7
De saniroldilaaznɨ Jesucrist, laat nántɨ xa ná tuby ley. Ne leyqui ná ni rnabee bniety lalzi ni nabánybɨ. Zecquɨ belati izuubzin chi ruchnaa tuby bniety, ax aquɨt xo guchnaatib cun stuby irɨnquɨ lalzi ni nabány chialbɨ. Per belati gaty chialbɨ ax aquɨt xi leyti icua guchnaab stuby. Per belati lalzi ni nabány chialbɨ chiy ax gapbɨ stuby nguiu o stuby gunaa, duldiy cayunbɨ. Per belati aguty chialbɨ ax aquɨt xi leyti icua guchnaab stuby niclɨza gati duldtiy cayunbɨ.
Ziyzaquɨy laat de saniroldilaaznɨ Jesucrist, pur guelguty xte Crist agutytɨ par xley Moisés. Anre anát xpɨny Crist, laany ni gubíi gubánny stuby ax ziy xquel azelee idxannɨ zec ni rcaaz Dios idxannɨ. Te pur chi gubánnɨ zectisy ni bcaaznɨ, mazrul bdxannɨ ni rnii ley dec quɨt náti par idxannɨ ax bionuun de mal ni riáld castigu. Per anre ni agutynɨ par ley, anre ni aquɨtru rnabee ley dunnɨ, ne ni abchu zec ni nabánnɨ ax azelee idxannɨ zec ni rcaaz Dios idxannɨ pur Spíritu Sant ni rbeznén, gati purti zonén cuend leyqui.
Quɨt caniitia laat dec mal ná ley, te pur gati ziytiy. Te pur sin ley quɨt niacbeetia xiy duld, niclɨ quɨt niacbiia dec duld ná guelrzebylaaz belati quɨt ninii ley: “Quɨt sebylaaztiu.” Per deni gucbiia dec mal ná guelrzebylaaz, mazrul guc zieny duld xtena pur iralote guelrzebylaaz ni gúpa. Belati quɨt níiu ley, quɨt niacbeeti bniety xiy duld. Anste ni gacbiia ley, par nare güenquɨ nabánia. Per chi gucbiia ley, gucbiia dec cayuna duld ne pur duldqui ax riálda castigu. 10 Ley beedni par gacbee bniety xa ibánybɨ, per par nare beedtisni par isiáldni naa castigu. 11 Te pur gulo bsacan duld nare dec zelee gúna irate ni rnabee ley, per lagac pur leyqui gucbiia dec castigutisy ná ni riálda.
12 Per xíteete malti ná leyqui te pur, pur Dios zéedni ne irate de ni zéed lo leyqui de Diosza zéedni, ax güenquɨ ne xnezquɨni ná ni rnii ley. 13 Gati leyti nap duld dec riálda castigu sino que duldiy ná ni bsacan nare par gúna ni riáld castigu. Chiy pur leyqui gucbiia dec quesentiand rnia ná gún bniety duld.
14 Dunnɨ nánnɨ dec pur Dios zéed ley, per zec bɨnguɨchliu ni naa ax runpac duld gan nare. 15 Xíteete racbeetia xi zelo ni raca, te pur quɨt runtia ni rcaaza sino que lalza ni quɨt rcaaza gúna, runa. 16 Ne chi runa ni quɨt rcaaza gúna, pur ziy racbiia dec güenquɨ ná ley te pur, pur ley, racbiia xiy cayuna. 17 Ax agati dzɨnquɨ runtia ni quɨt ná par gúna sino que pur causɨ ni naa bɨnduld ax ruupac chi run duld gan nare. 18 Te pur nare nánna zec bɨnguɨchliu ni naa, xíteete güenti quɨt nátia, masquɨpac rcaaza gúna púrzi ni ná güen per quɨt chaleeti. 19 Quɨt releeti gúna púrzi de cos güen ni rcaaza gúna sino que ruupac chi runa de mal ni quɨt rcaaza gúna. 20 Anre belati runa ni quɨt rcaaza gúna, per agati dzɨnquɨ runtia ni quɨt ná par gúna, sino que pur causɨ ni naa bɨnduld ax ruupac chi run duld gan nare.
21 Nare racbiia dec masquɨ rcaaza gúna púrzi ni ná güen, per as nuugapac duld ni run gan nare. 22 Quesentiand rdxalaaza gúna irate zec ni rnabee Dios, 23 per nuu tuby ni rcua gúna ziy, ne ni rcuaqui ná duld, pur ni nubániac duld ax ruupac chi runiy gan nare.
24 ¡Laistmɨ naa! ¿Túlesa lá ni ílda nare lo castigu ni riálda pur de duld ni runa zec bɨnguɨchliu ni naa? 25 ¡Per xtiosten Dios dec pur Xtadnɨ Jesucrist agulaa lo castiguqui! Te pur masquɨ xgaba ná gúna púrzipac zec ni rnabee Dios, per zec bɨnguɨchliu ni naa ax ruupac chi run duld gan nare.