22
(Mt. 26:1-5, 14-16; Mr. 14:1-2, 10-11; Jn. 11:45-53)
Chi zedyiub laní xte pascu, chi rquiindeb guechtily ni quɨt ruuti levadur, chiy de bxoz ni rnabee de bxoz cun de maistrɨ ni nán ley caguíilydeb xa xquel gúndeb par chalee quinxúdeb Jesús, te pur rdxibdeb de bniety.
Chiy biiu bɨndxab láani lazdoo tuby de xpɨnny ni lá Judas ni raipzadeb Iscariote. Judas güeninéb de bxoz ni rnabee de bxoz cun de bɨny ni rnabee yudoo, ax benéb laadeb diidx xa xquel gúnbɨ entriagu Jesús laznaadeb. Laadeb guzaclaazdeb ax guniideb ideeddeb mɨly laab. Laab guzigueldacbɨ ax guzulo rguíilybɨ nez par gúnbɨ entriagu Jesús sin quɨt gacbeeti de bniety.
(Mt. 26:17-29; Mr. 14:12-25; Jn. 13:21-30; 1 Co. 11:23-26)
Chi bdzɨny laní xte pascu dxi ni rquiindeb guechtily ni quɨt ruuti levadur, ne chi rguindeb tuby llíily, chiy gunabee Jesús Bed cun Juany, raipny laadeb:
—Gulchaganchuu ni iquiinnɨ guxin xte pascu.
Laadeb gunabdiidxdeb laany:
—¿Calí rcaazbiu choganchuuni?
10 Jesús raipy laadeb:
—Chi yiiut láani guɨdx, ax iniát tuby bniety nguiu ni zéne tuby rii nis. Gulchanaldbɨ axtisy rut yiiub, 11 ax gulgats bniety ni ná lizni ruy: “Ziyla ná Maistrɨ: ¿Cún laniuu ni iquinnía de xpɨnnia anguxin xte pascu?” 12 Chiy laab iliuub laat tuby yuu ni rrop pis, ne anazaacllga láanqui. Ruy gulganchuu ni iquiinnɨ guxinqui.
13 Chiyru güedeb ne bdxialdeb irate zectisy ni raipy Jesús laadeb. Ax banchuudeb ni iquiindeb guxin xte pascu.
14 Chi bdzɨny hor, Jesús cun de apóstol gurideb lo mɨlly. 15 Chiy raipy Jesús laadeb:
—¡Quesentiand rcaaza iquinnía laat anguxin xte pascu anste ni teda guelzii! 16 Te pur nare rniia laat dec aquɨtru chúuti dxi iquinnía laat sino que axtisy lo guelrnabee xte Dios.
17 Chiy cuáany tuby cop vin, ne chi gulull bdeedny gracy Dios, ax guniiny:
—Gulcáa vinré, gultiizni lo iratectɨ. 18 Te pur nare rniia laat dec aquɨtru chúuti dxi iquiinia vin, axtisy dxi ni idzɨny guelrnabee xte Dios.
19 Chiyru cuáany guechtily, ne chi gulull bdeedny gracy Dios, ax bllullny guechtilqui, par bdeedny laadeb ne guniigany:
—Guechtilré ná cuerpɨ xtena ni abaania entriagu par gatia pur laat. Ne chi gúntɨ zeec, gulgaanyni pur ni renelaaztɨ nare.
20 Ne ziytiziac baanny cun cop ni nuu vin chi gulull baanny cen, ax guniiny:
—Vinré ná rɨny xtena ni ixíia chi gatia par illal tuby nez cuby xa gap bniety perdón lo Dios.
21 ’Per anre ni gún entriagu nare a naab zuub lo mɨlly rut zuub naa. 22 Per nare Bniety ni bxiaald Dios ná par teda zec ni a ná par teda. Per, ¡probllɨza ná bniety ni gún entriagu nare!
23 Chiy guzulo canabdidxsaadeb, túngui gún entriagu laany.
24 Chiguld guzulo cachaadeb lo diidx tú entrɨ laadeb ná ni mazru sac. 25 Per Jesús raipy laadeb:
—Lo guɨchliuré de rey rnabeedeb de bɨnladxdeb zec ni rcaazdeb, ne de ni rnabee, rnii de bniety dec laadeb rundeb zec ni riáld. 26 Per laat quɨt náti par gúntɨ ziy sino que elquɨ ni mazru sac lot, ná par gúnbɨ laab zec tuby ni gullieezy sac. Ne elquɨ ni rnabee, laab ná par gúnbɨ laab zec tuby ni run sirvɨ. 27 Lo guɨchliuré de lám rzubdeb lo mɨlly, ax de mos run sirvɨ lodeb. Per rurén quɨt cayacti ziy te pur nare zuguaníaa laat zec tuby ni cayun sirvɨ lot.
