4
Pur ningui, zec ni gudeed Crist guelzii ziyza ná par güelaaztɨ guelzii. Te pur, pur de guelziiqui rsáan bniety de duld tuby lad par gúnbɨ zec ni rcaaz Dios iduibte ni ibánybɨ, xlat ni gúnbɨ zec ni ná xgabbɨ. Laat xchi gubánytɨ zectiziac de ni quɨt rumbee Dios. Gubánytɨ zectisy ni bcaaztɨ, zectisy ni guc de mal xgabtɨ, guzuztɨ, baantɨ de laní par bdxasaat baantɨ de ni quɨt illiú, guzuztɨ zectisy ni bcaaztɨ ne btot de cos ni rbixlaaz Dios. Per anre cun quɨtru zenuut zec ni nabány de ni nabány ziy, ax rdxalodeb ne rniyádeb laat. Per laadeb teru ideeddeb cuend Dios, laany ni zuguaany par gúnny guelgurtisy de ni nabány ne de ni aguty. Te pur ziyza bindiag de ni aguty xtiidx Dios chi gubánydeb lo guɨchliuré ax masquɨ agutydeb zec ni raty iraru bɨnguɨchliu, per par Dios zélaa nabánydeb pur spírit xtendeb.
Anre azedyiub ldull guɨchliu, pur ningui gulgaany xgab nianlaaz, gulsu lo xgabtɨ te chalee inaabtɨ lo Dios dibyquia dibylaaztɨ. Ne quɨt yianlaaztɨ icaaztɨ de saat zec ni riáld, te pur guelrcaazqui ná ni racné quɨt renelliantɨ bniety masquɨ zienzi ni runnédeb laat. Zec chi rdzɨny tuby de saat ruu liztɨ par tuby posad, guldeed liztɨ yáandeb sin quɨt idxiichtit nez láantɨ. 10 Cad tubytɨ abguaad Dios laat guelrieny par gúntɨ ni ná par gúntɨ, ax gulgacnésaa cun ni relee runtɨ te par yíany dec cayunquɨt zec ni riáld cun guelrieny ni abguaad Dios laat. 11 Belati tubytɨ napbɨ guelrieny par iseedbɨ de saat, ná par güeeb ni ná didxldí zecquɨpac ni ná xtiidx Dios. Ziyza ni aguud guelrieny par gacnéb de saat ná par cutéb ira juers ni caguaad Dios laab. Irate ni cayuntɨ gulgaanyni par izubyaa bniety Dios pur Jesucrist, laany ni riáldny didxdoo ne guelrnabee iduibtiampte. Amén.
12 Zec ni rcaaza laat de saniroldilaaznɨ Jesucrist, quɨt idxibtit pur de trabajuroo ni cadeedtɨ niy ná zec tuby prueb par laat. Quɨt sacantit dec xínii cadeedtɨ ziy 13 sino que gulsaclaaz chi cadeedtɨ guelzii zec ni gudeed Crist guelzii, te par saclaazzactɨ dxi ni gueedny stuby. 14 Dichos laat belati nuu ni rgué lot pur ni zenuut Crist, te pur izáate dxi rbeznét Spíritu Sant xte Dios ni nap guelrnabee. Laadeb rniideb mal diidx pur laany, per laat naptɨ didxdoony. 15 Xíteete zeloti belati cadeedtɨ guelzii pur gudinxút bɨny, o pur guelgubaan, o pur runtɨ mal, o pur riutét rut quɨt riáldtɨ. 16 Per belati nuu ni cadeed guelzii pur ni zenuub Crist, quɨt náti par itiulob sino que ideedbɨ gracy Dios pur ni anáb xpɨnny.
17 Gulgacbee dec Dios rsaanny rdeed de xpɨnny guelzii par cuxnezny laadeb. Ne belati dunnɨ ni nan xpɨnny cadeednɨ ziy ax, ¿tuguanquɨza xa teed de ni quɨt rcaaz icuadiag de didxzaac xte Dios? 18 De ni zenuucla xnez Dios quesentiand trabaju guelzii rdeeddeb par yálddeb llayabaa, latixcu de bɨnduld de ni quɨt zéne cuend Dios, ¿tuguanquɨza xa ná rut yálddeb? 19 Pur ningui de ni cadeed guelzii pur volunta xte Dios, ná par chalaa gúndeb ni ná güen ne isáandeb spírit xtendeb laznaa Dios ni rguaad guelnabány bniety ne ni run zec ni riáld.