13
Irate bniety ná par icuadiag xtiidx gubiernɨ ne xtiidx irateru de gurtisy. Te pur, pur Dios nuu gubiernɨ ne de gurtisy, pur laany zéed guelrnabee ni napdeb. Pur ningui, de ni quɨt rcuadiag xtiidx de ni rnabeequi, niy zelo dec quɨt rzigueldtideb gúndeb zec ni rnabee Dios. Ne de ni run ziy ax lagacquɨ laadeb caguíilydeb castigu par laadeb, te pur de ni nap guelgurtisy quɨt zuguaatideb par ichibdeb de ni run ni ná güen, sino que de ni run ni ná mal. Anre belati rcaazu ibániu sin quɨt idxibtiu de ni ráp guelgurtisy, ax ná par ibániu zacru te yanzaacu nez lodeb. Te pur laadeb ziy cayundeb sirvɨ lo Dios par igualodeb liú. Per belati cayunu ni ná mal ax sdxiblu de ni nap guelgurtisy cun laadeb quɨtllɨ nap xlieeztideb guelgurtisqui, sino que ziy cayundeb sirvɨ lo Dios par isiálddeb castigu de ni run mal. Pur ningui nápac par icuadiag bniety xtiidx de ni nap guelgurtisy, gati parzíti quɨt yáldtɨ castigu sino que pur nántɨ dec ziy riáld gúntɨ. Ne ziyza gultilly xte impuest te par chaza inabee de ni nap guelgurtisy, te pur laadeb mandadqui abiálddeb par cayundeb sirvɨ lo Dios.
Pur ningui guldeed ni ná par ideedtɨ, belati ná par izuubtɨ mɨly, gulzuub mɨly, o belatiza ná par quillytɨ xte impuest, gultilly xte impuest. Gulcuadiag xtiidx ni ná par icuadiagtɨ xtiidxni ne gulgáp didxdoo ni riáld gaptɨ didxdoo. Gulcualo quillytɨ irate ni zaaibtɨ lo bniety, ne ni quɨt cuezti gúntɨ ná guelrcaaz de saat. Te pur elquɨ ni rcaaz de saa bnietni ziy xquel acayunbɨ cumplir irate ni rnabee xley Dios. De mandamient xte Dios rnii: “Quɨt gaptiu stuby nguiu o stuby gunaa, quɨt quinxútiu bniety, quɨt cúaantiu, quɨt sebylaaztiu xixte bniety”, per de mandamientré ne iraru de mandamient xtenny rac cumplirni cun tuby mandamient ni rnii: “Bcaaz de soo zecac liú.” 10 Te pur ni rcaaz de saa bnietni quɨt xo gúntib mal laadeb pur ni rcaazbɨ laadeb. Pur ningui cun guelrcaaz rialo run bniety irate ni rnabee xley Dios.
11 Ne ziyza gulgacbee xi tiampni dxúun, gulgacbee dec aguld itɨɨchnɨ xcaaldnɨ. Te pur zeza cadzɨngax dxi ni gueed Jesucrist que zec gulo chi tesga bioldilaaznɨ de didxzaac xtenny. 12 Zeza cadóp tiamp ax amazru cadzɨngax dxi ni gueedny, pur ningui ná par isaannɨ de cos ni zéne dunnɨ nez mal ax idxannɨ pur idxannɨ púrzi ni ná güen par chonuun nez güen. 13 Ná par ibánnɨ zecpacza ni zaibgueld ibánnɨ, quɨt idxantin ni ná xtiu. Quɨt ibánytin cun guelrzuz, cun guelrun de laní parzi chalee chúu nez idxannɨ ni quɨt ná par idxannɨ. Quɨtti guelráp stuby nguiu o stuby gunaa o guelrápza iraloizru vicy, quɨtti guelrdildy ne guelracnalaaz. 14 Sino que güenru gulsáan laat laznaa Xtadnɨ Jesucrist, quɨt isaantit ibánytɨ zec ni idedgan laat.