8
(Mt. 15:32-39)
Guu tuby dxi, bdxasaa zieny bniety ne quɨt caatideb xi iquiindeb. Chiy gurɨdx Jesús de xpɨnny ax raipny laadeb:
—Rgáczaca de bnietquɨ te pur aguc chon dxi zuguanédeb nare ne quɨt caatideb xi iquiindeb. Anre belza ixiaaldadeb guíadeb lizdeb sin quɨt iquiintideb, ziabxcaydxadeb nez cun nuudeb zit zéeddeb.
Chiy gunii de xpɨnny:
—Per, ¿calí idxial ni iquiindeb ne nezquɨ ruteete rbezti nezquɨ?
Jesús gunabdiidxny laadeb:
—¿Béld guechtily caat?
Ax guniideb:
—Gadzni.
Chiy gunabee Jesús guri irate de bnietqui lo yiu. Chiyru cuáany gadz guechtilqui, bdeedny gracy Dios. Ax bllullny de guechtilqui bdeedny de xpɨnny par gudiizdebni lo de bnietqui. Ziyza caazadeb tuby tiop beld bichiin ax bdeedza Jesús gracy Dios, chiyru gunabeeny par gudiizdebni lo de bniety. Iratedeb bquiindeb axt bialdeb, bcharuldeb dzɨ gadz dxumy de beld ne de guechtily ldáy ni biian. De ni bquiinqui zecti tap mily bniety nádeb. Chiyru raipy Jesús laadeb azaa. 10 Ax biiuny láani tuby barcu cun de xpɨnny par zédeb nez rut lá Dalmanuta.
(Mt. 16:1-4; Lc. 12:54-56)
11 Chiy ruy bdzɨny de fariseu, guzulo cachanédeb Jesús lo diidx, ne par gúndeb prueb laany ax gunaabdeb gúnny tuby milagrɨ zec tuby seny dec pur Dios zéedny. 12 Jesús ax bgalaazny chiy guniiny:
—¿Xínii rcaaztɨ gúna tuby milagrɨ? Nare rguixtiia lot dec quɨt xi milagrɨti iliuua laat.
13 Chiyru bsáanny laadeb, gubíi biiuny láani barcu cun de xpɨnny par zédeb stuby lad dets nisqui.
(Mt. 16:5-12)
14 De xpɨny Jesús bianlaazdeb nianédeb ni iquiindeb, tubyzi guechtily zénedeb láani barcuqui. 15 Parzi chi raipny laadeb:
—Gulcualo cun levadur xte de fariseu ne xte rey Herodes.
16 Chiy guzulo raipdeb de saadeb:
—Laany guniiny dunnɨ ziy pur ni quɨt caatin guechtily.
17 Jesús gucbeeny xi caniideb as raipny laadeb:
—¿Xínii rniit dec quɨt caat guechtily? ¿Ta axtan gady yalo gacbeet? ¿Ta xíteetepacza quɨt racbeetit? 18 Nuu bslot per lazuza quɨt rianlotit ne nuuza diagtɨ, per lazuza quɨt rindiagtit. ¿Ta quɨt renelaaztɨ 19 chi gudiizia gaay guechtily lo gaay mily bniety? Chiy, ¿sbéld dxumyllɨ ni biianqui bteet?
Laadeb cuaibdeb:
—Tsɨbtiopni.
20 Chiy raipy Jesús laadeb:
—Ne chi gudiizia gadz guechtily lo tap mily bniety, ¿béld dxumyllɨ bchat de ni bteet?
Laadeb cuaibdeb:
—Gadz dxumni.
21 Chiyru raipny laadeb:
—Anre, ¿ta zeczi ruut guelrsaa pur bianlaaztɨ guechtily?
22 Chi bdzɨnné Jesús de xpɨnny guɨdx Betsaida, chiy tuby bniety nguiu ni ná ciagu, güené de bniety laab rut zuguaa Jesús, raipdeb laany iguaaldny laab. 23 Chiyru gunaaz Jesús naa ciaguqui, güenény laab ruxchu guɨdxqui. Ax gudaaibny xɨ́nny de ruu bslob ne bzubnaany de ruu bslob. Chiy gunabdiidxny laab la nuu xi rianlob. 24 Ciaguqui guzulo rianlob ax guniib:
—Rianluaa caza de bniety, per lazu de yag rianluaadeb.
25 Chiyru bzubnaa Jesús de ruu bslob stuby. Raipny laab íguiab tubyzi lat ax guzulo rianlozaacbɨ, nieeny, nieeny guzulo rianlob. 26 Chiyru gunabee Jesús laab guíab lizbɨ, raipny laab:
—Quɨt yiiutiu láani guɨdx niclɨza quɨt tu güénetiu diidx xa guc guzulo rianloo.
(Mt. 16:13-20; Lc. 9:18-21)
27 Jesús bdianény de xpɨnny nez Galilea ax güedeb de guɨdx ni ná nez Cesarea de Filipo. Chi zédeb nez, Jesús gunabdiidxny de xpɨnny:
—¿Xi rnii de bniety tú nare?
28 Ax cuaibdeb:
—Nuudeb rniideb dec laabiu nábiu Juany Bautist. Nuuzadeb rniideb laabiu nábiu profet gulal ni bdialá Elías. Chiy stuudxdeb rnii dec laabiu nábiu stuby de profet gulal.
29 Chiyru raipny laadeb:
—Laat, ¿xi rniit, tú nare?
Chiy cuaby Bed:
—Laabiu nábiu Crist.
30 Per Jesús raipny laadeb dec quɨt tu chagaiptideb ziy.
(Mt. 16:21-28; Lc. 9:22-27)
31 Chiyru guzulo caguixteeny lo de xpɨnny, raipny laadeb:
—Nare Bniety ni bxiaald Dios, ná par teda guelzii quesentiand. Quɨt icaazti de gurtisy xte Israel nare niclɨ de bxoz ni rnabee lo de bxoz niclɨza de maistrɨ ni nán ley, sino que sguinxúdeb naa. Per ni rion dxi, sbíi ibánia stuby.
32 Nieeny, nieeny gudixteeny irate lodeb. Ax güené Bed laany tuby lad, raipbɨ laany quɨtru rniiny ziy. 33 Per Jesús bguiaany lo de xpɨnny ax gudildnény Bed, raipny laab:
—¡Quegubicá nez luaa, bɨndxab! Te pur gati pur Diosti zéed de xgab ni runuc sino que xgabzigac bɨnguɨchliung runu.
34 Chiyru gurɨdx Jesús de xpɨnny cun irate de bniety ni zuguaa ruy ax raipny laadeb:
—Belati nuu ni rcaaz gac xpɨnnia, quɨt gúntib zec ni ná xgabbɨ, güelaazbɨ guelziitisy ni teedbɨ ne sanaldbɨ nare. 35 Te pur elquɨ ni mazru run pur guelnabány ni napbɨ lo guɨchliuré zuu chi initbɨni. Per elquɨ ni gaty pur nare ne pur xtiidx Dios, laab zapbɨ guelnabány nez lo Dios. 36 Xíteete zeloti gún bniety gan irate ni nuu lo guɨchliuré ne belati canitbɨ laab lo Dios. 37 Te pur quɨt xo siiti bniety guelnabány llayabaa. 38 Anre ni itiuloné nare ne de xtiidxa nez lo de bɨnduld, nez lo de ni quɨt zenuu xnez Dios, ziyza nare Bniety ni bxiaald Dios stiulonézacab chi guelda stuby cun guelrnabee xte Xtada ne cun de ánglɨ xtenny.