28 ’Laat ná ni zuguanépactɨ nare lo de dxi ni cadeda guelzii. 29 Pur ningui, nare inɨɨdxa laat guelrnabee zec ni bnɨɨdx Xtadani nare, 30 ne squiintɨ lo mɨlly xtena rut inabiia ne sbezactɨ lo de yallily par gúntɨ guelgurtisy irate de ni zá lo tsɨbtiop family xte Israel.
(Mt. 26:31-35; Mr. 14:27-31; Jn. 13:36-38)
31 Ziyza gunii Jesús:
—Simóny, Simóny, bguiaa canioo, bɨndxab agudiin laat, par idzɨbybɨ laat zec chi rbiiby trigu. 32 Per nare agunaaba lo Dios pur liú par quɨt isaanu ni reldilaazu nare. Ne chi agubíi reldilaazu nare stuby, Bed, gucné de soo par sutipnédeb ni reldilaazdeb nare.
33 Chiy ax gunii Bed:
—Dad, par nare quɨt xi gúnti masquɨ guiaguaa cun laabiu o masquɨza axt gatia cun laabiu.
34 Jesús raipy laab:
—Nare rniia liú, Bed, dec anguxiniacré, anste ni icuarsee bɨdygay, liú pur chon güelt aguniiu dec quɨt rumbeetiu nare.
35 Chiy Jesús gunabdiidxny laadeb:
—Chi bxiaalda laat sin nic tuby bols, nicza mɨly niclɨza xcurachtɨ, ¿tatix nuu xi banlieedxtɨ?
Laadeb guniideb:
—Xíteete.
36 Chiy raipny laadeb:
—Per anre elquɨ ni nap mɨly ne bols ná par icáabni. Ne elquɨ ni quɨt ráp spad, itóob xabbɨ par siib tubyni. 37 Te pur abdzɨny hor ni chagac zec ni rnii lo xquiits Dios pur nare rut rnii: “Ne gulucuenddeb laab lo de bɨny mal.” Irate ni cá lo xquiitsny pur nare ná par gac ziy.
38 Chiy raipdeb laany:
—Dad, rurén caan tiop spad.
Laany cuaibny:
—Cun sol ziy.
(Mt. 26:36-46; Mr. 14:32-42)
39 Chiyru bdiia Jesús, zec ni ná costumbrɨ xtenny zény láani dany Olivos ax guzanald de xpɨnny laany. 40 Chi bdzɨnny láani danyqui ax raipny laadeb:
—Gulnaab lo Dios, par quɨt gún bɨndxab gan laat.
41 Ax güeny zitpac zecti rut rcuaa bniety tuby guia, ax guzullibny ruy par gunaabny lo Dios 42 guniiny:
—Xtada, belati sigueldbiu, bldábiu nare lo guelzii ni ná par teda. Per quɨt gacti zec ni rcaaza, sino que zec ni rcaazbiu.
43 Chiy bdiacá tuby ánglɨ xte llayabaa par bdeed laany juers. 44 Ne chi quesentiand guelzii cadeedny mazru cun gan rnaabny lo Dios, riabti de nis ni racnaainy lo yiu zecpacza de gotroo xte rɨny.
45 Chi güesuny rut gunaabny lo Dios, ax güenany de xpɨnny chiy bdxialny laadeb nayaaisdeb, pur ni la nalas nuudeb. 46 Chiy raipny laadeb:
—¿Xínii raaistɨ? Gulchaste, ne gulnaab lo Dios par quɨt gún bɨndxab gan laat.
(Mt. 26:47-56; Mr. 14:43-50; Jn. 18:2-11)
47 Zeczi caniné Jesús laadeb chi bdzɨny zienguilliú bɨny. Ne ni bdialá Judas, ni guc tuby de xpɨnny, laab zanɨɨdybɨ lo de bɨnqui, ax güebinuub Jesús par gudob ruuny. 48 Chiy raipy Jesús laab:
—Judas, ¿ta zeec xquel gúnu entriagu nare Bniety ni bxiaald Dios?
