14
Belati tuby ni teste güeldilaaz xtiidx Dios o tuby ni gady gacbezaacza xtiidxny rcaazbɨ idxaab lot, ax gulgaany tratbɨ zecac iraru de sanireldilaaztɨ Jesucrist, per gati par ichanetitbɨ lo diidx par dún xa ná xgabbɨ par cun xgabtɨ. Te pur nuu de saniroldilaaznɨ Jesucrist dec par laadeb zelee iquiindeb nitispac, per nuuza de ni teste güeldilaaz o de ni gady gacbezaacza xtiidx Dios, laadeb ax rlilodeb dec güenru iquiindeb púrzi verdur te par quɨt iquiindeb ni quɨt ná par iquiindeb. Per bniety ni run xgab dec zelee iquiinbɨ nitispac, quɨt náti par gúnbɨ menos par cun ni rlilo dec nuu ni quɨt náti par iquiiny bniety. Ne bniety ni run xgab dec nuu ni quɨt náti par iquiiny bniety ax quɨt náti par cubeeb bniety ni rlilo dec zelee iquiiny bniety nitispac. Te pur nez lo Dios tubylote xpɨnny laadeb. Pur ningui, ¿túlesaquɨy bniety par cubeeb stuby de sanireldilaazbɨ Jesucrist purzi de cosqui? Sino que en Dios aríianni bel cayunbɨ güen o mal. Ne belati gady gacbeeb xa gúnbɨ, ax Xtadnɨ Jesucrist napny guelrnabee par gacnény laab gúnbɨ zec ni riáld.
Te pur ziyza nuu de saniroldilaaznɨ Jesucrist ni rlilo dec nuu dxi ni nadá par gún bniety dzɨɨny, ne nuuza ni rlilo dec tubylote ná irate dxi. Per quɨt xi gúnti pur ziy, cad tuby bniety cun zec ni rlilob ná güen. Te pur bniety ni rlilo dec nuu dxi ni quɨt náti güen gún bniety dzɨɨny, runbɨ ziy par itob Dios, chiy ni rlilo dec tubylote ná irate dxi, ziyza rtozacbɨ Dios. Ne bniety ni rquiiny irate, rquiinbɨni pur ni zéneb cuend dec pur Dios zéedni ax rdeedbɨ gracyny. Chiy bniety ni rlilo dec nuu ni quɨt náti par iquiiny bniety, runbɨ ziy te pur ziy rziienbɨ cayápbɨ didxdoo Dios ax rdeedzacbɨ gracyny.
Nic tubynɨ quɨt nabánytin purzi xgabnɨ niclɨza quɨt raittin pur xgabnɨ, sino que belati nabánnɨ pur Xtadnɨ Jesucrist nabánnɨ ne par laazacny nabánnɨ. Chiy belatiza gatynɨ pur laany ne par laazacny gatynɨ. Pur ningui belati nabánnɨ o belatiza gatynɨ par Xtadnɨ Jesucrist anan. Te pur par ziy gutyny ne gubíiza gubánny stuby, par gacny Dad zeclɨ lo de ni nabány ne zeclɨza lo de ni aguty.
10 Pur ningui, ¿xílesani cubiuu o gúnzacu menos cun de sanireldilaazu Jesucrist purzi de dxi o purzi guelrquiiny?, ne iratecnɨ teru ibiin nez lo Dios par ideednɨ cuendny 11 zecquɨ ni cá lo xquiitsny rut rnii:
Zec Dios ni nabány ni naa,
rguixtiia lot dec irate bniety sulliby luaa.
Ne irate bniety zumbee nare dec naatizia
rápa guelgurtisy —ziy gunii Dios.
12 Ax cad tubynɨ teru ideednɨ cuend Dios, per purquɨ dunnɨ.
13 Pur ningui, quɨtru náti par igubeen de saniroldilaaznɨ Jesucrist, güenru idxannɨ pur icualon quɨt idxannɨ tuby ni gún, gúndeb duld. 14 Nare zec xpɨny Crist ni naa, nanldípaca dec xíteete duldti ná iquiiny bniety nitisy guedguaald. Per par ni rlilo dec nuu ni ná duld iquiiny bniety ax par laabɨy nuu ni quɨt náti güen iquiinbɨ, te pur belati iquiinbɨni rziienbɨ dec cayunbɨ duld. 15 Anre belati pur causɨ ni rquiiniu iziieny tuby de sanireldilaazu Jesucrist dec duld ná ni cayunu, ne belati quɨt runu cuendbɨ ax niy zelo dec aquɨt zenuutiu guelrcaaz ni rápu par cun laab. Quebcualo te quɨt gun purzi ni rquiiniu ax gúnu gún tuby de soo duld, te pur né pur laab guty Jesucrist lo cruzy. 16 Quɨt gúntiu tuby cos ni iniyá de soo liú, masquɨpacza bel liú nánnu dec xíteete malti ná gúnu ni rlilodeb ná mal. 17 Nez lo Dios gati ni rquiinti bniety niclɨza gati ni réeti bniety ná ni sac, sino que ni sac nez lony ná ibány bniety zec ni riáld, ibány bniety cun guelnaldiulaaz ne guelrzaclaaz pur Spíritu Sant ni rbeznén. 18 Ne bniety ni nabány ziy pur ni zenuub Jesucrist ax cayunquɨb zec ni rcaaz Dios ne zec ni rdxalaaz bniety.
19 Pur ningui, ná par idxannɨ pur idxannɨ púrzi de ni chalee ibánynen de sáan zacru cun guelnaldiulaaz te par chalee idxacnésaan par chaza gacbeen xa chonuun xnez Dios. 20 Gulcualo te quɨt gún purzi ni rquiintɨ ax gúntɨ gun tuby de saat duld. Didxldíquɨy dec irate zelee iquiiny bniety, per ni ná mal ná dec belati nez lo tuby de sanireldilaazu Jesucrist iquiiniu tuby cos ne belati par laab duld ná iquiiny bniety ni caquiiniu. 21 Pur ningui belati nuu tuby de sanireldilaazu Jesucrist dec par laab mal ná iquiiny bniety beel o malza ná guée bniety vin o xirullziru cos, ax güenru quɨt iquiintiu o quɨtza guéetiu de cosqui zec chi zuguaníub te par quɨt gúnbɨ duld pur causɨ liú. 22 Masquɨ belati liú nánnu dec xíteete náti iquiiny bniety nitisy, per güenru liúiscu cun Dios quɨt gúntiu juers de soo pur ziy. Nare rniia dec, ¡xíclabaa bniety ni rquiiny nitisy sin quɨt runtioplaaztib! 23 Per bniety ni runtioplaaz par iquiiny tuby cos te pur belati par laab mal ná iquiinbɨni ne chiy ax iquiinbɨni ax lagacquɨ laab cayunbɨ duld pur ni aquɨt caquiintibni dibylotispac. Irate ni quɨt rzíenzaac bniety gún ne chiy ax gúnbɨni ax lagacquɨ laab cayunbɨ iziienbɨ dec cayunbɨ duld.