11
(Mt. 21:1-11; Lc. 19:28-40; Jn. 12:12-19)
Chi zedzɨngaxdeb par Jerusalén nez rut ná de guɨdx Betfagé cun Betania nez nii dany ni lá Olivos, Jesús bxiaaldny tiop de xpɨnny, raipny laadeb:
—Gulchia guɨdx ni ná delantquɨ. Chi idzɨntɨ ruy, idxialtɨ tuby burreen ni cá yag ne ruteete gady tu cueebti laam, ax gulxaicquimɨ chiy gultaném. Belati tu inabdiidx laat, xínii rldátmɨ, gulgatsbɨ, Dad Jesús gunii chonénmɨ chiyru yopsáanacnɨm.
Chiyru güedeb, ax bdxialdeb burreenqui cam yag lo nez ruu tuby puert ax bxaicquidebmɨ.
Chiy de bniety ni guná, gunabdiidxdeb laadeb:
—¿Xing runtɨ? ¿Xínii caldát burreenquɨ?
Chiyru cuaibdeb zec ni raipy Jesús laadeb, ax bsaandeb zénedeb burreenqui. Chiy güenédebmɨ rut zuguaa Jesús ax bzuubdeb xabdeb detsmɨ par gubeeb Jesúsmɨ. Zieny bniety gudixdeb xabdeb lo nez par teedny ne stuudxdeb ax btiuudeb de ram par gudixdeb lo nez rut teedny.
Chiy zeclɨ de bniety ni zanɨɨdy ne zeclɨza de bniety ni zanald rbɨxtiadeb:
—¡Xtiosten Dios! ¡Dichos ni zéed pur laany! 10 ¡Dichos ni zéed inabee zectiziac to xpɨngulnɨ rey David! ¡Xtiosten Xtadnɨ Dios, laany ni rbezny llayabaa!
11 Ziy xquel biiu Jesús Jerusalén ax güeny láani yudoroo xte Jerusalén. Deni bialo bguiaany irate, chiyru zény cun ira tsɨbtiop xpɨnny par guɨdx Betania te pur agudxiy.
(Mt. 21:18-19)
12 Chi bragueel deni bdiiadeb Betania, chiy guzulo rldiaan Jesús. 13 Ax de zit bianlony tuby yag hig ni cá bldag lonii. Chiy güeguiaany loqui la cá hig, per quɨt xi bdxialtiny te pur gati xtiamptini ná. 14 Parzi raipy Jesús yag higqui:
—Quɨtru chúuti dxi chúu ni iquiiny frut xtenu.
Ne de xpɨnny bindiagdeb ni guniiny.
(Mt. 21:12-17; Lc. 19:45-48; Jn. 2:13-22)
15 Chi bdzɨndeb Jerusalén chiy biiu Jesús lo ldedoo Jerusalén, ax guzulo rbéeny de ni catóo ne de ni cazii. Bzáaldny de xmɨlly de ni rchaa mɨly cun de yallily xte de bɨny ni rtóo de palom. 16 Ne quɨtru tu bsaantiny niuné xiru de cos lo ldedooqui. 17 Chiyru guzulo caseedny de bniety, raipny laadeb:
—Lo de xquiits Dios rnii: “Liza idialá yuu rut inaab bniety lo Dios par irate bniety guɨchliu.” Per laat abaantɨni zec cuev xte de gubaan.
18 De bxoz ni rnabee lo de bxoz cun de maistrɨ ni nán ley, chi bindiagdeb ni gunii Jesús, guzulo rguíilydeb nez par quinxúdebny pur ni rdxibdeb laany te pur irate bniety rdxalo ni rseedny laadeb. 19 Per chi biiu guxin, Jesús cun de xpɨnny bdiiadeb láani guɨdxqui.
(Mt. 21:19-22)
20 Chi bragueel sidoo, gudeeddeb nez rut zub yag higqui ax gunádeb dec agubiztecni, néru labaani. 21 Chiy güenelaaz Bed ax raipbɨ Jesús:
—Maistrɨ, bguiaabiu yag hig ni guludébiu agubizni.
22 Jesús cuaibny:
—Gulchaldilaaz Dios. 23 Te pur nare rguixtiia lot dec belati nuu ni gaipy danyre: “Gubicá ruc, biab láani nisdoo”, ne bel iniib ziy sin quɨt guntioplaaztib sino que chaldilaazbɨ gac zec ni aguniib, ax zac zec ni aguniib. 24 Pur ningui, rniia laat, irate ni inaabtɨ lo Dios, gulchaldilaaz dec scaatni, ne scaactɨni. 25 Ne chi acanaabtɨ lo Dios, belati nuu tu bniety rdxichnét, gulgaany perdónbɨ te par chalee gúnza Xtadnɨ Dios perdón de xtuldtɨ. 26 Te pur belati laat quɨt gúntɨ perdón, ziyza Xtadnɨ Dios ni rbez llayabaa quɨtza gúntiny perdón de xtuldtɨ.
(Mt. 21:23-27; Lc. 20:1-8)
27 Chi bdzɨndeb Jerusalén deni candza Jesús laniudoroo xte Jerusalén, chiy güebinuu de bxoz ni rnabee lo de bxoz laany cun de maistrɨ ni nán ley ne cun de gurtisy xte de bniety Israel, 28 ax gunabdiidxdebny:
—¿Tú xtidxbee runu de cosquɨ? ¿Tú bnɨɨdx liú guelrnabee par gúnu zeec?
29 Jesús cuaibny:
—Ziyza nare inabdiidxa laat tuby cos. Belati icaibtɨ, chiyru iniia laat tú xtidxbee runa de cosquɨ. 30 ¿Tú bxiaald Juany Bautist par btiubnisbɨ? ¿Ta Dios bxiaald laab o bniety guɨchliu? Gulcaby.
31 Chiyru guzulo cayuegacdeb diidx cun saadeb, ax guniideb:
—Belati iniin Dios bxiaald Juany Bautist, laab sniib dunnɨ: “¿Xínii quɨt güeldilaaztɨb?” 32 Ne quɨtza xo iniitin dec bniety guɨchliu bxiaald laab.
Guniideb ziy pur ni rdxibdeb de bniety, te pur irate bniety güeldilaaz dec Juany Bautist gucbɨ tuby profet ni guldípac gunii xtiidx Dios. 33 Parzi raipdeb Jesús:
—Quɨt gántin.
Chiy raipy Jesús laadeb:
—Ziyza nare quɨt iniitia laat tú xtidxbee runa de cosquɨ.