6
(Mt. 12:1-8; Mr. 2:23-28)
Tuby dxi ni rzilaaz bniety, chi zeteed Jesús de nez lo niaa rut nuu trigu, de xpɨnny guzulo raxdeb de do xte trigu, rllubdebni cun naadeb ax rquiindeb de trigüeenqui. Chiy gunabdiidx tuby tiop de fariseu laadeb:
—¿Xínii runtɨ ni quɨt riáld gúntɨ de dxi ni rzilaaz bniety?
Jesús cuaibny:
—¿Ta gady guuldtɨ lo xquiits Dios ni baany David tuby güelt chi bldiaanbɨ cun de xcumpnierbɨ? David biiub láani yudoo xte Dios ax cuáab de guechtily ni abiacldee par bquiinbɨ. Ziyza bdeedbɨ de guechtilqui de xcumpnierbɨ ni zuguané laab, ne masquɨ de bxozzi ná par iquiiny de guechtilqui.
Chiy raipzacny laadeb:
—Ne nare Bniety ni bxiaald Dios napzaca guelrnabee par dxi ni rzilaaz bniety.
(Mt. 12:9-14; Mr. 3:1-6)
Stuby dxi ni rzilaaz bniety, Jesús biiuny láani tuby yudoo ax guzulo caseedny de bniety. Ruy zuguaa tuby bniety nguiu ni gubiz naani lad naldí. Ne de maistrɨ ni nán ley cun de fariseu caldaatsdeb Jesús par íguiaadeb dún la siacny bnietqui dxi ni rzilaazdeb, ziy xquel par gapdeb nez chúu xi icuaquiadeb Jesús. Per laany nánnacny xi xgab cayundeb ax raipny bniety ni gubiz naani:
—Güesuldí. Güezuguaa glayre.
Bnietqui güesúb ax guzuldíb ruy. Chiyru raipy Jesús laadeb:
—Inabdiidxa laat tuby cos: ¿Xi ná par gún bniety dxi ni rzilaazni? ¿Ta tuby cos güen o tuby cos mal? ¿Ta gacné bniety guelnabány o idzɨcá bnietni?
10 Chiyru bguiaa Jesús lo irate de bniety ni zuguané laany ax raipny bnietqui:
—Bldí noo.
Bnietqui baanbɨ ziy ax biac naab. 11 Per stuudxdeb quesentiand bdxiichdeb, chiy guzulo raipdeb de saadeb xa xquel gúndeb contrɨ Jesús.
(Mt. 10:1-4; Mr. 3:13-19)
12 Láani de dxiqui, Jesús güeny láani tuby dany par güenaabny lo Dios. Gudedgueeltec gunaabny lo Dios. 13 Chi bragueel, gurɨdxny de xpɨnny ax gulény tsɨbtiopdeb de ni gulelány apóstol. 14 De bnietré ná ni bcuabeeny: Simóny ni gulelány Bed, Andrés bets Simóny, Jacob cun Juany, Liby cun Bartol, 15 Madeu cun Mally, Jacob llingaan Alfeo, Simóny ni bdxaa lo de cananista, 16 Judas bets Jacob cun Judas Iscariote ni baany entriagu laany.
(Mt. 4:23-25)
17 Jesús biatny quia danyqui cun de apóstol. Ax guzuguanény laadeb tuby lat rut ná tubylo, cunru zienguilliú de xpɨnny, ne cunru zienguilliúza de bniety ni zá iranezte, zeclɨ de bniety ni zá nez Judea, cun de bniety Jerusalén ne de bnietza ni zá gax ruu nisdoo de nez rut lá Tiro ne Sidón. De bnietré beeddeb par guindiagdeb ni rnii Jesús ne par yacdeb xte de guelguidx ni rápdeb. 18 Ziyza biac de ni nuu bɨndxab láani lazdooni. 19 Irate de bnietqui rcaazdeb niguaalddeb Jesús pur ni rsiacny iratedeb cun guelrnabee ni napny.
(Mt. 5:1-12)
20 Chiyru Jesús bguiaany lo de xpɨnny ax raipny laadeb:
—Xíclabaat, de prob, te pur laat riáldtɨ lo guelrnabee xte Dios.
21 ’Xíclabaat laat ni rldiaantɨ anre te pur laat teru guialtɨ.
’Xíclabaat, laat ni cayúuntɨ anre, te pur teru chúu dxi saclaaztɨ.
22 ’Xíclabaat chi rdxichné bɨny laat, chi rdialáa bɨny laat, chi rgué bɨny lot, chi run bɨny despresy laat zec tuby ni quɨt illiú pur causɨ ni reldilaaztɨ nare Bniety ni bxiaald Dios. 23 Quesentiand gulzaclaaz chi runné bɨny laat ziy, te pur laat zaptɨ premyroo llayabaa. Te pur ziygac banné de to xpɨngul de bɨnquɨ de profet gulal xte Dios.
24 ’Per probzactɨ, de ricu, te pur aguzaclaaztexgat.
25 ’Probzactɨ ni rialtɨ anre te pur teru ildiaantɨ.
’Probzactɨ laat ni rlliznégactɨ bniety anre te pur teru chúu dxi guuntɨ pur guelnalas.
