14
Guu tuby dxi ni rzilaaz bniety, Jesús güequiinny liz tuby fariseu ni ná gurtisy. Chiy stuudx de fariseuqui caldaatsdeb laany. Ne nez lony zuguaaza tuby bniety nguiu ni dxaatec gui. Chiy gunabdiidxny de maistrɨ ni nán ley cun de fariseu:
—¿Ta zelee isiaca tuby bniety racxú dxi ni rzilaaz bniety, o quɨt chalee?
Per laadeb dxidxite biiandeb. Chiyru gunaaz Jesús bniety racxúqui, bsiacny laab ax raipny laab, quegüe. Chiyru raipny de fariseu:
—Belati tuby xpurrtɨ o tuby xcúunzactɨ yab láani bzia dxi ni rzilaaz bniety, ¿tatix quɨt cuéetmɨ hóracqui?
Ax xíteete quɨt güeleeti nicaibdeb.
Chi guná Jesús xa xquel run de bioos pur subdeb rut riáld sub de bɨny ni mazru sac, ax raipny laadeb:
—Chi iduunu chuu tuby saa, quɨt subtiu rut riáld sub de bɨny ni mazru sac. Te pur belati idzɨny stuby bioos ni mazru sac que liú ax ni baany cumbid iroptet zelee guedniib liú: “Bdeed rut zubu bnietré.” Chiy liú zianxtiuu ne zesuu ruy par chasubu lúltmɨ yallily. 10 Pur ningui, güenru chi rundeb cumbid liú, guzub axt lúltmɨ yallily, te par chi gueed ni baany cumbid liú ax iniib liú: “Xmiguaa, quedaa ruré subu rut mazru nazaac.” Ziy xquel izubyaadeb liú nez lo de bniety ni zubníu lo mɨlly. 11 Te pur ni rzubyaa lagac laani ax zunbichiinbɨ ne elquɨ ni runbichiin ax subyaadeb laab.
12 Chiyru raipy Jesús bniety ni baany cumbid laany:
—Chi iguaadu tuby comid o tuby cenza, quɨt gúntiu cumbid de xmiguu, niclɨ de betsu, niclɨ de xfamiliu, niclɨza de vecin ricu xtenu. Te pur laadeb ax zuuza dxi gúndeb cumbid liú ax zallac ni bquiindeb lizu. 13 Güenru, chi gúnu tuby laní, baany cumbid de bniety ni ná probeen, de bniety ni quɨt nazaac naani, de bniety cojeen, cun de bniety ciagu. 14 Ne chiyru xíclaboo te pur masquɨ quɨt xo quillytideb loo, per mazru loc ni inɨɨdx Dios liú dxi ni ibány de bniety ni baany zec ni riáld nez lony.
(Mt. 22:1-10)
15 Chi bindiag tuby de ni zubnédeb lo mɨlly ziy, ax raipbɨ Jesús:
—Xíclabaa ni yáld iquiiny lo guelrnabee xte Dios.
16 Chiy raipy Jesús laab:
—Tuby bniety nguiu baanbɨ xgab ideedbɨ tuby cen, ax baanbɨ cumbid zieny de bniety. 17 Ne hor ni agúndeb cen chiy bxiaaldbɨ xmosbɨ par chagaipbɨ irate de bioos: “Gultaaguibtɨ te pur irate agüelee.” 18 Per iratedeb guzulo rnaabdeb dispens lob. Nidoote tubybɨ gunii: “Gutslaab gúnbɨ dispens naa te pur testepac gulull guziaa tuby ldaa guɨchliu. Anre ná par chaguíaa xa náni.” 19 Stubybɨ gunii: “Nare guziaa gaay nez gúun. Anre chagania pruebdem dún xa xquel rundem. Gutslaab gúnbɨ dispens nare.” 20 Chiy stubybɨ gunii: “Nare testepac bichnaa. Pur ningui, anre quɨt chaleeti cháa.” 21 Chi biecqui mosqui, gudixteeb lo xlámbɨ irate zec ni guc. Ax bdxiich xlámbɨ. Chiy raipbɨ mosqui: “Gueeldzi quegüe iduibte láani guɨdx ne axt de ladnez ni ná mazru xgaats. Quegüellii de bniety ni ná probeen, de bniety ni quɨt nazaac naani, de bniety ni ná cojeen cun de bniety ciagu.” 22 Chi baany mosqui ziy ax raipbɨ xlámbɨ: “Dad, abaania zec ni gunabeebiu nare, per zeczi nuuru rut cuedeb.” 23 Chiy laab raipbɨ mosqui: “Quegüe lo de carreter ne de nez lo guiix. Baany juers stuby de bniety par yiiudeb te par chatec liza, 24 te pur nare rniia liú dec nic tuby de ni baania cumbid gulo quɨt iquiinti cen xtena.”
(Mt. 10:37-38)
25 Zieny de bniety guzanald Jesús. Laany bziecquilony ax raipny laadeb:
26 —Belati nuu ni rcaaz sanald nare, ná par icaazbɨ nare mazru que xtadbɨ, que xnanbɨ, que chialbɨ que de lliinbɨ, que de betsbɨ o de bzaanbɨ, ne mazru icaazbɨ nare que guelnabány xtenbɨ o quɨt chaleeti gacbɨ xpɨnnia. 27 Ne elquɨ ni sanald nare ne quɨt rcaazbɨ teedbɨ guelzii pur nare, quɨt chaleeti gacbɨ xpɨnnia. 28 Belati izuubzin nuu ni rcaaz izuub tuby yuu zaac, ¿ta gati nidoote subllgáb par gúnbɨ xgab xte de gaxt dún la zaldquɨ xmɨlbɨ par ilduullbɨ yuuqui? 29 Te pur belati laab gúnbɨ púrzi cimient, chiy ax quɨt xo ilduulltibɨy, irate de ni iniá sulo gúndeb burlɨ laab 30 ax iniideb: “Bnietre aguzulo cazuubbɨ yuu, per quɨt güeleeti nilduullbɨni.” 31 O belati izuubzin tuby rey gúnbɨ guerr cun stuby rey, ¿tatix quɨt subllgáb nidoote gúnbɨ xgab dún la cun tsɨ mily suldad zelee gúnbɨ gan lo rey ni zéed contrɨ laab cun gáld mily suldad? 32 Per belati rlilob quɨt chaleeti gúnbɨ gan lo reyqui, ax anste idzɨny reyqui, laab sxiaaldbɨ de ni chatíily diidx zaac par cuezdeb sin didxguidx. 33 Anre ziytiziaczaquɨy tutix bniety ni quɨt isáan irate ni napbɨ, quɨt chaleeti gacbɨ xpɨnnia.
(Mt. 5:13; Mr. 9:50)
34 ’Zed güenquɨ náni. Per belati ibicá ni nallini, ¿xólesa illiúni stuby? 35 Quɨt illiútini niclɨ par lo yiu niclɨza par lo abon sino que irɨɨchzin. Elquɨ ni rcaaz icuadiag, gulcuadiag.