8
Chi gudeed guc de cosré, Jesús cuandzány zienzi de guɨdx ni ná nezdequi. Guniiny ne gudixteeny xa ná guelrnabee xte Dios. Irate tsɨbtiop xpɨnny güené laany. Néza tuby tiop de gunaa ni guléeny bɨndxab láani lazdooni ne de ni absiacny xte de guelguidx. Lodeb nuu María ni láza Magdalena, laab ni guléeny gadz bɨndxab láani lazdoob. Néza Susan cun Lluan chial Chuza, Chuza ni guc tuby de bɨny ni rnabee de xixten rey Herodes, ne zienru de gunaa ni gucné laany cun loc ni rápdeb.
(Mt. 13:1-9; Mr. 4:1-9)
Zieny de bniety bdiiadeb de guɨdx par güeguiaadeb Jesús. Ne chi bdxasaa zieny bniety, laany benény laadeb tuby cuend, raipny laadeb:
—Tuby bniety nguiu bdiiab güecuaab biny lo lliab. Chi cacuaabni, duudxni biab lo nez ax guaapy de bniety quiani ax gudo de maniinni. Stuudxni biab láani de guia. Ne chi bldieny de binqui gubizdeni te pur banlieedxni gudx. Stuudxni biab láani yaguɨ́ch ax gunitlodeni te pur tubylote bldiennédeni de yaguɨ́ch. Per stuudxni biab lo liu zaac. Ne chi güeroodeni, quesentiand gucdeny, axt tuby gayuaaga biny guc cad tubyni.
Chi gunii Jesús ziy, chiyru quesentiand diip raipny laadeb:
—Irate ni rcaaz icuadiag, gulcuadiag.
(Mt. 13:10-17; Mr. 4:10-12)
Chiy de xpɨnny gunabdiidxdeb laany xi zelo cuendqui, 10 ax raipny laadeb:
—Dios rcaazny gacbeet de ni ná xgaats lo guelrnabee xtenny. Per stuby de bniety rniníadeb cun púrzi cuend te masquɨ rianlodeb, per lazu quɨt rianlotideb ne masquɨ rindiagdeb per quɨt racbeetideb.
(Mt. 13:18-23; Mr. 4:13-20)
11 ’Squé zelo cuendquɨ: Binqui ná zec ni ná xtiidx Dios. 12 Ne de biny ni biab lo nez, laani náni zec de bniety ni rindiag xtiidx Dios, per as zéed bɨndxab rdzɨcá xtiidx Dios láani lazdoodeb par quɨt chaldilaazdebni ne par quɨt gacdeb perdón. 13 Biny ni biab láani de guia ná zec de bniety ni rindiag xtiidx Dios ne rundeb recibirni cun gust, per quɨt zuguadzɨɨtstideb. Reldilaazdeb duudx, per chi run stuby de bniety burlɨ laadeb ax rtiulogacdeb, rsaanacdeb xtiidx Dios. 14 Biny ni biab láani de yaguɨ́ch ná zec de bniety ni rindiag xtiidx Dios, per duudxga, duudxga ax rsaanacdeb xtiidx Dios pur ruudeb guelrsaa pur de guelnazaac ne irateru de cos ni nuu lo guɨchliu, ziy xquel ax aquɨtru runtideb zec ni rcaaz Dios gúndeb. 15 Per biny ni biab lo liu zaac, laani náni zec de bniety ni rindiag xtiidx Dios ne guldípacdeb renuudebny zec ni riáld ax rzutipnédebny, ne pur guelrzutipqui ax rundeb zec ni rcaaz Dios.
(Mr. 4:21-25)
16 ’Ruteete quɨt tu rcuaguiti tuby linternɨ par idaagu quiani cun xitill o par chúuzaquɨy nii luun sino que ná par suubɨy yaa par yianlo tutix ni yiiu. 17 Anre ziytiziaczaquɨy xíteete ni nuu xgaatsti yáan sin quɨt gacbee bniety. Ne ziyza quɨt xi diidxti ni ná xgaats yáanza sin quɨt gacbee bniety sino que zuu chi gacbee bniety xnez, xnezɨy.
18 ’Pur ningui, gulcuadiagzaac. Te pur elquɨ ni reldilaaz Dios zec ni riáld, dxi pur dxi mazru acazutipnéb xtiidxny. Per elquɨ ni quɨt reldilaaz xtiidx Dios zec ni riáld, zuu dxi ni axt quɨtru chaldilaaztib laany.
