9
Zec xpɨny Crist ni naa, caniia laat ni ná didxldí quɨt caniitia laat dixú. Ne nare nánna dec Spíritu Sant nánny didxldí ná ni caniia laat dec llillite per nalasquɨza rziienia ne axtpacza quɨt rdxialtia xa gúna. Ójla nare masquɨpacza quɨt yálda perdón, masquɨpacza idzɨcá Crist nare tuby lad, per belrulati ziy chalee gacnía de bɨnládxa par quɨt yálddeb castigu. Niy ná ni rziienia pur de saa bniety Israelaa pur ni quɨt rundeb cuend Dios ne laadeb ná ni bcuabee Dios gacdeb xpɨnny ax bednany laadeb formɨ de tuby zá, raipny laadeb xa xquel gapdeb nez par cun laany, bdeedny laadeb xleyny, raipny laadeb xa xquel itodebny ne baanny promes cun laadeb. Ne gati zíyziti sino que ziyza lo xfamily de bniety gulal ni baany sirvɨ lo Dios zádeb, lo de bnietiac ni záza Crist chi beedny lo guɨchliu, laany ni nány Dios ni riáld gap bniety didxdoo iduibtiampte pur ni rápny guelrnabee lo irate ni nuu. Amén.
Quɨt caniitia dec aquɨt gúnti Dios cumplir de xpromesny, sino que ni caniia ná dec gati irati bniety Israel ná xpɨny Dios. Gati purti zátideb lo xfamily to Abraham ax iratedeb nádeb descendency xte to Abraham, te pur Dios raipny Abraham: “Desdɨ llingaanu Isaac sulo descendency xtenu.” Ziy xquel racbeen dec gati purti náti bniety, bniety Israel, ax a ná bniety xpɨny Dios sino que de xpɨny Dios ná de ni rucuend dec descendency xte Abraham zéeddeb pur ni reldilaazdeb xtiidxny zec Abraham. Te pur laab güeldilaazbɨ laany chi raipny laab: “Stuby iz pur anacre guelda ne chiy acaa Sara tuby nguiueen.”
10 Ne gati zíyziti sino que chi guroo Isaac llingaan Sara chiy bichnaab cun Rebeca. Ne anste ni gal de cuach ni cuáa Rebeca 11 (deni niclɨ gady gúntideby niclɨ güen niclɨza mal, te par yíany dec Dios anánny tú rbény gati purti ni runti bniety sino que laany anánny tú rcuabeeny ax anste ni gal de cuachqui), 12 Dios raipny Rebeca: “Lo de cuachquɨ, ni rrop ná ni inabee lo ni gal gulo.” 13 Zecquɨ ni cá lo xquiits Dios rut rnii: “Bcaaza Jacob per bdxichnía Esaú.”
14 Anre, ¿ladxa pur ziy ax iniin dec Dios quɨt runtiny zec ni riáld? ¡Per gati ziytiy! 15 Te pur Dios raipny Moisés: “Slaslaaza ni ná par ilaslaaza ne sgázaca ni ná par igaa.” 16 Pur ningui quɨt xo ilaslaazti Dios bniety pur xgabzipacbɨ o pur ni cayunzacbɨ sino que de Dios ríian tú ná par ilaslaazny. 17 Lo xquiits Dios rnii dec Dios raipny rey xte Egipto: “Nare baania liú rey te par pur liú yíany guelrnabee ni napa ax irɨɨch diidx pur nare iduibte lo guɨchliu.” 18 Pur ningui rniia laat dec Dios anánny tú ilaslaazny ne túza ná par ixúngny.
19 Per tal bel pur ziy ax iniit: “Belati ziyguiy, ¿xizani rdxiich Dios zec ni nan ne quɨtllɨ xo izun lo xgabny?” 20 Per, ¿túlesaquɨy bɨnguɨchliu par iniib ziy pur Dios? ¿Tatix zelee gaipy tuby gues ni banchuu guesqui: “Xínii baaniu nare squé?” 21 ¿Ta gati ni runchuu de gues ná ni run zec ni ná xgabni cun bany? En laab ríian ni gunnéb banyqui, bel gunchuub tuby gues par us ne tuby guesza par luj.
22 Anre ziyzaquɨy Dios anánny tú riáld castigu ne axt zelee niungapacny castigu par yíany guelrnabee xtenny. Per laany belaaznény ne gúpny paciency de ni quɨt rcuadiag diidx, de ni riáld initlony. 23 Belaaznény laadeb te par bíeny dec en laany ríian xa ná par gúnny, dec laany ná ni rápny guelrnabee ax blaslaazny de ni nanchuuny desde gulo dec ziálddeb llayabaa. 24 Ne laadebɨy dunnɨ ni agurɨdx Dios zeclɨ lo de bniety Israel ne zeclɨza lo de ni quɨt ná bniety Israel. 25 Zecquɨ ni cá lo librɨ ni bcuaa profet Oseas, rut rnii:
De ni quɨt ná xpɨnnia, zapiadeb xpɨnnia,
ne de bniety ni quɨtti ni icaaz laadeb, nare icaazadeb.
26 Teru chúu dxi rut raipy Dios de bniety:
“Gati xpɨntia laat”,
laadeb ná ni gacdeb de xpɨnny,
laany ni rbez nabánny.
27 Ziyza guniiza profet Isaías pur de bniety Israel: “Masquɨpacza quesentiand zieny ná de bniety Israel zecpacza yiully ruu nisdoo, per duudxzideb ná ni ldá lo ni zedgac. 28 Te pur Dios ziub gúnny cumplir xtiidxny lo guɨchliuré zectispac ni aguniiny.” 29 Ne desdɨ anste ziyza gunii profet Isaías:
Belati Xtadnɨ Dios ni nap irate guelrnabee
nisaanny ninitlo irate de to xpɨngul gulalnɨ,
ax gúcrul gunitlo descendency xtennɨ zec ni gunitlo
de bɨny Sodoma ne Gomorra.
 
30 Anre, ¿xi iniin an? De ni quɨt ná bniety Israel niclɨ quɨt guudeb guelrsaa xa gapdeb perdón lo Dios, per anre anapdeb perdónqui pur ni reldilaazdeb Jesucrist. 31 Ne de bniety Israel masquɨ quesentiand baandeb pur ibánydeb zec ni rnabee ley par gapdeb perdón lo Dios, per bian nialeey. 32 Ne, ¿xínii bian nialee niapdeb perdón ziy an? Pur ni mazru baandeb pur ibánydeb zec ni rnabee ley xlat ni nialdilaazdeb Dios zec ni ná par chaldilaazdebny par gapdeb perdón. Ziy xquel bedgac Crist par laadeb zecpacza tuby “guia ni rlap bniety”, 33 zecquɨ ni cá lo xquiits Dios rut rnii:
Nare rzuuba tuby guia láani guɨdx Sión,
guia ni ldap ne ni izáald bniety.
Ne ni chaldilaaz laany quɨt chúuti dxi yanxtiub.