26 ’Ne probzactɨ laat ni riulaaztɨ rzubyaa irate bɨny laat te pur ziygac bzubyaa de to xpɨngultɨ de profet fals ni guu chiy.
(Mt. 5:38-48; 7:12)
27 ’Per laat ni cacuadiagtɨ ni rniia, nare rniia laat: gulcaaz de ni callianné laat. Gulgac güen cun de ni rdxichné laat. 28 Gulganldee quia de ni rgudé laat. Gulnaab lo Dios pur de ni rgué lot. 29 Belati tu chia lladiagu, bdeed chiab stuby lad. Belati chúu ni idzɨcá xchamarru, bsaan chanéb né xcamilliu. 30 Tutix ni inaab liú xirullzi, bdeedni. Ne ni idzɨcá ni ná xixtenu, quɨt gúntiu quej. 31 Gulgaany cun iraru de bniety zec ni rcaaztɨ gúndeb cun laat.
32 ’Belati laat rcaaztɨ púrzi de ni rcaaz laat, xíteete güenti quɨt cayuntit, te pur axt de bɨny mal run ziy. 33 O belati gúntɨ güen púrzi cun de ni runza güen laat, ziyza quɨt cayuntit zec ni riáld te pur axt de bɨny mal run ziy. 34 Ne belati laat idedlaat mɨly púrzi de ni rlilot dec zelee quillydeb mɨlyqui, quɨt xi güenti cayuntɨ te pur axt de bɨny ni ná mal run ziy. Rdedlaadeb mɨly de ni rlilodeb zelee quilly lodeb. 35 Per laat ná par icaaztɨ de ni rdxichné laat, ne gulgaany ni ná güen cun laadeb. Guldeed laadeb xitill cos sin quɨt icanuutit xi inɨɨdxdeb laat. Ziy xquel mazru guroo ná guelnazaac ni yáldtɨ llayabaa. Ne ziyza xquel par gactɨ de lliin Dios ni rbez llayabaa, te pur laany ziyza güen nány cun de ni quɨt xi nayiulaaz ne cun de ni ná mal. 36 Gulgá de bniety zec ni rgá Xtadnɨ Dios laat.
(Mt. 7:1-5)
37 ’Quɨt cubeetit ne quɨtza icuaquiatit bniety dixú te quɨt teedtɨ ziygac. Ziyza gulgaany perdón stuby de bniety te gúnza Dios perdón laat. 38 Ne bel xi runlieedx stuby de bniety, gulgacnédeb ne Dios inɨɨdxza laat ni runlieedxzactɨ. Laany mazru ni iguaadny laat que ni ideedtɨ. Te pur laany sguaadny laat zectiziacza ni rguaadtɨ stuby de bniety.
39 Ziyza raipy Jesús laadeb:
—Laat nántɨ dec quɨt chaleeti chané tuby bniety ciagu stuby bniety ciagu te pur nuu riezgu chayabdeb láani guɨɨdy. 40 Nic tuby bniety ni caseed quɨt gánti zec ni nán maistrɨ sino que axtisy belati güelaazbɨ iseedbɨ, chiyru gacbeeb zec xmaistrɨb.
41 ’Quɨt cubeetiu stuby de bniety pur falt bichiin ni napdeb güenru guu guelrsaa pur de faltroo ni cayunu. 42 Ne belati mazru faltroo cayunu, ¿xólesa gapiu stuby de bniety: “Quɨt náti güen runu zeec”? ¡Bɨndixú! Nidootellga baany zec ni riáld, chiyru a zélee gapiu stuby de bniety: quɨt runu zeec.
(Mt. 7:15-20; 12:34-35)
43 ’Quɨt nuuti yag zaac ni rca frut ni nadxab lonii. Nicza quɨt nuuti yag dxab ni rca frut zaac lonii. 44 Cad tuby de yag rumbee bnietni pur frut ni rca loni. Quɨt rcati hig lo yaguɨ́ch nicza quɨt rcati uv lo de cuanguiix. 45 Bniety ni ná güen rniib de diidx zaac te pur laani nuu láani lazdoob. Ne bniety ni ná mal ax rniizacbɨ de diidx mal te pur malqui nuu láani lazdoob. Te pur desde láani lazdoo bniety rdiia ni rdiia ruu bniety.
(Mt. 7:24-27)
46 ’¿Xínii rniit nare “Dad, Dad” ne quɨt runtit ni rniia laat? 47 Iniia laat xa ná bniety ni zéed cun nare ne rindiagbɨ ni rniia ax rcuadiagbɨ xtiidxa: 48 Laab náb zec tuby bniety ni rzuub tuby yuu. Nidoote rgaanybɨ guét axt idzɨnbɨ lo guia rut naguiiz ax rldiasbɨ cimient lo guiaqui. Chi reed nisroo masquɨ rlani tɨɨx yuuqui, per niclɨ quɨt rseestini yuuqui te pur cimient xtenni ná lo guia. 49 Per bniety ni rindiag ni rniia, ne quɨt rcuadiagbɨ xtiidxa, laab náb zec tuby bniety ni rzuub tuby yuu ni quɨt nuu cimient xtenni. Chi reed nisroo ax rlani tɨɨx yuuqui ax hóracqui rbebaaniy. Ne axt niclɨ quɨt xo icubytiy.