2
Pur ningui, gulsaan irate mal, irate engany, quɨtru runzit. Gulsaan guelracnalaaz ne guelrniyá de saat. Zecpacza de bdoo ni teste gul ni rdxá lech, ziy gulgaany pur gacbeet xtiidx Dios, te par chaza gacbeet xa riáld ibány de ni anap perdón, belati guldípactɨ agucbeet dec quesentiand güen ná Dios.
Gulchanuu Jesucrist, laany ni nány zec tuby guiabány ni guleguun bɨnguɨchliu, per par Dios laany ná ni mazru sacny ningui gulé Dios laany. Ax anre pur ni anát xpɨny Crist, nez lo Dios laat nát zec de guiabány par cazub yudoo xtenny, laat nát de bxoz sant xtenny te pur, pur Crist masquɨ ni cadeedtistɨ per cayuntɨ ni rdxalaaz Dios. Lo xquiits Dios rnii:
Nare rzuubba tuby guia láani guɨdx Sión,
guia ni mazru rlliú ni agubé ne ni mazru sac,
ax ni chaldilaaz laany quɨt chúuti dxi yanxtiub.
Par laat ni areldilaaztɨ Crist, laany nány zec tuby guia ni quesentiand sac. Per par de ni quɨt reldilaaz laany ax rzub zec ni rnii lo xquiits Dios:
Guia ni guleguun de ni rzuub yuu,
guiaqui ná ni mazru blliú par guzub yuuqui.
Ne ziyza xquel rzub zec ni rnii stuby lat lo xquiits Dios:
Laany nány guia ni ldap bniety ne izáaldny bniety.
De ni quɨt rcaaz Crist zecpacza chi quɨt rcaaz bniety guia ni rlapbɨ, rdeeddeb ziy pur ni quɨt rcuadiagdeb xtiidxny ax ziy xquel rzub xtiidx Dios.
Per laat abcuabee Dios laat nát xpɨnny, ax anát de bxoz ni run sirvɨ lony, laany ni nány rey xtennɨ. Laat naniat nez lo Dios ne laany gulény laat par laany te par itɨɨchtɨ diidx pur de guelnazaac ni runny, laany ni bdzɨcány laat nez mal par zenuut nez nasaa xtenny. 10 Anste ni gumbeet Dios laat gubánytistɨ per anre anát xpɨnny, ziyza quɨt bambeetit guelrlaslaaz xte Dios per anre arumbeetni.
11 De saniroldilaaznɨ Jesucrist, rguiin rnaaba lot, zec ni ziiopnɨ lo guɨchliuré tuby tiop dxi, quɨt isaantɨ gún de mal xgab gan laat te pur de mal xgabquiy quesentiand run pur isaan bniety xnez Dios. 12 Gulbány zacru nez lo de ni quɨt rumbee Dios. Ne ziy xquel masquɨ anre caniyádeb laat dec laat nát mal, per chi iniádeb güenquɨ ná ni cayuntɨ ax subyaadeb Dios dxi ni icáany cuend pur ira bɨnguɨchliu.
13 Pur guelreldilaaz Jesucrist, gulcuadiag xtiidx ira de ni rnabee lo guɨchliuré. Gulcuadiag xtiidx pristent ni rnabee lo naciony xtentɨ 14 ne xtiidx de gobernador ni rxiaaldbɨ par gúndeb castigu de ni run mal, ne par izubyaadeb de ni run güen. 15 Te pur Dios rcaazny dec laat gúntɨ ni ná güen, te par de ni quɨt xi gán ne de ni quɨt racbee ax quɨt xo iniyátideb laat.
16 Laat zelee gúntɨ zectisy ni rcaaztɨ, per gati pur ziy ax gúntɨ ni ná mal sino que gulgaany zec ni riáld gún de xpɨny Dios. 17 Gulgáp didxdoo ira bniety zec ni riáld. Gulcaaz de sanireldilaaztɨ Jesucrist, guldxiby Dios ne gulgáp didxdoo pristent ni rnabee lo naciony xtentɨ.
18 Laat de mos gulcuadiag irate xtiidx xlámtɨ, gati cun de lámziti ni ná güen ne ni zaac sino que né cun de ni nialaaz. 19 Te pur güen ná belati ruelaaz bniety guelzii masquɨ quɨt riáldbɨni sino que pur ni zéneb cuend Dios. 20 Xíteete zeloti belati cadeedtɨ guelzii pur mal ni cayuntɨ. Per belati cadeedtɨ guelzii pur güen ni cayuntɨ ne ruelaaztɨ guelziiqui, niy ná ni sac nez lo Dios 21 te pur par ziy nát xpɨny Dios. Crist gudeedny guelzii pur laat, ziy xquel bliuuny laat xa ibánytɨ par chanuut xnezny. 22 Laany quɨt guuti dxi niunny duld ne niclɨza tuby dixú quɨt bdiiati ruuny. 23 De maldiidxtisy ni raipdeb laany, per laany quɨt cuaibtiny cun mal diidx. Chi bteeddebny guelzii, laany quɨt guniitiny dec teru quillydeb ni cayunnédebny sino que irate bsáanny laznaa Dios, laany ni runny guelgurtisy zec ni riáld. 24 Crist bteedny tɨɨxny guelzii lo cruzy pur de xtuldnɨ te par bldány dunnɨ lo duld par ibánnɨ zec ni rcaaz Dios, ax pur de herid xte Crist ananian nez lo Dios. 25 Anste, laat gubánytɨ zec de llíily ni rnity, per anre laat abiecquitɨ cun Crist, laany ni rcaazny ne rcualony laat zec tuby pastor.