PRIMER CART NI BCUAA SAN PEDRƗ
1
Nare Bed naa tuby apóstol xte Jesucrist. Cacuáa cartré par laat ni brɨɨchtɨ iranezzi ax rbeztɨ de nez Ponto, Galacia, Capadocia, Asia ne Bitinia, laat ni abcuabee Xtadnɨ Dios desde gulal zec ni ná xgabny. Pur Spíritu Sant banldeeny laat par icuadiagtɨ diidx ne par gacniat nez lony pur rɨny xte Jesucrist. Dios gunldeeny quiat ne iguaadny laat guelnaldiulaaz zecpaczaxnarul.
Xtiosten Dios xtad, Xtadnɨ Jesucrist dec pur guelrlaslaaz xtenny abchu zec ni nabánnɨ pur ni gubíi gubány Jesucrist ax quesentiand guroo speranz ardxapnɨ. Ne scáan herency ni naguchuu Dios par dunnɨ llayabaa, herency ni nania iduibtiampte ni quɨt gacdxabti ne ni quɨt chúuti dxi nitlo. Pur ni reldilaaztɨ Dios, laany rgualony laat cun guelrnabee xtenny te par chi idzɨny dxi ni ldull guɨchliu chiyruy gacbee ira bniety dec abaanny perdón laat.
Pur ningui, gulsaclaaz masquɨ sdeedpactɨ iralozy guelzii tuby tiop dxi. Te pur de guelziiqui zíeny dec guldípactɨ reldilaaztɨ Dios zecquɨ ni runnédeb or, rdeedni lo gui par dún la nallzi orni. Orqui ni rnitlo náni ax mazru sac guelreldilaaz Dios masquɨ ni rdeedtisy bniety te pur quɨt chúuti dxi ldullni. Ne dxi ni gueed Jesucrist, saa guelreldilaazqui ná ni rdxalaaz Dios, ni rzubyaany ne ni rápny didxdoo.
Laat gady iniátit Jesucrist per rcaaztɨny ne anre reldilaazzactɨny masquɨ gady iniátitny. Ax quesentiand guroo ne nasaaza ná guelrzaclaaz xtentɨ axt niclɨ quɨt rdxialtɨ xa iniit, te pur nántɨ dec pur guelreldilaaz ni naptɨ ax anucuendtɨ lo Dios sin duld.
10 Desde gulal de profet bseeddeb ne baandeb pur gacbeedeb xa xquel gún Dios perdón bniety, ax guniideb cún ni gún Dios par laat pur güen ni nány. 11 Pur Spírit xte Crist gucbee de profet desdɨ gulal dec laany sdeedny guelzii ne zapny guelrnabee, ax laadeb baandeb pur niacbeedeb tú bnietqui teed ziy ne gúcza gac de cosqui. 12 Per pur Dios gucbeedeb dec gati par lagacti laadeb ná ni caniideb sino que par laatɨy. Ne anre laat aracbeet de cosqui pur de ni catɨɨch de didxzaac xte Jesucrist pur guelrnabee xte Spíritu Sant ni zá llayabaa. De cosquɨ ójla de ánglɨ xo gacbeedeny xapacquɨy.
13 Pur ningui gulsuguasin gulgaany xgabnianlaaz, gulchané cuend ni inɨɨdx Dios laat pur güen ni nány dxi ni gueed Jesucrist. 14 Zec de lliin Dios ni rcuadiag diidx, quɨtru ibánytɨ zec ni gubánytɨ gulo anste ni gumbeet Dios. 15 Sino que iduibte ni ibánytɨ gulgaany pur ibánytɨ nania nez lony te pur laany nány sant. 16 Ne lo xquiits Dios rnii: “Gulbány nania nez luaa te pur nare naa sant.”
17 Anre belati laat rbelat “Dad” Dios, laany ni tubylote runny guelgurtisy par irate bniety según ni rundeb, ax ná par gaptɨ didxdoony iduibtiampte ni ibánytɨ lo guɨchliuré. 18 Te pur laat nántɨ dec quɨt baanti Dios perdón laat pur de costumbrɨ ni bsanné de to xpɨngul gulaltɨ laat, de costumbrɨ ni quɨt xi zeloti. Ne laat nanchuut dec gati cun orti niclɨza gati cun platti par baany Dios perdón laat 19 sino que pur rɨny nasaa xte Jesucrist ni bxíiny chi gutyny zec tuby corder ni nania ne ni quɨt xi náti. 20 Desdɨ anste ni gurixti guɨchliu agac bcuabee Dios Jesucrist par teedny ziy, ne anre agudeedny ziy pur ni rcaazny laat. 21 Pur Crist reldilaaztɨ Dios, laany ni gubíi gusbánny Crist ne bdeedny laany guelrnabee ax anre arialotepac reldilaaztɨ ne naptɨ speranz par cun Dios.
22 Anre ni azénet cuend de didxldí xte Dios, abia lazdoot nez lony par icaaztɨ de saat zec ni ná par icaaztɨdeb. Pur ningui, dibylo xquel gulcaaz de saat. 23 Te pur abchu zec ni nabánytɨ, ne guelnabány ni azenuut quɨt zéedtini pur tuby ni rnitlogac, sino que pur xtiidx Dios ni nabány ne ni quɨt chúuti dxi nitlo. 24 Te pur lo xquiits Dios rnii:
Ira bɨnguɨchliu ná zec cuanguiix
ne de guelnazaac xtendeb ná zec guiaa xte cuaanqui.
Cuaanqui rbizni ax riab guiaa xtenni,
25 per xtiidx Dios quɨt chúuti dxi nitloni.
Ne laaniy de didxzaac xte Jesucrist ni abindiagtɨ.