8
Irate de bniety ni reldilaaz Jesucrist aquɨt riáldtideb castigu xte Dios, de bniety ni quɨtru cuntispac nabányti zec ni rcaazdeb, sino que amazru rundeb pur ibánydeb zec ni rnabee Spíritu Sant. Te pur, pur guelrnabee xte Spíritu Sant ni rbeznén pur ni anan tubyzi cun Crist, ax ardxapnɨ nez par cun Dios, aquɨtru rnabeeti duld lon niclɨza aquɨtru idxáldtin castigu xte Dios. Zec bɨnguɨchliu ni nan ax quɨt nialeeti niacné ley dunnɨ, ley ni bdeed Dios Moisés. Per anre abaany Dios ni quɨt nialeeti niun leyqui. Laany bxiaaldny Lliinny lo guɨchliuré zectiziac tuby bniety guɨchliu par gutyny pur de xtuldnɨ, ax ziy xquel gudillyny pur de xtuldnɨ te par quɨtru inabeeti duld lon. Anre ax anabánnɨ nez lo Dios zectiziac tuby ni cayun zec ni rnabee ley pur ni aquɨtru nabánytin zec ni ná xgabnɨ sino que zec ni rnabee Spíritu Sant.
De bniety ni cuntispac nabány zec ni ná xgabni, mazru zénedeb cuend gúndeb zec ni rcaazdeb gúndeb. Per de ni nabány zec ni rnabee Spíritu Sant, mazru zénedeb cuend gúndeb zec ni rnabee Spíritu Sant gúndeb. Guelzené cuend gún bniety zectisy ni ná xgabni ax zéed castigu. Per guelzené cuend gún bniety zec ni rnabee Spíritu Sant ax ráp bniety guelnabány par cun Dios ne guelnaldiulaaz. De bniety ni zéne cuend ibány zectisy ni ná xgabni, laadebɨy enemigu xte Dios pur ni quɨt rcaaztideb icuadiagdeb xtiidxny ne niclɨza quɨt gacti gúndeb zec ni rcaazny. Pur ningui de ni nabány zectisy ni ná xgabni, quɨt xo idxalaazti Dios ni rundeb.
Per laat aquɨt nabánytit zec ni ná xgabtɨ sino que zec ni rnabee Spíritu Sant, belati guldípactɨ arbeznét Spíritu Sant xte Dios. Te pur ni quɨt rbezné Spíritu Sant, gati xpɨny Cristti laab. 10 Per belati rbeznét Crist, ax agutytɨ par duld, anabanynét Spíritu Sant pur ni abaany Dios perdón laat. 11 Ne belati rbeznét Spíritu Sant xte Dios, laany ni gusbánny Jesucrist lo de bɨnguty ax masquɨ gatytɨ per ziyza sbányza Dios xcuerpɨt par gaadtɨ stuby guelnabány pur Spíritu Sant ni arbeznét.
12 Pur ningui de saniroldilaaznɨ Jesucrist, aquɨtru náti par ibánnɨ zec ni ná xgabnɨ. 13 Te pur belati laat nabánytɨ zec ni ná xgabtɨ ax ziáldtɨ castigu, per belati pur Spíritu Sant ni rbeznét absáantɨ duld tuby lad ax zaptɨ guelnabány cun Dios.
14 Irate bniety ni rsaan inabee Spíritu Sant xte Dios laadeb, laadebɨy de lliin Dios. 15 Te pur quɨt rbeznétit Spíritu Sant par idxibtɨ zec ni rdxiby tuby esclav xlámni sino que pur Spíritu Sant, anát lliin Dios. Ne pur Spíritqui ax rdxaipnɨ Dios “¡Xtada!” 16 Te pur, pur Spíritu Sant rziiennɨ ne nánzacnɨ dec anan lliin Dios. 17 Ne cun lliin Dios dunnɨ ax sdxáldzacnɨ herency xtenny zecac Jesucrist, belati guldípacnɨ rdxuelaaznɨ guelzii zec laany par idxáldnɨ llayabaa rut rbezny.
