13
Lagac de dxiqui, güe tuby tiop de bniety benédeb Jesús diidx xa xquel gudinxú Pilat tuby tiop de bniety nguiu ni zá nez Galilea, ax bguuchbɨ rɨny xtendeb lo rɨny xte de ladxaa ni gudindeb par rtodeb Dios. Chiy raipy Jesús laadeb:
—Quɨt ililot dec de bniety Galileaqui gudeeddeb ziy pur nádeb mazru bɨnduld que iraru de ni zá Galilea, te pur nare rniia laat dec gati pur ziyti. Ne belati laat quɨt yialaaztɨ pur de xtuldtɨ, iratectɨ snittɨ lo Dios. Ziyza quɨt ililot dec irate tsanbchon bniety ni guty chi guribaan torre xte Siloé quiadeb dec mazru rápdeb duld que iraru de bniety ni rbez Jerusalén, te pur nare rniia laat dec gati pur ziyti. Ne belati laat quɨt yialaaztɨ pur de xtuldtɨ, iratectɨ snittɨ lo Dios.
Jesús benény laadeb cuendré:
—Tuby bniety nguiu gúpbɨ tuby llaa yag hig lo lliab, ax güeguiaab la cá hig loni. Per xíteete quɨt bdxialtib. Chiy raipbɨ bniety ni cacualo guɨchliuqui: “Bguiaa, canioo, aguc chon iz seguid redtíilia hig lo yagquɨ, ne gady chúuti dxi idxialani. Btiuu yagquɨ. ¿Xi par runzini storbɨ lo guɨchliuc?” Per bniety ni rcualo guɨchliuqui cuaibbɨ: “Dad, bsáanbiuni lo izquɨ. Nare gunzaaca llaanni ne cuua abonni. Rliluaa ziy xquel ica frut loni par stuby iz. Per belati ziygac, chiyru itiuunni.”
10 Tuby güelt, dxi ni rzilaaz bniety, Jesús caseedny de bniety láani yudoo 11 ax zuguaa tuby bniety gunaa ruy. Aguc tsanbchon iz racxúb. Tuby bɨndxab bsáan laab jorobad ne xíteete quɨt releeti ildíb. 12 Chi guná Jesús laab, ax gurɨdxny laab ne raipny laab:
—Gunaa, abiacu xte guelguidx ni gucu.
13 Chiyru bzubnaany quia gunaaqui ne hóracqui agüelee bldíb ax guzulo rniib de diidx zaac pur Dios. 14 Per bniety ni rnabee láani yudooqui, quesentiand bdxiichbɨ te pur bsiac Jesús bnietqui dxi ni rzilaazdeb, ax raipy bniety ni rnabee láani yudooqui de bniety:
—Nuu xoop dxi ni ná par gún bniety dzɨɨny. Lo xoop dxiqui gultaa te yactɨ, per gati dxi ni rzilaaz bniety.
15 Chiyru cuaby Jesús:
—Laat rniit tuby cos per quɨt runtit zec ni rniit. Te pur laat runactɨ dzɨɨny dxi ni rzilaaz bniety. ¿Tatix quɨt reldát gúun o burrza xtentɨ par guéedem nis? 16 Ne bniety gunaaré lo de xfamily to Abraham zéedbɨ ne aguc tsanbchon iz ni bldiiby bɨndxab laab cun guelguidxré ax, ¿tatix quɨt ná par isiacab dxi ni rzilaaz bniety?
17 Chi gunii Jesús ziy, irate de ni rdxichné laany bianxtiudeb. Per iraru de bniety rzaclaazdeb pur irate de cos güen ni runny.
(Mt. 13:31-32; Mr. 4:30-32)
18 Ne ziyza gunii Jesús:
—¿Xádxaza xquel iniia laat par gacbeet xa ná guelrnabee xte Dios, o xiza cos iliuua laat par gacbezaactɨ xa ná guelrnabee xtenny? 19 Laani náni zec tuby biny xte cuaan ni lá mostaza ni rbaaicqui bniety lo lliani, ax rerooni axtquɨ racni zec tuby yagroo ax runchuu de maniin xpitiaazni lo de llizni.
(Mt. 13:33)
20 Ziyza raipy Jesús laadeb:
—¿Xádxaza iniia laat ná guelrnabee xte Dios te par gacbezaactɨ xa náni? 21 Laani náni zec levadur ni rguuch tuby bniety gunaa cun chon medid harin te pur masquɨ dudxiinzi levadurqui, per rzagui irate cubqui.
(Mt. 7:13-14, 21-23)
22 Chi zé Jesús par Jerusalén, rseedny de bniety irate de guɨdx ne de ranch nez rut rdeedny, 23 ax guu ni gunabdiidx laany:
—Dad, ¿ta duudxzi ná bniety ni gac perdón?
Laany cuaibny:
24 —Gulgaany pur yiiut ruu puert ni ná dee te pur nare rniia laat dec zieny de ni icaaz yiiu, per quɨt chaleeti yiiudeb. 25 Te pur chi chazuldí bniety ni ná lizni ruy par ichiib ruu puert, laat ni yáantɨ detsqui seztɨ ruu puert ne sniit: “Dad, bxalbiu.” Per laab iniib laat: “Quɨt gántia calí nez zéedtɨ.” 26 Chiy laat sulo iniit: “Dunnɨ abquinnén ne bdenén laabiu, ne ladnez xtennɨ bseedbiu dunnɨ.” 27 Per laab iniib laat: “Aguniia laat, nare quɨt gántia calí nez zéedtɨ. Gulbicá nez luaa iratectɨ de bɨnduld.” 28 Ruy guuntɨ ne golaitɨ chi iniát Abraham, Isaac cun Jacob ne irate de profet xte Dios zuguaadeb lo guelrnabee xte Dios, ne laat agubicát tuby lad. 29 Te pur bniety idubygabiite lo guɨchliu gueed, de bniety ni zá nez nort, nez sur, nez este cun nez oeste par subdeb iquiindeb lo guelrnabee xte Dios. 30 Ne zienzi de ni ná lúltmɨ anre, laadeb ná ni gacdeb primer chiy. Chiy de ni ná primer anre, laadeb ná ni gacdeb lúltmɨ.
(Mt. 23:37-39)
31 Horqui bdzɨny tuby tiop de fariseu ax raipdeb Jesús:
—Quegüebiu irɨnquɨ nez, te pur rey Herodes rcaazbɨ quinxúb laabiu.
32 Per laany raipny laadeb:
—Gulchia ne gulgats maniosqui: “Bguiaa andxiré ne illí nare cadzɨcaa de bɨndxab tuby lad ne casiaca de bniety racxú ne güidx ilduulla.” 33 Per ná par chalaa nez xtena andxiré, illí ne güidx, te pur quɨt náti par gaty tuby profet stuby guɨdx ni quɨt náti guɨdx Jerusalén.
34 ’¡De bɨny Jerusalén, de bɨny Jerusalén, laat rguinxút de profet ne rcuaat guia de bniety ni zéed pur Dios! ¡Zienzi güelt bcaaza nichasaa laat zec ni rchasaa bɨdy de lliinmɨ láani xiilmɨ, per quɨt ni nátit!
35 ’Pur ningui, nare rniia laat dec ladxtɨ teru quesentiand nalas yáanni. Ne rniizaca laat dec quɨtru chúuti dxi iniát nare axtquɨ chi idzɨny dxi ni iniit: “Dichos ni zéed pur Xtadnɨ Dios.”