24
(Mt. 28:1-10; Mr. 16:1-8; Jn. 20:1-10)
Chitmingu sidoote, de bniety gunaaqui güedeb ruu baa xte Jesús, güenédeb de perfum ni banchuudeb. Ne güenézadeb stuby stiop de bniety gunaa ni baany company laadeb. Chi bdzɨndeb ruy, gunádeb dec guiaroo ni bdaagu ruu baaqui aquɨt nágaatini xlatni. Ax biiudeb per aquɨt bdxialtideb xcuerpɨ Xtadnɨ Jesús. Ne laiquɨpac cadxibdeb quɨt racbeedeb xa gúndeb, chi gunádeb tiop bniety nguiu zuldí gax rut zuguaadeb, nacudeb lady rcuabcháa. Ne de tant bdxibdeb ax bsabquiadeb axt lo liu, chiy de bniety nguiuqui raipy laadeb:
—¿Xínii rguíilytɨ tuby bniety ni nabány lo de bɨnguty? Laany aquɨtiny ruré, te pur agubánny. Gulchanelaaz ni guniiny laat chi zuguaany Galilea. Guniiny laat dec laany ni nány Bniety ni bxiaald Dios, ná par gacny entriagu laznaa de bɨnduld, par icuaadebny lo cruzy, ne ni rion dxi, sbíi ibánny stuby.
Chiyru güenelaazdeb de diidx ni raipy Jesús laadeb, ne chi bzadeb ruu baaqui gudixteedeb irate zec ni gunádeb lo tsɨbtuby xpɨny Jesús ne lo irateru de bniety. 10 María Magdalena, cun Lluan, cun María xnan Jacob, cun stuby de bniety gunaa, laadeb ná ni güenédeb rsonqui lo de apóstol. 11 Per laadeb xíteete quɨt güeldilaaztideb ni gunii de bniety gunaaqui te pur rlilodeb dec rniizideb.
12 Per Bed blluuinbɨ güeguiaab láani baaqui. Ne chi guzurlob bguiaab láanqui, sábnɨzi ni bduuibny gunáb, ax zíagacbɨ rdxalob pur ni agucqui.
(Mr. 16:12-13)
13 Dxigacqui, tiop de xpɨny Jesús zédeb tuby guɨdx ni lá Emaús, zecti tsɨbtuby kilómetro ná ruy par Jerusalén. 14 Chi zédeb nez ax cayueedeb diidx irate zec ni guc. 15 Lalzi ni cayueedeb diidx, lagacquɨ Jesús güebinuu laadeb ax cazanégacny laadeb. 16 Per masquɨ caguiaadebny, per Dios quɨt nisaantiny niumbeegadebny. 17 Chiy gunabdiidx Jesús laadeb:
—¿Xing rueet lalzi cazat? Ne, ¿xínii la nalas nuut?
18 Tubybɨ lá Cleofas, laab cuaibbɨ:
—Irate bɨny nán ni guc Jerusalén láani de dxic. ¿Ladxa liúziu ni gulezu Jerusalén quɨt gucbiiu xi cos guc?
19 Chiy laany raipny laadeb:
—¿Xi guc?
Ax raipdeb laany:
—Xte ni bannédeb Jesús de Nazaret, laany gucny tuby profet ni gúp guelrnabee zeclɨ pur de cos ni baanny ne zeclɨza de diidx ni guniiny nez lo Dios ne nez lo de bniety. 20 Ne cun de bxoz ni rnabee de bxoz ne de gurtisy xtennɨ baandeb entriaguny par gatyny ax bcuaadebny lo cruzy. 21 Par dunnɨ dec laaniy ná ni niacnény naciony Israel. Per anre azé láani chon dxi ni guc irate de cosré. 22 Masquɨ tuby tiop de bniety gunaa ni zuguané dunnɨ abchibdeb dunnɨ, te pur nabaa sidoote güedeb ruu baaqui, 23 ne cun quɨt bdxialtideb xcuerpɨny, ax biecquideb rueedeb diidx dec bliulo de ánglɨ lodeb raipy de ánglɨqui laadeb dec Jesús nabánny. 24 As güeguiaa tuby tiop de xcumpniernɨ ruu baaqui ax gunádeb zectisy ni gunii de bniety gunaaqui, per quɨt gunátideb Jesús.
25 Chiy raipy Jesús laadeb:
—¡Xípalza gulliaaza racbeet ne racldaaza par chaldilaaztɨ irate ni gunii de profet desde gulal! 26 ¿Tatix quɨt ná par teed Crist guelzii xte de cosquɨ chiyru cuezny llayabaa?