(Mt. 12:46-50; Mr. 3:31-35)
19 Chi güe xnan Jesús cun de betsny rut zuguaany, chiy quɨt nialeeti nibiideb gax rut zuguaa Jesús te pur la zieny bniety. 20 Per guu ni gudixtee lo Jesús:
—A xnanbiu cun de betsbiu zuguaa detsquɨ. Rcaazdeb ininédeb laabiu.
21 Per Jesús raipny laadeb:
—De bniety ni rcuadiag xtiidx Dios ne rundeb zec ni rcaazny, laadebɨy xnana ne de betsa.
(Mt. 8:23-27; Mr. 4:35-41)
22 Tuby dxi Jesús biiuny láani barcu cun de xpɨnny ax raipny laadeb:
—Gultoo stuby lad nisquɨ.
Ax zédeb. 23 Ne lalzi ni zeteeddeb, Jesús gutaaisny ne guzulo bdiia tuby bidux lo nisqui. Quesentiand guzulo rdxa nis láani barcuqui. Apac mer yaaziy láani nis. 24 Chiyru güecuaanydeb Jesús, raipdeb laany:
—¡Maistrɨ! ¡Maistrɨ! ¡A dunnɨ acayaaiznɨ láani nis!
Chiyru güeste Jesús ax bcuezny bidux ne nisduxqui ax irate gulez ne guridxí. 25 Chiy raipny de xpɨnny:
—¿Cún ni reldilaaztɨ nare?
Per laadeb quesentiand bdxibdeb, ne bdxalodeb ax guzulo rnabdidxsaadeb:
—¿Túdxa bnietquɨ ningui rnabeeb bi ne nis ax rcuadiagdeni xtiidxbɨ?
(Mt. 8:28-34; Mr. 5:1-20)
26 Chiyru bdzɨndeb nez Gadara ni ná stuby lad dets nis Galilea. 27 Chi bdiia Jesús láani barcu, güebinuu tuby bniety Gadara laany. Quesentiand xchi aguc nuu de bɨndxab láani lazdoo bnietqui. Quɨt racutib de xabbɨ nicza quɨt guleztib láani tuby yuu sino que cuandzab glay de baa. 28 Chi gunáb Jesús, guzullibbɨ lony, ax gurɨxtiab:
—¿Xínii riutébiu cun nare, Jesús, Lliin Dios ni rbez llayabaa? Rguiinia lobiu: Quɨt isacsibiu nare.
29 (Bnietqui guniib ziy te pur Jesús acanabeeny bɨndxabqui par idiiangui láani lazdoob. Quesentiand zieny güelt agunaaz bɨndxabqui laab. Ne de bniety abldiibdeb de naab cun de niib cun de caden par quɨt calí nez chiab. Per laab rtiuugacbɨ de cadenqui ne bɨndxabqui rbée laab de nez lo guiix rut quɨt tu rbezti.) 30 Jesús gunabdiidxny laab:
—¿Tú lóo?
Laab cuaibbɨ:
—Nare lá Legión.
Guniib ziy te pur zieny de bɨndxab nuu láani lazdoob. 31 De bɨndxabqui banlasdengui lo Jesús par quɨt ixiaaldnydengui rut cadeed de bɨndxab guelziroo. 32 Ne cun nezqui guu zieny de cuch ni cayo tɨɨx dany, de bɨndxabqui gudiindengui lo Jesús par isaanny chayiiudengui láani de cuchqui. Jesús guzigueldny. 33 Chiy bdiia de bɨndxabqui láani bnietqui ax biiudengui láani de cuchqui. Chiy irate de cuchqui guzulo rlluuindem ax güeyabdem ruu tuby barranc axtquɨ lo nis rut guaapy nis quiadem ax gutydem.
