7
(Mt. 8:5-13)
Chi gulull guniné Jesús de bniety, ax zégacny par guɨdx Capernaum. Ruy gulez tuby capitán roman. Gúpbɨ tuby mos ni quesentiand rcaazbɨ. Mosqui racxúb apac mer gatybɨ. Chi bindiag capitánqui rson pur Jesús, bxiaaldbɨ tuby tiop de bɨngul ni rnabee Israel par chanilasdeb lo Jesús par guedsiacny xmosbɨ. Laadeb güedeb rut zuguaa Jesús ax guzulo banlasdeb lony, raipdeb laany:
—Capitánre riáld gacnébiu te pur rcaazbɨ de bniety Israel ne gucnézacbɨ par guzub xquiudoon.
Chiyru güené Jesús laadeb. Per chi zedzɨngaxdeb liz capitánqui, laab bxiaaldbɨ tuby tiop de xmigubɨ par chagaipdeb Jesús:
—Dad, masquɨ quɨt idzɨnbiu liza te pur nare quɨt riáldtia yiiubiu liza. Pur ningui, niclɨ quɨt rcaaztia niadtíilia laabiu narepaca. Per guniibiu diidx desdɨ rut zuguaabiu par yac mos xtena. Te ziyza nare rcuadiaga xtiidx de ni rnabee naa par chalee icuadiagza de suldad xtena xtiidxa. Chi gapia tubybɨ, chiab, ax zéb. Chi gapia stubybɨ dec gueedbɨ ax zéedzacbɨ. Ne chi rnabiia xmosa xi chagaanybɨ, ax regaanybɨ ni rapiab.
Chi bindiag Jesús ziy, quesentiand bdxalony pur de xtiidx capitánqui ax bguiaany lo de bniety ni zanald laany, chiy guniiny:
—Nare rguixtiia lot per niclɨ Israel gady idxialtia tuby bniety ni quesentiand reldilaaz Dios zec ni reldilaaz bnietquɨ Dios.
10 Ne chi biecqui de bniety ni bxiaald capitánqui lizbɨ, chiy gunádeb dec abiac mosqui.
11 Chiyru Jesús zégacny tuby guɨdx ni lá Naín. Ruy güenény ne xpɨnny ne cunru zieny de bniety. 12 Chi bdzɨnny gax ruxchu guɨdxqui, gunány zécuaats de bniety tuby bɨnguty ne tubyzib náb llingaan xnanbɨ ne viudza ná xnanbɨ. Zieny de bniety guɨdxqui zéne laab zécuaatsdeb llingaanbɨ. 13 Chi gunány ziy, Dad Jesús bgány bniety gunaaqui ax raipny laab:
—Quɨt ruunu.
14 Chiyru gubii Jesús ax bguaaldny cajónqui. Ne de bniety ni zéneb ax guzudxídeb ax raipy Jesús bniety gutyqui:
—Bíiny, nare caniia liú: ¡Quegüeste!
15 Chiy as guri bíiny ni agutyqui ax guzulo cayueeb diidx. Chiyru baany Jesús entriagu laab lo xnanbɨ. 16 Chi gunádeb ziy, iratedeb quesentiand bdxibdeb ax guzulo rniideb de diidx zaac lo Dios, laadeb guniideb:
—Tuby profet ni nap guelrnabee abdiacá lon.
Ne guniizadeb:
—Dios abeedny par gacnény de xpɨnny.
17 Ne iduibte Judea, ne de nezqui gucbee de bniety de cos ni abaany Jesús.
(Mt. 11:2-19)
18 Juany gúpbɨ rson xte irate de cosré te pur de xpɨnbɨ bené laab diidx. Chiyru gurɨdxbɨ tiop de xpɨnbɨ 19 ax bxiaaldbɨ laadeb par chanabdiidxdeb Jesús la laaniy Crist ni ná par gueed o la ná par icanuudeb stuby irɨnquɨ. 20 De bniety ni bxiaald Juany güebiideb rut zuguaa Jesús, raipdeb laany:
—Juany Bautist bxiaaldbɨ dunnɨ par yopnabdiidxnɨ laabiu dún la laabiu nábiu Crist ni ná par gueed, o ná par icanuun stuby irɨnquɨ.
21 Horac ni bdzɨndeb, Jesús bsiacny zieny bniety ni cadeed guelzii pur de guelguidx ne de ni nuu bɨndxab láani lazdooni, ne ziyza zieny de bniety ni ná ciagu bxalny bslodeb. 22 Ziy xquel guc ax raipy Jesús laadeb:
—Gulchia ne gultixtee lo Juany irate ni agunát ne ni abindiagtɨ. Gulgüenéb diidx dec arianlo de ciagu, de bniety ni ná coj arelee rzadeb, ne ziyza abiac de bniety ni rac guelguidx ni lá lepra, de cuaat arindiagdeb, ne de bɨnguty gubíi gubánydeb, chiy de prob ax cayacdixtee lodeb xa xquel gacdeb perdón lo Dios. 23 Xíclabaa bniety ni quɨt cuezti chaldilaaz nare.
