23
(Mt. 27:1-2, 11-14; Mr. 15:1-5; Jn. 18:28-38)
Chiy hóracqui güesú iratecdeb, güenédeb Jesús lo Pilat. Ruy guzulo rcuaquiadeb laany dixú, rniideb:
—Dunnɨ bdxialnɨ bɨnquɨ cayunbɨ engany de bniety ladxnɨ. Rniib dec quɨt náti par idillynɨ xte impuest lo gobernador xte Roma, ne ziyza rniib dec laab náb Crist ne rey.
Chiy gunabdiidx Pilat laany:
—¿Ta liúy Rey xte de bniety Israel?
Jesús cuaibny:
—Guldícbiu narelay.
Chiy Pilat raipbɨ de bxoz ni rnabee de bxoz cun irate de bɨny:
—Xíteete xfalti bnietré quɨt rdxialtia.
Per laadeb güelaaru guniideb mazru diip:
—Laab cayunbɨ engany de bniety iduibte nez Judea cun de cos ni rseedbɨ de bniety. Guzulob nez Galilea anre ax cayunbɨ ziy nezré.
Chi bindiag Pilat ziy, gunabdiidxbɨ laadeb la Galilea ná ladx Jesús. Ne chi guniideb dec laany nány bniety Galilea, ax bxiaaldbɨ laany lo Herodes ni rnabee Galilea, te pur láani de dxiqui zuguaaza Herodes Jerusalén. Chi guná Herodes Jesús quesentiand rzaclaazbɨ te pur agulal rcaazbɨ iniáb laany. Abindiagbɨ rzeet de bniety laany, ne canuub iniáb gúnny tuby milagrɨ. Zieny de cos gunabdiidxbɨ laany, per Jesús xíteete quɨt cuaibtiny. 10 Néza de bxoz ni rnabee de bxoz zuguaa ruy, cun de maistrɨ ni nán ley, quesentiand purad rcuaquiadeb laany dixú. 11 Chiy Herodes cun de xsuldadbɨ quesentiand rnia baandeb trat laany, ne baandeb burlɨ laany. Bguacudeb laany de lady zaac saa ni racu de rey. Chiy Herodes bxiaaldbɨ laany stuby lo Pilat. 12 Ne dxiqui guzulo rchaa Herodes Pilat, per anste gac ziy laadeb bdxichnesaadeb.
(Mt. 27:15-26; Mr. 15:6-15; Jn. 18:39—19:16)
13 Chiy Pilat bchasaab de bxoz ni rnabee de bxoz cun de gurtisy cun de bɨny, 14 ax guniib:
—Laat bednét bnietré. Guniit dec cayunbɨ engany de bniety. Per nez lot agunabdiidxab ne xíteete falt xtenbɨ quɨt nidxialtia zec ni rniit pur laab. 15 Ziygacza rey Herodes, pur ningui bzieecquibɨ bnietquɨ luaa. Agunalot xíteete mal gady gúntib par gatybɨ. 16 Anre gúna castigubɨ chiyru ildaab.
17 Pilat lo de dxi laníqui rldáb tuby pres zec ni guc costumbrɨ. 18 Per iratedeb guzulo rbɨxtiadeb:
—¡Gudinxúbiu bɨnquɨ! ¡Bldábiu Barrabás!
19 Ne Barrabás guluudebɨy láani lizguiib pur ni baaniy tuby didxguidx Jerusalén, ne pur gudinxúngui bɨny. 20 Pilat rcaazbɨ nildáb Jesús, ax guninéb laadeb stuby güelt, 21 per laadeb güelaaru gurɨxtiadeb:
—¡Bcuaabiub lo cruzy! ¡Bcuaabiub lo cruzy!
22 Ni rac chon güelt raipy Pilat laadeb:
—Per, ¿xill mal abaany bnietquɨ? Nare xíteete quɨt xi xfaltib rdxiala par gatybɨ. Gúna castigubɨ chiyru ildaab.
23 Per laadeb güelaaru gurɨxtiadeb, raipdeb Pilat dec ícuaab Jesús lo cruzy. Ne tant ni rbɨxtia de bɨny cun de bxoz ni rnabee de bxoz, baandeb gan guc zec ni rcaazdeb. 24 Pilat guzigueldbɨ baanbɨ zec ni rcaazdeb. 25 Ziy xquel guc baanbɨ zec ni gunii de bɨny. Bldáb Barrabás ni guu láani lizguiib pur didxguidx ne pur gudinxúb bɨny, ax baanbɨ entriagu Jesús par bannédeb laany zec ni bcaazdeb.
(Mt. 27:32-44; Mr. 15:21-32; Jn. 19:17-27)
26 Chi zénedeb Jesús par icany lo cruzy, gunaazdeb tuby bniety ni zá nez Cirene laab bdialáb Simóny. Zectisy ni záb nez lo guiix ax gunabeedeb laab par gucnéb biaab cruzy xte Jesús, guzanaldnébny.
