9
(Mt. 10:5-15; Mr. 6:7-13)
Jesús bchasaany tsɨbtiop de xpɨnny ax bdeedny laadeb guelrnabee par cuéedeb irate de bɨndxab láani lazdoo de bniety ne par isiacdeb de bniety racxú. Bxiaaldny laadeb par chatɨɨchdeb diidx xa ná guelrnabee xte Dios, ne par isiacdeb de bniety racxú, ax raipny laadeb:
—Quɨt xi chanétit par nez, nic tuby bastón, niclɨ bols, niclɨ guechtily, niclɨza mɨly. De ladyzi ni nacutɨ gulchané. Calítill yuu rut idzɨntɨ, tubyzi ruy yáantɨ axtquɨ chi idzɨny dxi idiiat guɨdxqui. Ne rut quɨt rcaazdeb laat, guldiia guɨdxqui ne guldzɨby guxuld niit zec tuby seny dec quɨt bcuadiagtideb diidx.
Chiyru bdiiadeb ax güedeb guɨdx pur guɨdx. Güetɨɨchdeb de didxzaac xte Dios ne bsiacdeb de bniety racxú.
(Mt. 14:1-12; Mr. 6:14-29)
Chi gucbee rey Herodes irate de milagrɨ ni cayun Jesús, quɨt racbeetib xi xgab gúnbɨ. Te pur nuu de ni rnii dec Juany Bautistiy agubány stuby. Stuudxdeb rnii dec profet Elíasiy abdiacá. Ne stuudxdeb rnii dec laany nány tuby de profet gulalqui ni agubány stuby. Per Herodes guniib:
—Nare gunabiia par gurúu quia Juany Bautist. ¿Túdxaza bnietqui ni rzeetdeb cuenzi zieny de milagrɨ abaanbɨ?
Herodes quesentiand rcaazbɨ iniábny.
(Mt. 14:13-21; Mr. 6:30-44; Jn. 6:1-14)
10 Chi biecqui de apóstol, gudixteedeb lony de cos ni abaandeb. Chiy güenény laadeb tuby lat rut quɨt tu rbezti, gax guɨdx Betsaida. 11 Per chi gucbee de bniety ax güenalddeb laany. Jesús güechalony laadeb ax guninény laadeb xa ná guelrnabee xte Dios ne bsiacny de bniety racxú.
12 Chi zegac gudxi, güebinuu tsɨbtiop xpɨny Jesús laany ax raipdebny:
—Gutsbiu de bnietquɨ guíadeb, par chazilaazdeb ne par chatíilydeb ni iquiindeb de guɨdx ni ná gax, te pur rut zuguaanquɨ xíteete quɨt nuuti.
13 Per Jesús raipny laadeb:
—Laat, guldeed ni iquiindeb.
Laadeb guniideb:
—Gaayzi guechtily caan cunzi tiop beld. Güenru chosiin ni iquiiny irate de bnietquɨ.
14 Ne zecti gaay mily ná bniety nguiu. Per Jesús raipny de xpɨnny:
—Gulcuedeb lat, lat zecti cincuentgadeb.
15 Ziy xquel baandeb ax guri iratedeb. 16 Chiyru Jesús cuáany gaay guechtilqui laznaany cun iropte beldqui. Bguiaany nez llayabaa bdeedny gracy Dios. Chi gulull bllullny de guechtilqui cun de beldqui, ax bdeednyni de xpɨnny par gudiizdebni lo de bniety. 17 Iratedeb bquiindeb ne bialdeb. Chi gulull bquiindeb, bcharuldeb dzɨ tsɨbtiop dxumy de guechtily cun de beld ni biian.
(Mt. 16:13-19; Mr. 8:27-29)
18 Tuby dxi chi gubicá Jesús tuby lad par canaabny lo Dios ne né de xpɨnny zuguanény, chiy gunabdiidxny laadeb:
—¿Xi rnii de bniety, tú nare?
19 Laadeb cuaibdeb:
—Nuudeb rniideb dec laabiu nábiu Juany Bautist. Nuuzadeb rniideb dec laabiu nábiu profet gulal ni bdialá Elías. Ne nuuzadeb rniideb dec laabiu nábiu tuby de profet gulal ni agubány stuby.
20 Chiy gunabdiidxny laadeb:
—Laat, ¿xi rniit, tú nare?
Chiy raipy Bed laany:
—Laabiu nábiu Crist xte Dios.