24 Chi gulull zé de bniety ni bxiaald Juany, chiyru guzulo cayuené Jesús de bniety diidx pur Juany, raipny laadeb:
—¿Tú rlilot ná bniety ni güeguiaat nez lo yiubiz rut quɨt tu rbezti? ¿Ta rlilot dec laab náb zec tuby yaxtily ni ruaa bi? 25 O, ¿xa ná bniety ni güeguiaat? ¿Ta tuby bniety ni nacu de lady zaac? Laat nántɨ dec de bɨny ni racu lady zaac láani de palacy rbezdeb gati lo guiix rut nabiz. 26 Pur ningui, ¿tú güeguiaat? ¿Ta tuby profet? Per nare rniia laat, laat güeguíat tuby bniety ni ná mazru que profet. 27 Juany Bautist laabɨy rzeet xquiits Dios rut rnii:
Rxiaalda tuby bniety ni sanɨɨdy loo
par gunzaacbɨ nez xtenu.
28 Nare rniia laat de lo irate de bniety guɨchliu gady chúuti tuby ni mazru sac que Juany Bautist. Per masquɨ ziy, bniety ni gulliaaru sac lo guelrnabee xte Dios, laab mazru sacbɨ que Juany Bautist.
29 Irate de bniety ni btiubnis Juany ne de cobrador xte impuest ni btiubniszacbɨ, chi bindiagdeb ni gunii Jesús, gucbeedeb dec Dios runquɨny zec ni riáld. 30 Per de fariseu cun de maistrɨ ni nán ley, quɨt nizigueldtideb nitiubnis Juany laadeb, ziy xquel baandeb despresy ni bcaaz Dios niun par laadeb.
31 Jesús raipny de bniety ni caninény:
—¿Xádxaza iniia laat ná de bniety ni rbez lo guɨchliu anre? ¿Tú zec nádeb? 32 Per nare rniia, laadeb nádeb zec de bniiny ni rguit nez lo guee ax rbɨxtiadeby saadeby: “Bcuidxnɨ flautɨ par niyaat, per niclɨ quɨt niyaatit. Ne bdxuuldzacnɨ tuby canciony nalas, per niclɨza quɨt niuuntit.” 33 Anre ziguiy nát te pur beed Juany Bautist ne laab quɨt rquiintib guechtily nicza quɨt réetib vin, ax laat rniit dec laab nuu bɨndxab láani lazdoob. 34 Anre ax beed Bniety ni bxiaald Dios rquiinbɨ guechtily ne réeb vin ax rniit dec laab naláb, ne riulaazbɨ réeb, ne rdxasaab cun de bɨnduld ne cun de cobrador xte impuest. 35 Per irate de ni racbee, laadeb nándeb dec güenquɨ ná ni run Dios.
36 Tuby de fariseu baanbɨ cumbid Jesús par chaquiinny lizbɨ, ax güe Jesús lizbɨ ax guriny lo mɨlly. 37 Chiy tuby gunaadxab ni rbez lagac láani guɨdxqui chi gucbeeb dec Jesús zequiiny liz fariseuqui ax güenéb tuby botey perfum ni sac guyally. 38 Chiy ruunbɨ zuguaab llanii Jesús ax guzulo caguazbɨ de nii Jesús cun nis ni ruunbɨ. Chiy ax gusbizbɨ de niiny cun guichquiab ax bcharuubdeny chiyru bchab perfumqui de niiny. 39 Chi guná fariseuqui ziy, ax baanbɨ xgab: “Belati guldípac bnietquɨ náb tuby profet, zacbeeb túng caguaald laab ne zacbeezacbɨ xa nabány gunaac, te laab náb tuby bɨnduld.” 40 Chiy Jesús raipny fariseuqui:
—Simóny, ná par iniia liú tuby cos.
Fariseuqui cuaibbɨ:
—Guniibiungui, Maistrɨ.
41 Jesús raipny laab:
—Tuby bniety nguiu bdedlaab mɨly tiop bniety. Tubybɨ bdedlaab gaay gayuaa denari. Stubybɨ bdedlaab cincuentni. 42 Iroptedeb quɨt nialeeti niguillydeb mɨlyqui, per bniety ni bdedlaa mɨlyqui raipbɨ laadeb dec quɨt quillytideb ni nazaaibdeb. Anre gunii nare, de lo iroptedeb, ¿tú mazru rcaaz bnietqui?
43 Simóny cuaibbɨ:
—Nare rliluaa dec bniety ni nazaaiby mazru guyally.
Jesús raipny laab:
—Guldícu.
44 Chiy Jesús bguiaany lo gunaaqui ax raipny Simóny:
—Bguiaa lo bniety gunaaré. Chi bdzɨnia lizu quɨt bnɨɨdxtiu nis par chaady niia ne gunaaré bguazbɨ de niia cun nis ni biinbɨ, ax gusbizbɨdeny cun guichquiab. 45 Quɨt bcharuutiu nare, per laab desde chi biiua, quɨt rbezti cacharuub de niia. 46 Quɨt bchatiu perfum quiaa, per laab bchab perfum de niia. 47 Pur ningui, caniia liú pur tant ni rcaazbɨ nare, laab agucbɨ perdón pur irate de duld xtenbɨ. Per elquɨ bniety ni rlilo dec gady cuenzi gúntib duld, laab gullieezy rcaazbɨ nare.
48 Chiyru raipny gunaaqui:
—Abaania perdón de duld xtenu.
49 De bniety ni zubnény ruy guzulo rnabdidxsaadeb:
—¿Tú bnietquɨ ningui axt de duld runbɨ perdón?
50 Per Jesús raipny bniety gunaaqui:
—Agucu perdón te pur güeldilaazu nare. Zacru quegüe.