27 Chiyru guzulo caguixteeny lodeb xi zelo irate ni zéed lo xquiits Dios pur laany. Guzulony cun de librɨ xte Moisés ax güelaatecny cun irate de librɨ ni bcuaa de profet.
28 Chi bdzɨndeb guɨdx rut zédeb, Jesús baanny zec ni chalaaru chiany. 29 Per laadeb baandeb juers laany par yáanny, raipdebny:
—Biannébiu dunnɨ, te agudxini, ne ayiiu guxinni.
Chiyru biiu Jesús par yannény laadeb. 30 Ne chi zubnény laadeb lo mɨlly ax cuáany guechtily, chiy chi gulull bdeedny gracy Dios ax bllullny guechtilqui par bdeedny laadeb. 31 Hóracqui gucdeb zec ni teste bllal bsloni ax bambeedeb laany. Per chiy gunitlogacny, 32 ax raipy tubybɨ stubybɨ:
—¡Niycazaquɨy quesentiandquɨza zacru xquel bziiennɨ chi ziopnénny nez, chi caniiny dunnɨ xi zelo ni rnii lo xquiits Dios!
33 Chiy quɨtru guleztideb, biunezgacdeb ax biecquideb par Jerusalén, rut dxasaa tsɨbtuby xpɨny Jesús cunru de xcumpnierdeb. 34 Chiy raipdeb de bnietqui:
—Didxldícpacquɨy dec agubány Xtadnɨ Jesús, ne abliulony lo Simóny.
35 Chiyru laadeb beedeb diidx xa xquel guc chi zédeb nez, ne xquel ni bambeedeb Jesús chi bllullny guechtily.
(Mt. 28:16-20; Mr. 16:14-18; Jn. 20:19-23)
36 Zeczi cayueedeb diidx xte de cosqui, chi bliulo Jesús glaytideb ax bguaapnydios laadeb guniiny:
—Dios iguaadny laat guelnaldiulaaz.
37 Laadeb quesentiand bdxalodeb ne bdxibzadeb, pur ni baandeb xgab dec tuby spírit bɨngutiy gunádeb. 38 Per Jesús raipy laadeb:
—¿Xínii rdxibtɨ? ¿Xínii runtioplaaztɨ? 39 Gulguiaa de naa ne de niia. Lagac narenɨng. Gulguaald ne gulguiaa nare, te pur tuby spírit quɨt nátini de dzɨt ne de beel zec ni rianlot nare.
40 Chi guniiny ziy ax bliuuny de naany ne de niiny. 41 Per laadeb zeczi quɨt reldilaaztidebny ne de tant ni rzaclaazdeb ne rdxalodeb, ax raipny laadeb:
—¿Ta nuu xi naptɨ iquiinia?
42 Chiyru bdeeddeb tuby ldaa beld biguii cun tuby ldaa dzɨny, 43 ax cuánny de cosqui bquiiny nez lodeb. 44 Chiyru raipny laadeb:
—Ni agudeda niy ná irate ni guniia laat chi zeczi zuguaníaa laat: dec ná par gac irate de cos ni cá lo librɨ pur naa, zeclɨ lo librɨ xte Moisés cun lo de librɨ xte de profet, ne lo librɨ xte salmos.
45 Chiy hóracqui bxalny xquelriendeb par gucbeedeb ni rnii lo xquiits Dios, 46 ax raipny laadeb:
—Lo xquiits Dios rnii dec Crist ná par teedny guelzii, ne ni rion dxi, sbíi ibánny stuby. 47 Chiy desdɨ Jerusalén sulo irɨɨch diidx axtquɨ iduibte lo guɨchliu, dec nuu perdón par irate de bniety ni yialaaz pur de xtuldni ne chaldilaazdeb nare. 48 Laat nát testigu xte irate de cosquɨ. 49 Ne nare sxiaalda par laat ni agunii Xtada. Per gulsuguaazic láani guɨdx Jerusalénquɨ axtisy icáat guelrnabee ni gueed desde llayabaa.
(Mr. 16:19-20)
50 Chiyru bdiané Jesús laadeb láani guɨdx Jerusalén, güenény laadeb nez Betania, ax bldiasny de naany banldeeny quiadeb. 51 Ne lalzi ni cayunldeeny quiadeb, ax guasny zégacny yabaa. 52 Laadeb chi gulull btodebny ax biecquideb par Jerusalén quesentiand rzaclaazdeb. 53 Ne llillite nuudeb laniudoroo xte Jerusalén rniideb de diidx zaac pur Dios. Amén.