10
(Mt. 19:1-12; Lc. 16:18)
Jesús bdiiany Capernaum ax güeny nez Judea cun nez stuby lad dets gueeu Jordán. Ruy gubíi bdxasaa de bniety rut zuguaany. Chiy guzulo bseedny laadeb zec ni guc xcostumbrɨny. Parzi nuu de fariseu gubigaxdeb par gúndeb prueb laany ax gunabdiidxdebny dec la zelee ldáa nguiu chialni. Chiy laany cuaibny lodeb:
—¿Xax gunii Moisés gúntɨ?
Laadeb guniideb:
—Moisés guniib zeleec ldáa nguiu chialni, per ná par gacchuu guiits dec aguláadeb.
Chiyru raipy Jesús laadeb:
—Guniila Moisés gac ziy per pur quɨt rcuadiagtɨ diidx. Per desdɨ gulo chi banchuu Dios irate, “laany banchuuny nguiu ne gunaa.” “Pur ningui, nguiu rsáanbɨ xtadbɨ cun xnanbɨ par ibanynéb chialbɨ ax iroptedeb anádeb zec tubyzi bniety.” Ziy xquel aquɨt nátideb tiop sino que tubyzi. Pur ningui, bniety guɨchliu quɨt náti par ildasaab ni abchasaa Dios.
10 Chi biiudeb laniuu, de xpɨny Jesús gubíi gunabdiidxdeb laany pur ziy, 11 ax raipny laadeb:
—Elquɨ nguiu ni gacchuu xquiitsni par ldáab chialbɨ as guchnaab stuby gunaa ax duldiy cayunbɨ. 12 Chiy belati tuby gunaa isaanbɨ chialbɨ as guchnaab stuby nguiu, ziyza duldiy runbɨ.
(Mt. 19:13-15; Lc. 18:15-17)
13 De bniety güenédeb de bniniin rut zuguaa Jesús par iguaaldny laadeby. Per de xpɨnny guzulo rdildnédeb de ni zedné laadeby. 14 Chi guná Jesús ziy, ax bdxiichny, raipny laadeb:
—Gulsaan guedná de bniniin nare, quɨtru rcuat. Te pur guelrnabee xte Dios ná par de bniety ni ná zec laadeby. 15 Rguixtiia lot dec elquɨ ni quɨt reldilaaz guelrnabee xte Dios zec tuby bniniin, quɨt xo yiiutib lo guelrnabee xte Dios.
16 Chiyru gudeez Jesús laadeby ax bzubnaany quiadeby. Ziy xquel bsiacldeeny laadeby.
(Mt. 19:16-30; Lc. 18:18-30)
17 Laiquɨ idiia Jesús par azény, chi zéed tuby bniety nguiu rlluuinbɨ ax guzullibbɨ lony. Chiy gunabdiidxbɨ laany:
—Güen Maistrɨ, ¿xi riáld gúna par gapa guelnabány par chazy?
18 Jesús ax raipy laab:
—¿Xínii rniiu dec güen naa? Quɨtru tu náti güen, quesoltisy Dios ná güen. 19 Liú anánnu de mandamient: “Quɨt quinxútiu bniety. Quɨt náti par gapu stuby gunaa. Quɨt gactiu gubaan. Quɨt güeetiu dixú pur de bniety niclɨza quɨt gúntiu engany. Gúp didxdoo xtadu ne xnanu.”
20 Chiy cuaby bnietqui:
—Maistrɨ, irate de cosquɨ cayuna desde chi naa bichiin.
21 Jesús bguiaany lob, bcaazny laab ax raipny laab:
—Per rieedx gúnu stuby cos: Quegüetóo irate de ni napu chiy bdeed mɨlyqui de prob, te ziy xquel gapu guelnazaac llayabaa. Chiyru quedanald nare masquɨ ni teedtiziu.
22 Chi bindiag bnietqui ziy, rnia guzacbɨ ax quesentiand nalas zégacbɨ te pur la ricu náb.
23 Chiyru bguiaa Jesús lo iratedeb ne raipny de xpɨnny:
—¡Xípalza nagán par yiiu de ricu lo guelrnabee xte Dios!
24 De xpɨnny rdxalodeb pur de xtiidxny. Per Jesús gubíi raipny laadeb:
—De lliinia, tuby ni zenelaaz de xixtenni, ¡nagánquɨza par yiiub lo guelrnabee xte Dios! 25 Mazru senciy teed tuby camey guɨɨdy xte tuby guɨchgull que par yiiu tuby ricu lo guelrnabee xte Dios.
26 Chi bindiagdeb de diidxré, quesentiand rdxalodeb ne guzulo rnabdidxsaadeb:
—¿Túlesa chalee gac perdón lo Dios pur de xtuldni?
27 Jesús bguiaany lodeb ax guniiny:
—Par bniety nagán, per gati par Diosti, te pur laany xíteete nagánti par laany.
28 Chiy raipy Bed Jesús:
—Dunnɨ absáannɨ irate ni rdxapnɨ par ziopnaldnɨ laabiu.