27 Zienguilliú bniety guzanald laany, ne zieny de bniety gunaa ruun ne rbɨxtiadeb pur rgádeb laany. 28 Per Jesús bguiaany lodeb ax raipny laadeb:
—De gunaa Jerusalén, quɨt ruuntɨ pur nare, gulguun pur lagac laat ne pur de lliintɨ. 29 Te pur teru idzɨny dxi ni iniit: “Xíclabaa de gunaa ni quɨt nialeeti nicáa bdoo, de ni quɨt níiuti llíinni, de ni quɨt nitiioti bdoo.” 30 Chiy sulo gaipy de bniety de dany: “Gulxaat quian”, ax gaipdeb de lóm: “Gulcuaats dunnɨ.” 31 Ne anre narecla cayunnédeb zeec, ¿latixcu laat tuguan xa teedtɨ?
32 Ne néza tiop gubaan zénedeb par ica lo cruzy cun Jesús. 33 Chi bdzɨndeb rut lá Calver, bcuaadeb Jesús lo cruzy, cun iropte de gubaanqui: tubybɨ cua lad naldí stubybɨ cua lad rbez. 34 Ne chi cacuaadeb Jesús lo cruzy, ax guniiny:
—Xtada, baanbiu perdón de bɨnquɨ, te pur quɨt gántideb xing rundeb.
Chiy de suldadqui gudzɨtdeb dád quia xab Jesús par bgaaizni lodeb. 35 Chiy de bɨny rdxalodeb zuguaadeb ruy, ne axt de gurtisy run burlɨ laany, raipdeb laany:
—Gucnéb stuby de bniety. Anre su gacnéb lagac laab, belati guldípacbɨ laabɨy náb Crist ni bcuabee Dios.
36 Néza de suldadqui run burlɨ laany, rbigaxdeb ax rdeeddeb laany vinagrɨ 37 raipdeb laany:
—Belati liú noo Rey xte Israel, bldá lagac liú.
38 Ne cua tuby letrer nez quiany cun diidx griego, diidx latín ne cun diidx hebreo. Letrerqui rnii: BNIETRÉ NÁ REY XTE DE BNIETY ISRAEL.
39 Chiy tuby de gubaan ni cuaza lo cruzy cun laany raipbɨ laany de mal diidxré:
—Belati liú noo Crist, bldá liú, ne bldáza dunnɨ.
40 Per stubybɨ gudildnéb xcumpnierbɨqui, raipbɨ laab:
—¿Ta quɨtrul rdxibiu Dios masquɨ saagac castiguquɨ cadeedu? 41 Dunnɨ riáldquɨpacnɨ guelziic, te pur zeec riáld idillynɨ pur de cos ni abdxannɨ. Per bnietquɨ xíteete mal gady gúntibɨ.
42 Chiy raipbɨ laany:
—Jesús, güenelaazbiu nare chi acanabeebiu.
43 Ax raipy Jesús laab:
—Nare rniia liú dec andxiacré suguaníu nare llayabaa.
(Mt. 27:45-56; Mr. 15:33-41; Jn. 19:28-30)
44 Chi guc laidxi, chiy iduibte lo guɨchliu bcay, axtquɨ rca chon gudxi. 45 Bcay gubidx, ne cortin ni guzaaiby laniudoroo xte Jerusalén gullaani, iruldti gucni. 46 Chiy Jesús gurɨxtiany:
—Xtada, laznaabiu rsáana spírit xtena.
Ne chi guniiny ziy, ax gutyny.
47 Chi guná capitán xte de suldad romanqui irate zec ni guc, ax guniib de diidx zaac par Dios. Laab guniib:
—Didxldícazaquɨy dec xíteete malti quɨt baanti bnietquɨ.
48 Irate de bniety ni zuguaa ruy chi gunádeb irate zec ni guc, zégacdeb rgapdeb rulazdoodeb pur guelnalas ni bziiendeb. 49 Per irate de bniety ni rumbee Jesús, cun de bniety gunaa ni guzanald laany desde Galilea, zit güesuguaadeb par bguiaadeb irate de cosré.
(Mt. 27:57-61; Mr. 15:42-47; Jn. 19:38-42)
50 Guu tuby bniety nguiu ni guc güen ne baanbɨ zec ni riáld. Laab bdialáb Gusé. Ladxbɨ guc guɨdx ni lá Arimatea, tuby guɨdx xte Judea. Laab gucbɨ tuby gurtisy xte de bniety Israel. 51 Guséqui canuub guelrnabee xte Dios, ningui quɨt néti laab níiub xlad de ni gudinxú Jesús. 52 Chiyru güeninéb Pilat par güenaabbɨ xcuerpɨ Jesús. 53 Chi gulull bldiatbɨ xcuerpɨny lo cruzy, ax btuuibɨny tuby sábnɨ zaac. Chiy güecuaatsdebny láani tuby baa ni gudaanydeb láani tuby guia, rut ruteete gady tu igaatsti. 54 Dxiqui ná visprɨ xte dxi ni rzilaaz bniety. Ne apac sulo dxi ni rzilaaz bniety hor ni güecuaatsdeb Jesús.
55 De bniety gunaa ni bedné Jesús desdɨ Galilea, güedeb ax gunádeb baa xte Jesús ne gunázadeb xa xquel gudixdeb xcuerpɨny. 56 Chiy chi biecquideb ax güeganchuudeb perfum ne ungüent ni rldianaxy. Chiyru bzilaazdeb dxi ni rzilaaz bniety zec ni rnabee ley.