18 Nare abanbaania xgab dec xíteete sacti de guelzii ni cadeednɨ anre par de guelnazaac ni teru icáan llayabaa. 19 Ne axt irate de ni guluu Dios lo guɨchliu ójla laadeni abdzɨny dxi ni yíany tú de ná lliin Dios. 20 Te pur guɨchliu bllíinni, per gati laatini napni duld sino que Dios bsaanny gac ziy. Anre acanuutisy guɨchliu 21 ldáni lo de ni quɨt illiú ni nuu, chi idzɨny dxi ni nitlodengui par gacni nasaa zec chi tesga gurixtini, zectiziac ni ldáza de lliin Dios lo de ni quɨt illiú ni nuu lo guɨchliuré. 22 Per lalzi canuu guɨchliu idzɨny dxiqui, dunnɨ nánnɨ dec quesentiand nalas guelzii cadeedni, zecpacza tuby gunaa ni aidzɨny lliinni guɨchliu. 23 Ne gati guɨchliusti cadeed ziy sino que néza dunnɨ ni rbeznén Spíritu Sant zec tuby seny pur ni teru isiáld Dios dunnɨ. Ax cadeednɨ guelziiqui lalzi ni canuun idzɨny dxi ni yíany dec lliin Dios dunnɨ, dxi ni ichuny xcuerpɨn chi idxapnɨ stuby cuerpɨ cuby. 24 Dunnɨ nánnɨ dec zac ziy, niy ná speranz ni rdxapnɨ pur guelreldilaaz ni rdxapnɨ dec agucnɨ perdón. Laat nántɨ dec belati ni canuun gac agucni ax agati speranztiy, aquɨt xo icanuuti bniety ni aguc. 25 Per belati ni canuun gac gady gactini ax quɨt náti par choxaclaaznɨ icanuun gacni.
26 Ne ziyza Spíritu Sant ná ni racné dunnɨ zec chi quɨt gannɨ xa idxannɨ, te pur nuu güelt horqui axt niclɨ quɨt relee inaabnɨ lo Dios zec ni riáld. Ne zec chi quɨt gannɨ xa idxaipnɨ Dios ni rcaaznɨ iniin per Spíritu Sant nánny xa ná xgabnɨ, ax laany rnaabny lo Dios pur dunnɨ. 27 Ne Dios, laany ni rumbeeny lazdoo bniety nánny xi canaab Spíritu Sant lony pur dunnɨ. Te pur chi rnaab Spíritu Sant pur de xpɨny Dios, laany rnaabny pur bniety zec ni rcaaz Dios.
28 Dunnɨ nánnɨ dec irate ni cadeednɨ lo guɨchliuré ná ni illiú par dunnɨ ni rcaaznɨ Dios, dunnɨ ni bdxannɨ cuend xtiidxny par idxannɨ zec ni rcaazny. 29 Ne desdɨ gulo agac nanchuu Dios tú de ná ni chaldilaaz laany ax bcuabeeny laadeb ibánydeb zec Lliinny Jesucrist, te par Jesucrist ná ni inabee lo irate de ni ná lliin Dios. 30 Irate bniety ni nán Dios dec zeldilaazdeb laany, rbɨdxny laadeb gacdeb xpɨnny, runny perdón laadeb ne siáldny laadeb llayabaa rut rbezny.
31 Anre ni anánnɨ irate de cosquɨ, aquɨt xi gúnti tutix ni gún contrɨ dunnɨ pur ni nánnɨ dec Dios ná ni gacné dunnɨ. 32 Dios quɨt bcuatiny Lliinny, bsaanny guty Lliinny pur dunnɨ. Ne belati Lliinclany bnɨɨdxny par gutyny pur dunnɨ, ¿latixcu iraru de cos quɨt inɨɨdxny dunnɨ? 33 ¿Túlesa lá ni inii dec dunnɨ ni azonuun xnez Dios quɨt naniatin nez lo Dios? Te pur laany ná ni abaanny perdón dunnɨ. 34 Ruteete quɨt tu chaleeti inii dec rdxáldnɨ castigu te pur Jesucrist, laany gutyny par gudillyny pur dunnɨ. Ne gati zíyziti sino que gubíi gubánny, anre ax rbezny lad naldí xte Dios rut caniiny pur dunnɨ. 35 Zectipacza ni rcaaz Crist dunnɨ, ruteete quɨt tu chaleeti ildasaa dunnɨ cun laany. Per niclɨ pur guelnalas, o guelzii, o pur ni runné bɨny dunnɨ, o pur guelrldiaan, o pur guelrunlieedx lady, o pur guelnadxiby o pur guelguty, ruteete quɨt tu ildasaati dunnɨ cun laany. 36 Lo xquiits Dios rnii:
Pur ni nan xpɨnbiu, llillite dxúun lo guelguty.
Runnédeb dunnɨ zecpacza de llíily ni a ná par gaty.
37 Per nic tuby de cosquɨ quɨt gúnti gan dunnɨ pur ni rdxapnɨ guelgucné xte Crist, laany ni rcaazny dunnɨ. 38 Nare nánpaca per niclɨ guelguty, niclɨ guelnabány, niclɨza de ánglɨ, o de bɨndxabza, o iraruza de ni nap guelrnabee, o ni cayacza, o ni zéedza gac, 39 o ni zá llayabaa, o láani guɨchliuza, ni tuby ni stuby de lo iraru ni baany Dios, teete ne ruteeteza quɨt tu idzɨcáti dunnɨ lo guelrcaaz ni ráp Dios par cun dunnɨ pur Xtadnɨ Jesucrist.