3
Ziyza laat de gunaa ni abichnaa, gulcuadiag xtiidx chialtɨ. Te belati nuu chialtɨ ni quɨt rzigueldti chaldilaaz xtiidx Dios, per tal belati deni iniáb xa xquel nabánytɨ ax chaldilaazbɨni sin quɨt xi rquiinti gaiptɨb, sino que pur ni rguiaab nabánytɨ zec ni riáld ne pur didxdoo ni ráptɨ. Quɨt gúntit mazrupac pur guelrzuchuu, guelcuenzipac raczaac guichquiani, guelrun us púrzipac de cos de or o guél racuza púrzipac lady guyally. Mazru gulgaany pur xa xquel nát nez lo Dios. Gulgac güen ne nadolaaz niy quɨt chúuti dxi nitlo ne niyza ná ni mazru sac nez lo Dios. Te pur ziy gubány de bniety gunaa ni güenuu xnez Dios tiamp gulalqui, güeldilaazdeb Dios ax bcuadiagdeb xtiidx chialdeb. Ziy baany Sara, bcuadiagbɨ xtiidx chialbɨ Abraham ax raipbɨ laab “dad”. Anre digapacza choniin laat nát de llindxaap Sara belati runtɨ ni ná güen sin dxiby.
Ziygacza laat de nguiu, gulbánzaac cun chialtɨ. Gulgaany xgab pur laadeb gati purzíti ni nadárudeb que nguiu sino que pur ni né laadeb riálddeb guelnabány par chazy ni rguaad Dios pur gracy xtenny. Gulbány ziy te gún Dios cuend xtiidxtɨ chi inaabtɨ lony.
Pur ningui nare rniia: Iratectɨ gulbány zacru cun de saat, gulgac tubyzi, gulgaany tubyzi xgab, gulcaaz de saat zecac betstɨ, gulgac güen ne nadolaaz. Quɨt idzɨ́ɨtit mal diidx lo de ni inii mal diidx laat, quɨt quetit lo de ni rgué lot sino que gulnaab lo Dios gacnény laadeb, te pur par ziy bcuabee Dios laat par yáldtɨ guelgucné xtenny. 10 Te pur lo xquiits Dios rnii:
Ni rcaaz ibány zacru ne nasaa,
ná par gapbɨ cuend
quɨt güeeb diidx mal
ne quɨt idiia dixú ruub.
11 Ibicáb nez mal ax gúnbɨ ni ná güen,
ne ná par gúnbɨ pur ibánybɨ zacru cun de saab
ax guelnabányqui ná par chanuub.
12 Te pur Xtadnɨ Dios rcualony de ni run zec ni rcaazny
ne runny cuend xtiidxdeb chi rnaabdeb lony,
per rdxichnény de ni run mal.
13 Ruteete quɨt tu gúnti mal laat belati cayuntɨ pur gúntɨ ni ná güen. 14 Per xíclabaat belza cateed bɨny laat guelzii pur cayuntɨ zec ni riáld. Quɨt chúutit guelrsaa ne quɨtza idxibtit pur ziy, 15 sino que gulgáp didxdoo ne gulchané cuend Xtadnɨ Jesucrist. Gulsuguasin par icaibtɨ lo de ni rnabdiidx laat pur speranz ni naptɨ par cun Dios, per gulcaby lodeb zacru cun diidx zaac. 16 Gulbány zacru par yíany dec quɨt xi malti zenelaaztɨ, te par de ni rniyá laat pur ni nabánytɨ zec ni riáld ne pur ni reldilaaztɨ Jesucrist ax yanxtiudeb pur ni rniideb. 17 Güenru teed bniety guelzii pur guelrun güen belati ziy ná volunta xte Dios, que no teed bniety guelzii pur guelrun mal.
18 Te pur axt Crist gudeed guelzii. Laany cun tuby güelt gutyny pur de xtuldnɨ, masquɨ quɨt baantiny duld per gutyny lo xcuendnɨ dunnɨ ni nan bɨnduld, te par chalee idxapnɨ nez par cun Dios. Gutyny zec bniety guɨchliu, per gubíi gubánny pur spírit xtenny. 19 Per anste ni ibíi ibánny, spírit xtenny güeninény spírit xte de bɨnguty rut niagudeb. 20 De spíritqui ná xte de bniety ni quɨt nicuadiagti diidx tiamp ni gubány Noé lo guɨchliuré, ne Dios belaaznény laadeb iduibte tiamp ni baanchu Noé barcu. Ax xonzi bniety gulá lo nis chiy. 21 Nisqui ná zec tuby seny pur guelrrubnis ni rdxapnɨ anre, guelrrubnis ni rliuu dec ardxapnɨ perdón. Ne guelrrubnis quɨt zelotiy par ya tɨɨxnɨ sino que par inaabnɨ lo Dios ya xquelriennɨ pur ardxapnɨ stuby guelnabány cuby pur ni gubíi gubány Jesucrist, 22 laany ni bieepny llayabaa ax rbezny lad naldí xte Dios rut canabeeny lo de ánglɨ ne lo iraru de spírit ni nap guelrnabee.