29 Jesús cuaibny:
—Rguixtiia lot dec tutix bniety ni rbelaaz lizni, de betsni, de bzaanni, xtadni, xnanni, chialni, de lliinni, o de liuza xtenni pur nare ne pur de didxzaac xte Dios, 30 laab scaab lo guɨchliuré tuby gayuaa mazru que de ni absáanbɨ: bel de lizbɨ, o de betsbɨ, o de bzaanbɨ, o xnanbɨ, o de lliinbɨ, o de liuza xtenbɨ, masquɨ cun guelzii per scaabni. Chiy llayabaa zapbɨ guelnabány par chazy. 31 Per zienzi de ni ná primer anre, gac lúltmɨ, ne de ni ná lúltmɨ anre, gac primer chiy.
(Mt. 20:17-19; Lc. 18:31-34)
32 Chi zédeb par Jerusalén, Jesús zanɨɨdny lo de xpɨnny ax rdxalodeb zény Jerusalén, per iraru de bniety ni zanald laany ax rdxibdeb. Chiy gurɨdxny de xpɨnny tuby lad, guzulo rguixteeny lodeb xa xquel teedny. 33 Raipny laadeb:
—Laat nántɨ dec azoon Jerusalén, ruy nare Bniety ni bxiaald Dios zaca entriagu lo de bxoz ni rnabee lo de bxoz ne lo de maistrɨ ni nán ley. Chiy laadeb inabeedeb gatia, zundeb entriagu nare lo de ni quɨt ná bniety Israel. 34 Laadeb ax gúndeb burlɨ naa, staazdeb naa, stiuxɨ́ndeb luaa ne sguinxúdeb nare. Per ni rion dxi, sbíi ibánia stuby.
(Mt. 20:20-28)
35 Chiyru Jacob cun Juany de llingaan Zebedeo gubigaxdeb rut zuguaa Jesús, raipdeb laany:
—Maistrɨ, rcaaznɨ gúnbiu tuby favor ni iniin laabiu.
36 Chiy gunabdiidxny laadeb:
—¿Xi rcaaztɨ gúna?
37 Laadeb guniideb:
—Rcaaznɨ dec chi acanabeebiu, chiy izubnɨ cueebiu, tuby ni cue lad naldí stuby ni cue lad rbes.
38 Per Jesús raipny laadeb:
—Niclɨ quɨt gántɨ xing rnaabtɨ. ¿Tatix zelee teedtɨ guelzii zec ni ná par teda? ¿Tatix zelee gatytɨ zec ni ná par gatia?
39 Laadeb guniideb:
—Zeleela.
Chiy raipny laadeb:
—Didxldíquɨy sdeedtɨ guelzii zec nare ne zatyzactɨ zec nare. 40 Per ni cuet lad naldí o lad rbesza xtena, gati naretia riáld inɨɨdxani laat, te pur laani a náni par de ni riáldni.
41 Chi bindiag dzɨ tsɨ xpɨnny ziy, bdxichnédeb Juany cun Jacob. 42 Per Jesús gurɨdxny laadeb, raipny laadeb:
—Laat nántɨ dec de ni rnabee lo guɨchliu, rnabeedeb bniety zectispac ni rcaazdeb, ne de ni ná bɨnrooqui, runnédeb bniety zec ni rcaazdeb pur guelrnabee ni rápdeb. 43 Per cun laat quɨt náti par gac ziy, sino que ni rcaaz inabee lot, ná par gúnbɨ sirvɨ lo iratectɨ. 44 Ne ni rcaaz gac ni mazrupac sac lot, ná par gacbɨ mos lo iratectɨ. 45 Te pur niclɨ nare Bniety ni bxiaald Dios, quɨt zeldtia lo guɨchliu par gún bniety sirvɨ luaa sino que par gúna sirvɨ lodeb, ne cun guelguty xtena quilla pur de xtuld zienzi bniety guɨchliu.
(Mt. 20:29-34; Lc. 18:35-43)
46 Chi bdzɨndeb guɨdx Jericó, deni zediia Jesús láani guɨdxqui cun de xpɨnny ne cunru zienzi de bniety, chiy guu tuby ciagu lá Bartimeo, llingaan Timeo. Zubbɨ cuee nez rguiinbɨ gun. 47 Chi gucbeeb zedzɨngax Jesús de Nazaret, ax guzulo rbɨxtiab:
—¡Jesús, Llingaan David, bgábiu nare!
48 Zieny de bniety rdildné laab par iganybɨ, per laab mazrul rbɨxtiab:
—¡Llingaan David, blaslaazbiu nare!
49 Chiyru guzudxí Jesús, raipny laadeb:
—Gultɨdxbɨ.
Chiy gurɨdxdeb ciaguqui, raipdeb laab:
—Guzaclaaz. Güesuldí, cabɨdxny liú.
50 Chiy bzáaldacbɨ xabguichbɨ, axtpacza rtesbɨ güesuldíb güebinuub Jesús. 51 Jesús ax gunabdiidxny laab:
—¿Xi rcaazu gúna pur liú?
Ciaguqui cuaibbɨ:
—Maistrɨ, nare rcaaza ibíi yianluaa stuby.
52 Jesús raipny laab:
—Azelee chuu. Abiacu pur guelreldilaaz xtenu.
Hóracqui agüelee gubíi bianlo bnietqui ax zenaldacbɨ Jesús nezqui.