34 De bniety ni cacualo de cuchqui, chi gunádeb xa xquel aguc, chiy blluuindeb güetixteedeb lo de bniety láani guɨdx ne nez lo guiix. 35 Ax bdiia de bniety güeguiaadeb loc ni aguc. Chi bdzɨndeb rut zuguaa Jesús, gunádeb bniety nguiu ni bdiia de bɨndxabqui láani lazdooni, zubbɨ nez nii Jesús anacubɨ de xabbɨ ne agudeed ni gucbɨ ax bdxibdeb. 36 Chiy de bniety ni guná xa guc, beedeb diidx xa xquel guc biac bniety nguiu ni guu de bɨndxabqui láani lazdooni. 37 Pur ningui, irate de bniety nez Gadara guzulo banlasdeb lo Jesús par idiiany nezqui, te pur laadeb quesentiand rdxibdeb. Ziy xquel guc ax biiu Jesús láani barcu ax zégacny. 38 Ne bniety ni bdiia de bɨndxabqui láani lazdooni banlasbɨ lo Jesús par nianény laab. Per laany raipny laab dec yáanbɨ, ax raipny laab:
39 —Quebiecqui lizu. Güetixtee irate de cos ni abaany Dios cun liú.
Bnietqui zégacbɨ ax gudixteeb irate lo bɨnguɨdx ni baany Jesús cun laab.
(Mt. 9:18-26; Mr. 5:21-43)
40 Chi biecqui Jesús stuby lad dets nisqui, de bniety quesentiand rzaclaazdeb güechalodebny te pur iratedeb canuudeb laany. 41 Chiy bdzɨny tuby bniety nguiu ni lá Jairo ni rnabee tuby yudoo. Jairoqui guzullibbɨ lo Jesús ax banlasbɨ lony par chiany lizbɨ. 42 Te pur nuu tubyzi llindxaapbɨ ni nuu tsɨbtiop iz. Quesentiand lluu racby apacza gatyby. Chi zé Jesús, güenald zieny bniety laany axtpacza rtaagudeb laany.
43 De lo de bnietqui nuu tuby bniety gunaa ni racxú aguc tsɨbtiop iz cadeedbɨ guelzii pur guelguzan ne abaanbɨ gaxt irate ni gúpbɨ pur doctor, nic tubydeb quɨt nialeeti nisiac laab. 44 Laab güebiib nez dets Jesús ax bguaaldbɨ punt xabny, hóracqui gulez guelguzanqui. 45 Chiy gunabdiidx Jesús laadeb:
—¿Tú bnietqui bguaald nare?
Ne cun iratedeb rniideb dec gati laatidebɨy. Chiy Bed cun de xcumpnierbɨ raipdeb laany:
—Maistrɨ, de bniety rtaagu dunnɨ ne iranezte rlayaadeb, chiy rnabdiidxzacbiu: “¿Túngui bguaald nare?”
46 Per Jesús guniiny:
—Nuu ni bguaald nare te pur nare gucbiia dec nuu ni bsiaca cun guelrnabee xtena.
47 Chi gucbee gunaaqui dec laany gucbeeny, as gubiib racdxaaichbɨ guzullibbɨ lo Jesús. Ax bziruub nez lo irate de bniety xi pur ningui bguaaldbɨ xabny ne xquel ni biacbɨ hóracqui. 48 Chiyru raipy Jesús laab:
—Llindxaapa, abiacu te pur güeldilaazu nare. Zacru quegüe.
49 Zeczi caniné Jesús laab, chi bdzɨny tuby xpɨny Jairo ni rnabee yudoo ax raipbɨ Jairo:
—A llindxaapbiu aguty. Quɨtru runbiu storbɨ Maistrɨ.
50 Per chi bindiag Jesús ziy ax raipny Jairo:
—Quɨt idxibtibiu. Cuntisy güeldilaazbiu, ziacquɨ llindxaapbiu.
51 Chi bdzɨny Jesús liz Jairo, quɨtru tu bsaantiny níiu cun laany Bedtisy, ne Jacob ne Juany cun xtad ne xnan dxapeenqui. 52 Iratedeb cayúundeb ne nalas nuudeb pur laaby. Per Jesús raipny laadeb:
—Quɨt ruuntɨ. Dxapeenquɨ quɨtllɨ gutytiby, raaissiby.
53 Per laadeb blliznédeb laany te pur nándeb dec laaby agutyby. 54 Chiyru Jesús gunaazny naaby, chiy diip raipny laaby:
—Dxapeen, quegüeste.
55 Ax gubányby stuby, ne hóracqui güesteby ax gunabee Jesús par ideeddeb ni iquiinby. 56 Xtadby cun xnanby quesentiand bdxalodeb. Per Jesús raipny laadeb dec ruteete quɨt tu gaiptideb ni agucqui.