(Mt. 16:20-28; Mr. 8:30—9:1)
21 Per Jesús quesentiand raipny laadeb dec ruteete quɨt tu gaiptideb ziy, 22 ax raipny laadeb:
—Nare naa Bniety ni bxiaald Dios lo guɨchliu teru quesentiand guelzii teda. Ne sdxichné de gurtisy xte Israel naa cun de bxoz ni rnabee de bxoz cun de maistrɨ ni nán ley. Sguinxúdeb naa per ni rion dxi sbíi ibánia stuby.
23 Chiyru raipny iratedeb:
—Belati nuu ni rcaaz gac xpɨnnia, quɨt náti par gúnbɨ zec ni ná xgabbɨ ne llillite ná par güelaazbɨ de guelzii ni teedbɨ ne sanaldbɨ nare. 24 Te pur elquɨ ni mazru run pur guelnabány ni napbɨ lo guɨchliuré zuu chi initbɨni. Per elquɨ ni gaty pur nare, laab zapbɨ guelnabány lo Dios. 25 Xíteete zeloti gún bniety gan irate ni nuu lo guɨchliu ne belati lagac laab canitbɨ laab lo Dios. 26 Belati nuu ni rtiuloné nare ne de xtiidxa, ziyza nare Bniety ni bxiaald Dios stiuloníadeb chi guelda zec tuby rey, cun guelrnabee xte Xtada ne xte de ánglɨ xtenny. 27 Ne nare rguixtiia lot: nuu de ni zuguaa ruc quɨt gatydeb sin quɨt iniádeb xa ná guelrnabee xte Dios.
(Mt. 17:1-8; Mr. 9:2-8)
28 Chi guc zecti tuxman ni gunii Jesús de diidxqui, güeny láani tuby dany par güenaabny lo Dios. Güenény Bed, Jacob cun Juany. 29 Per lalzi ni canaab Jesús lo Dios, ax bchu zec ni ná lony ne quesentiand nguits ne rcuabcháaza guc de xabny. 30 Chiy bdiacá tiop bniety nguiu cayuené laany diidx. De bnietqui ná Moisés cun Elías. 31 Laadeb quesentiand rcuabcháadeb ne cayueedeb diidx cun Jesús pur guelguty ne pur guelzii ni teedny Jerusalén. 32 Masquɨ quesentiand rdxá xcaald Bed cun de xcumpnierbɨ, per quɨt gutaaistideb ax gunádeb guelrcuabcháa xte Jesús ne xte de bniety nguiu ni guzuguanény. 33 Chi gubicá de bnietqui rut zuguaa Jesús, chiy gunii Bed:
—Maistrɨ, ¡xípalza güen zuguaan rurén par idxannɨ chon ranchiin, tubyni par laabiu, stubyni par Moisés, stubyni par Elías!
Per Bed niclɨ quɨt gánbɨ xiy caniib horqui. 34 Ne lalzi caniib ziy, biat tuby zá ni bcuaa blda quiadeb ne bdxibdeb chi nuudeb láani záqui. 35 Chiy láani záqui bíeny rsee tuby ni gunii:
—Bnietré rac Llingaana ni la rcaaza. Gulcuadiag xtiidxbɨ.
36 Chi gulull bindiagdeb rsee ni guniiqui, ax gunádeb dec tubyzi Jesús azuguaa. Laadeb quɨt xi guniitideb. Láani de dxiqui ruteete quɨt tu raiptideb xi gunádeb.
(Mt. 17:14-21; Mr. 9:14-29)
37 Chi bragueel stuby dxi, chi biatdeb quia dany, zieny bniety bdiia güechalo Jesús. 38 Chiy tuby bniety nguiu ni nuu lo de bnietqui gurɨxtiab:
—Maistrɨ, bguiaabiu llingaana, laaizby rac lliinia. 39 Ruu tuby bɨndxab láanby ax rbɨxtiaby ne racby zec guelguidx ratiia ax rdiia btsɨ́ny ruuby. Runangui laaby ax quɨt rsaantingui laaby. 40 Agudiinia lo de xpɨnbiu par cuéedeb bɨndxabqui, per quɨt güeleeti.
41 Jesús cuaibny:
—¡Xípalza laat de bɨnduld niy quɨt reldilaaztɨ nare! ¿Xátidxaza rquiiny suguanía laat ne xátidxa güelaaznía laat? Dané lliiniu rurén.
