12
(Mt. 21:33-46; Lc. 20:9-19)
Chiyru guzulo caniné Jesús laadeb cun púrpac de cuend, raipny laadeb:
—Guu tuby bniety nguiu bzub de yag uv lo lliab, chiy baaniacbɨ gurraly iduibrdontec. Chiyru banchuuzacbɨ láani rut illii quia de uvqui, ne bzuubzacbɨ tuby yuu yaa par yaap iduibte lo lliabqui.
’Chiyru gulediinbɨni lo de bniety ni nán run dzɨɨny xte uv ax zégacbɨ, zit nez rut güeldezbɨ. Chi bdzɨny dxi ni gac iruld uv, bxiaaldbɨ tuby xmosbɨ par challii ni riáldbɨ. Per de bɨnqui gunaazdeb mosqui, btaazdeb laab ax bzieecquideb laab sin xíteete. Chiy bniety ni ná xtenni guɨchliuqui bxiaaldbɨ stuby mos. Per ziygac de bɨnqui bcuaadeb guia mosqui, bldáadeb quiab ne gudédeb lob. Bnietqui gubíi bxiaaldbɨ stuby mos. Per de bɨnqui ax gudinxúgacdeb mosqui. Zienziru mos bxiaaldbɨ, nuudeb bdaazdeb ne nuuzadeb gudinxú de bɨnqui laadeb.
’Parzi bniety ni ná xtenni guɨchliuqui, allingaantisbɨ rieedx ixiaaldbɨ ne quesentiand rcaazbɨ llingaanbɨqui. Ax bxiaaldbɨ laab te pur baanbɨ xgab, guniib: “Zappacdeb didxdoo lliinia.” Per de bɨnqui raipiacdeb saadeb: “Bnietquɨy ná ni yanné liu rut nuu uvquɨ. Gultoo idinxúnbɨ te gacni xtennɨ.” Ziy xquel guc. Gunaazdeb laab, gudinxúdeb laab, chiyru guléedeb laab lo liuqui.
Jesús gunabdiidxny de bniety ni caninény:
—Anre, ¿xi rlilot gún bniety ni ná xtenni guɨchliuqui? Rguixtiia lot dec laab zeedbɨ par quinxúb de bɨnqui ax sdeedbɨ guɨchliuqui stuby de bniety.
10 ’¿Ta gady guuldtɨ lo xquiits Dios rut rnii?:
Guia ni aldi guleguun de ni rzuub yuu,
guiaqui ná ni mazru blliú par guzub yuuqui.
11 Niy ná ni baany Dios ax quesentiand rdxalon.
12 De ni nap guelrnabee, chi bindiagdeb ni gunii Jesús rcaazdeb ninaazdeb laany pur ni gucbeedeb dec pur laadeb ná ni guniiny. Per cun rdxibdeb de bniety ax bsaandebny, zégacdeb.
(Mt. 22:15-22; Lc. 20:20-26)
13 Chiy bxiaalddeb tuby tiop de fariseu cun tuby tiopza de xpɨny Herodes rut zuguaa Jesús par quíilydeb nez iniiny tuby diidx ni chalee gúndeb contrɨ laany. 14 Ax raipdeb laany:
—Maistrɨ, dunnɨ nánnɨ dec laabiu rueebiu didxldí sin quɨt runtibiu cuend tú ná bniety. Te pur nez lobiu tubylote ná bniety, ne guldípacbiu rliuubiu bniety xa xquel rcaaz Dios ibány bniety. Pur ningui, rnabdiidxnɨ laabiu: ¿Ta ná güen idillynɨ xte impuest lo rey César o quɨt náti güen? ¿La sdillynɨ o quɨt idillynɨ?
15 Per Jesús gucbeegacny dec runzideb ax raipny laadeb:
—¿Xínii runtɨ prueb nare? Gultané tuby mɨly par iguíaa.
16 Chiy bednédeb tuby mɨly, ax gunabdiidxny laadeb:
—¿Tú lon cá loc? ne, ¿tú láng cá loc?
Laadeb cuaibdeb:
—Xte rey César.
17 Chiyru raipy Jesús laadeb:
—Guldeed César ni ná xte César, ne guldeed Dios ni ná xte Dios.
Ax bdxalodeb zec ni cuaibny.
(Mt. 22:23-33; Lc. 20:27-40)
18 Chiguld güeguiaa tuby tiop de bɨny saduceu Jesús, te de saduceu rniideb dec quɨt ibányti de bɨnguty stuby. Pur ningui, güenabdiidxdeb Jesús, raipdebny:
19 —Maistrɨ, ley xte Moisés rnii dec belati gaty tuby bniety nguiu ne isáanbɨ chialbɨ sin quɨt niactideb de family, chiy bets bniety ni gutyqui ná par guchnaab viudqui par gacdeb de family xlat betsbɨ ni gutyqui. 20 Ne guu tuby family rut gucdeb gadz bets. Ni ná guloqui bichnaab, per gutybɨ sin quɨt niactib de family cun chialbɨ. 21 Chiyru bichnaa ni rrop betsbɨqui viudqui, per gutiaczacbɨ sin quɨt niactib de family cun viudqui. Ziygac guc cun ni rion betsbɨ. 22 Ziytec xquel guc cun irate gadz betsdeb, nic tubydeb quɨt gucti de family cun viudqui. Pur lúltmɨ, ax guty gunaaqui. 23 Anre chi ibány de bɨnguty, de lo ira gadz betsdeb, ¿tú rac chialni gunaaqui te pur iratecdeb bichnaa laab?
