abdxiala mɨly ni btiiuna.” 10 Anre rniia laat dec ziytiziaczaquɨy nuu guelrzaclaaz rut rbez de ánglɨ xte Dios pur tuby bɨnduld ni rialaaz pur de xtuldni.
11 Ziyza gunii Jesús:
—Tuby bniety guu tiop llingaanbɨ. 12 Chiy ni ná mazru bniiny raipy laab: “Pap, danébiu herency ni riálda.” Chiy xtadbɨ gudiizbɨ de guelnazaac xtenbɨ lo iroptedeb. 13 Duudxzi guc ni cuáadeb herency ni riálddeb, llingaanbɨ ni ná mazru bniiny btóogacbɨ irate de herency ni biáldbɨ. Ax cun mɨlyqui zégacbɨ zit, rut güeganxlieezipacbɨ gaxt irate xmɨlbɨ pur ni baanbɨ zectisy ni bdedgan laab. 14 Per chi bra xmɨlbɨ, chiy guu tuby gubiny nez rut nuub, ax guzulo banlieedxbɨ ni iquiinbɨ. 15 Chiyru güetíilybɨ dzɨɨny liz tuby de bniety nezqui. Ax bxiaald bnietqui laab chagapbɨ de cuch lo guiix. 16 De tant ni rldiaanbɨ ójla laab xo iquiinbɨ ni ro de cuch, per quɨt tu bdeedti ni iquiinbɨ. 17 Chiyru baanbɨ xgab nab: “¡Liz xtada zienzi de mos nuu ne axt runsobrɨ ni iquiindeb, ne nare nezré agatia pur guelrldiaan! 18 Anre azaa yaicquia liz xtada ax gapiab: Xtada, absacluaa Dios ne absaclozaca laabiu. 19 Quɨtru riáldti iniibiu nare lliinbiu. Gulucuendbiu nare zec tuby xmosbiu.” 20 Chiyru biunezbɨ biecquibɨ liz xtadbɨ.
’Per zitru zéedbɨ chi guná xtadbɨ laab ax bgáb laab. Chiy rlluuin xtadbɨ güechalo laab, ax gudeez xtadbɨ laab, ne gudob ruub. 21 Chiyru raipbɨ xtadbɨ: “Xtada, absacluaa Dios ne absaclozaca laabiu. Quɨtru riáldti iniibiu nare lliinbiu.” 22 Per xtadbɨ as raipbɨ de xmosbɨ: “Gueeldzi gulchacáa de lady zaac gulguacu lliinia, chiy gulduuza tuby aniy xcuanaab ne gulcuaa sabád niib. 23 Chiyru gulchacáa bserr ni mazru ndiio ax gultinmɨ par iquiinnɨm te idxannɨ tuby laní. 24 Te pur par nare aguty llingaana, ne anre agubíi gubánybɨ stuby. Agunitbɨ ne anre abdxialnɨb.” Ax guzulo cayunacdeb laníqui.
25 ’Lalzi nuudeb ziy, llingangulob zeczi nuub lo guiix. Parzi deni zedzɨngaxbɨ lizbɨ, chi bindiagbɨ rac muisquɨ xte ni cayáadeb, 26 chiy gurɨdxbɨ tuby de mos ni nuu lizbɨ ax gunabdiidxbɨ xi cosqui cayac lizbɨ. 27 Chiy raipy mosqui laab: “Ady pur bíaad betsu ax gunabee xtadu guty bserr ni mazru ndiio pur nadaanquɨb bíaadbɨ.” 28 Per llingangulobqui quesentiand bdxiichbɨ parzi quɨt nátib yiiub ax bdiia xtadbɨ par güeganlas lob yiiub. 29 Chiy raipbɨ xtadbɨ: “Laabiu nánbiu beld iz aguc cayuna dzɨɨny cun laabiu ne gady chúuti dxi isacluaa laabiu ne, ¿gúclesa bnɨɨdxbiu naa masiuza tuby chiveen par gúna tuby laní cun de xmiguaa? 30 Per anre ni bíaad llingaanbiuré, ni güegaany perdid xmɨlbiu cun de gunaadxab ax purlesa ning gunabeebiu guty bserr ni mazru ndiio.” 31 Chiyru raipy xtadbɨ laab: “Llingaana, liú llillite zuguaníaa liú ne irate ni napa ná xixtenu. 32 Per anre nápac par gac tuby laní ne izaclaaznɨ te pur betsu par nare aldi gutybɨ ne anre agubíi gubánybɨ. Agunitbɨ ne anre abdxialnɨb.”