49 De bniety ni zuguané Jesús, chi gunádeb xa xquel cayac ax gunabdiidxdeb laany:
—Dad, ¿la sbéen spad?
50 Chiy tuby de xpɨnny baanbɨ herid xmos bxoz ni rnabee de bxoz, btiiub diaguɨy lad naldí. 51 Per Jesús raipy laadeb:
—Agüelee. Gulsaandeb.
Chiyru bguaald Jesús diag mosqui ax bsiacny diaguɨy. 52 Chiyru raipny de bxoz ni rnabee de bxoz cun de bɨny ni rnabee lo de ni rcualo yudoroo xte Jerusalén ne cun de gurtisy xte de bniety Israel, de ni beed par chané laany:
—¿Xínii zéedtɨ cun spad ne cun yag, par chanét nare zecpacza tuby gubaan? 53 Llillite guzuguanía laat laniudoroo xte Jerusalén ne niclɨ quɨt bguaaldtɨ nare. Per anre abdzɨny hor xtentɨ, hor ni inabee bɨndxab laat.
(Mt. 26:57-58, 69-75; Mr. 14:53-54, 66-72; Jn. 18:12-18, 25-27)
54 Chiy chi gunaazdeb Jesús, güenédeb laany liz bxoz ni rnabee de bxoz ax guzanald Bed de zit. 55 Ruy baany de bɨnqui tuby bal iruldti lo patiqui, ax gurideb ruu balqui. Ne néza Bed guriné laadeb ruy. 56 Chiy chi guná tuby criad laab zubbɨ ruu bal, bguiaangui lob ax guniingui:
—Né laab candzanéb Jesús.
57 Per Bed quɨt niziruutib ax raipbɨ gunaaqui:
—Quɨt rumbeetiab.
58 Alizypacquɨy, chi guná stuby bɨndequi laab ax raipiy laab:
—Né liú noo tuby saadeb.
Per Bed guniib:
—Ɨng, Dad, gati xpɨntib naa.
59 Chi guc zecti tuby hor, guu stuby ni gunii:
—Nédxa bnietquɨ candzané Jesús, te pur néza laab náb bniety Galilea.
60 Chiy gunii Bed:
—Niclɨ quɨt ganna xing rniiu.
Ne horac ni canii Bed ziy, bcuarsee tuby bɨdygay. 61 Chiy Jesús bziecquilony bguiaany nez lo Bed, as güenelaazbɨ ni raipy Jesús laab: “Anste ni icuarsee bɨdygay anre, liú pur chon güelt aguniiu dec quɨt rumbeetiu nare.” 62 Chiyru bdiia Bed láani patiqui ne quesentiand ruunbɨ tant nalas bziienbɨ.
(Mt. 26:67-68; Mr. 14:65)
63 De bɨny ni cacualo Jesús baandeb burlɨ laany ne btaazdeb laany. 64 Bchiideb lony ax btaazdeb laany chiy raipdeb laany:
—¡Guniyáa, túy btaaz liú!
65 Ne zienru de diidx mal raipdeb laany.
(Mt. 26:59-66; Mr. 14:55-64; Jn. 18:19-24)
66 Chi bragueel, sidoo bdxasaa de gurtisy xte de bniety Israel, ne de bxoz ni rnabee de bxoz cun de maistrɨ ni nán ley, ax güenédeb Jesús rut dxasaa irate de gurtisy xtendeb. Ruy gunabdiidxdeb laany:
67 —Gunii dunnɨ, ¿ta liú noo Crist?
Laany cuaibny:
—Belati nare iniia laat dec nare naa Crist laat quɨt chaldilaaztit. 68 Ne belati xi inabdiidxzaca, laat quɨt icaibtit, nicza quɨt íldatit nare. 69 Per desdɨ anre Bniety ni bxiaald Dios subbɨ lad naldí xte Dios ni rnabee.
70 As iratedeb gunabdiidxdeb laany:
—¿Ta liúy Lliin Dios?
Jesús cuaibny:
—Guldíctɨ, narelay.
71 Chiyru guniideb:
—¿Xílesa par idíilyrun testigu? Lagac dunnɨ abindiagnɨ ni guniib cun diidx ruupacbɨ.