24 Chiy cuaby Jesús lodeb:
—Laat rzacantɨ pur ni quɨt gántɨ xtiidx Dios ne quɨt gántɨ xa ná guelrnabee xtenny. 25 Te pur chi ibány de bɨnguty stuby, aquɨt guchnaatideb niclɨza aquɨt ideedtideb lliindeb par guchnaa sino que laadeb gacdeb zec de ánglɨ llayabaa. 26 Ne ni ibány de bɨnguty stuby, ¿ta gady guuldtɨ lo librɨ xte Moisés rut rnii dec gunáb yag ni cayaaicqui? Ax ruy bíeny rsee Dios, raipny laab: “Nare naa Dios xte Abraham, xte Isaac ne xte Jacob.” 27 Pur ningui, rniia laat dec Dios gati Diosti xte de bɨnguty laany sino que xte de ni nabány, te pur par laany irate bniety nabány. Ax rzacanquɨpactɨ zec ni runleistɨ xgab.
(Mt. 22:34-40)
28 Deni guná tuby maistrɨ ni nán ley dec güenquɨ cuaby Jesús lo de bɨnqui, laab ni bindiagbɨ xi beedeb ax gunabdiidxbɨ Jesús:
—¿Cún mandamient ni mazru sac lo irate de mandamient?
29 Jesús cuaibny:
—Mandamient ni mazru sac rnii: “Gulcuadiag de bniety Israel. Xtadnɨ Dios, laatisny nány Dios. 30 Bcaaz Xtadu Dios, cun gan, zecpaczaxnarul, dibyquia dibylaazu.” Ziy ná mandamient ni mazru sac. 31 Chiy ni rrop mandamient rnii: “Bcaaz saa bnietiu zecac liú.” Ne de lo iropte mandamientré, quɨtru xi mandamienti mazru sac.
32 Chiyru raipy maistrɨqui Jesús:
—Güenquɨ ná ni guniibiu, Maistrɨ. Didxldíc rniibiu dec tubyzi Dios nuu ne laatisny nány Dios. 33 Chiy dibyquia dibylaaz bniety icaaz laany zecpaczaxnarul, ne icaaz bniety saa bnietni zecac laab. Ziy ná ni mazru sac que iraru gun ni rené bniety lo Dios.
34 Chi guná Jesús dec güenquɨ cuaby maistrɨqui, chiy raipny laab:
—Quɨt zitti zugoo par yiiu lo guelrnabee xte Dios.
Chiy aquɨtru tu biallti xi ninabdiidx laany.
(Mt. 22:41-46; Lc. 20:41-44)
35 Deni caseed Jesús de bniety laniudoroo xte Jerusalén chiy raipny laadeb:
—¿Xínii rnii de maistrɨ ni nán ley dec Crist rac lliin rey David? 36 Ne David pur Spíritu Sant guniib:
Dios raipny Dad ni rnabee nare:
“Guri lad naldí xtena
axt gúna gan inabiiu lo de ni rdxichné liú.”
37 Pur ningui, belati Crist rac lliin David, ¿xínii raipy David laany Dad?
Irate de bniety ni zuguaa laniudooqui, rdxalaazdeb cacuadiagdeb xtiidxny.
(Mt. 23:1-36; Lc. 11:37-54; 20:45-47)
38 Chiy lalzi ni caseed Jesús de bniety, raipny laadeb:
—Gulcualo cun de maistrɨ ni nán ley. Te pur laadeb riulaazdeb candzadeb cun lady zaac xtendeb, ne riulaazzadeb gap bniety didxdoo laadeb lo nez. 39 Chiy láani de yudoo rguíilyzadeb subdeb lo de bangu rut rbe de ni mazru sac, ziygacza rundeb rut requiindeb. 40 Ne ziyza rdzɨcádeb liz de gunaa viud, chiy parlesa ná bniety dec güen nádeb ax xipal ziuul de ldee ruulddeb. Per laadeb ná ni mazru castiguroo yálddeb.
(Lc. 21:1-4)
41 Tuby güelt, Jesús zubny laniudoo Jerusalén nez rut zu de alcancía ni ruu gun. Ax rguiaany rsáan de bniety mɨly láani de alcancíaqui ne zienza de ricu rsáan zieny mɨly láanqui. 42 Chiy bdzɨny tuby gunaa viud probeen, ax bsáanbɨ tiop cobreen ni gulliaa sac. 43 Chiyru gurɨdx Jesús de xpɨnny, raipny laadeb:
—Nare rguixtiia lot dec viud probeenré mazru sac gun ni bsáanbɨ que de gun ni bsáan iraru de bniety. 44 Te pur iratedeb rsáandeb púrzi ni run sobrɨ laadeb, per laab masquɨ cun guelprob xtenbɨ, bsáanbɨ irate xcentaveenbɨ láani alcancíaqui, masquɨ niyzi napbɨ.