42 Per chi zé bniinqui, bɨndxabqui bzáaldiy laaby lo guɨchliu ax gucby zec ni rac guelguidx ratiia stuby. Per Jesús gunabeeny bdiia bɨndxabqui ax bsiacny bniinqui. Chiyru bdeedny laaby xtadby. 43 Iratedeb bdxalodeb chi gunádeb guelrnaberoo xte Dios.
(Mt. 17:22-23; Mr. 9:30-32)
Lalzi laadeb quesentiand rdxalodeb pur de cos ni run Jesús, laany raipny de xpɨnny:
44 —Gulcuadiagzaac ni iniia ne quɨt yianlaaztitni. Nare Bniety ni bxiaald Dios, zaca entriagu laznaa de bɨny.
45 Per de xpɨnny quɨt racbeetideb ni rniiny. Laany quɨt rsaantiny gacbeedeb. Ne bdxibdeb niapydebny quixteeny xi zelo ni guniiny.
(Mt. 18:1-5; Mr. 9:33-37)
46 Chiy de xpɨnny guzulo caniideb tú mazru sac lodeb. 47 Per Jesús gucbeeny xi xgab cayundeb. Chiy guduubny tuby bniniin, bzuubny rut zuguaany, 48 ax raipny laadeb:
—Elquɨ ni racné bniniinré pur nare, laab cayunquɨb cuend nare. Ne elquɨ ni cayun cuend nare, laab cayunzacbɨ cuend ni bxiaald nare. Anre par gacbeet tú mazru sac lot: ni mazru run sirvɨ lo iratet, laabɨy ni mazru sacbɨ.
(Mr. 9:38-40)
49 Chiy raipy Juany laany:
—Maistrɨ, agunán tuby bniety ni rbée bɨndxab láani lazdoo de bniety pur guelrnabee xtenbiu. Per dunnɨ rdxaipnɨb quɨtru gúntib ziy te pur quɨt candzanétib dunnɨ.
50 Per Jesús raipny laadeb:
—Quɨtru rcuat. Te pur elquɨ ni quɨt run contrɨ dunnɨ, laab nuub xladnɨ.
51 Chi zeddzɨny dxi ni yaaipy Jesús yabaa, chiyru cuáany valor zény Jerusalén. 52 Bxiaaldny de ni guzanɨɨdy, laadeb güedeb tuby guɨdx xte Samaria par güetíilydeb rut cuezdeb. 53 Per de bniety Samaria quɨt baantideb recibirny te pur gunádeb dec laany zény Jerusalén. 54 Chi guná Juany cun Jacob ziy ax raipdeb laany:
—Dad, ¿ta rcaazbiu inabeen yab gui llayabaa par ilduull de bɨnquɨ zec ni baany profet Elías?
55 Chiy bguiaa Jesús lodeb ax gudildny laadeb, raipny laadeb:
—¿Ta quɨt gántɨ xi zelo ni rniit? 56 Bniety ni bxiaald Dios quɨt zéedtiny par idzɨcány guelnabány xte de bniety sino que par idzɨcány laadeb lo duld.
Chiyru zédeb stuby guɨdx.
(Mt. 8:18-22)
57 Chi zédeb nez, tuby bniety nguiu raipbɨ Jesús:
—Dad, nare rcaaza sanalda laabiu nez ruttisy chiabiu.
58 Jesús cuaibny:
—De begu nuu xcuevdem. De maniin nuu xpitiaazdem. Per nare Bniety ni bxiaald Dios quɨt naptia niclɨ rut quixquiaa.
59 Jesús raipny stuby bniety:
—Guzanald nare.
Per laab guniib:
—Dad, bsaanbiu suguanía xtada axtquɨ chi gatybɨ. Chiyru guelda cun laabiu.
60 Jesús raipny laab:
—Bsáan xtadu cun de bniety ni quɨt rcaaz sanald nare. Per liú, quegüetɨɨch diidx xa xquel ná guelrnabee xte Dios.
61 Chiy raipy stuby bniety laany:
—Dad, rcaaza sanalda laabiu, per nidoote bsaanbiu chatixtiia lo de xfamilia.
62 Per Jesús guniiny:
—Elquɨ ni rzunaa nii arad, ne iziecquilob nez detsbɨ, quɨt xo icuaatib de llurquɨ tibyldí. Ziyza ni rcaaz sanald nare ne bel quɨt isáanbɨ irate tuby lad, quɨt xo yiiutib lo guelrnabee xte Dios.