5
Quɨt tildnétiu tuby bɨngul sino que zacru xquel blɨdxbɨ guninéb zecac xtadu, ne de ni ná bniinru que liú, blɨdxdeb zecac tuby betsu. Ziyza blɨdx de nanbɨngul zecac tuby xnanu, ne de ni ná bniinru que liú, blɨdxdeb zecac tuby bzaanu, dibylotisy xquel guninédeb.
Baany cuend de gunaa viud ni aquɨtiru xfamilni, de ni aquɨtru xi napti lo guɨchliuré. Per belati tuby viud nuu de lliinbɨ o de llagbɨ, ax laadebɨy nidoote ná par iseeddeb gúndeb cuend de xfamildeb, gacnédeb laadeb par quillydeb ni btiio xtaddeb xnandeb laadeb. Te pur ziy ná güen, ne ziyza ná ni rdxalaaz Dios. Bniety gunaa ni guldípac a ná viud, ni aquɨtru tu napti lo guɨchliuré, Diostisy ná ni azenelaazbɨ gacné laab ax quɨt rbezti rguiin rnaabbɨ lony rdxi ne guxin. Per tuby viud ni nabány zec ni ná xgabni, laab náb zecac tuby bɨnguty pur ni quɨt zenelaaztib Dios. Gudixtee irate de diidxquɨ lo de ni areldilaaz Jesucrist te par quɨt chúu nez iniyá bniety laadeb. Te pur elquɨ ni quɨt racné de saani, ne belati niclɨ de xfamilbɨ ni rbez lizbɨ quɨt racnéb, laab absaanbɨ ni reldilaazbɨ ne mazrulza náb que de ni quɨt reldilaaz Jesucrist.
Quɨt icáatiu lá tutix de gunaa viud par gacnét sino que púrzi viud ni anuu más de sesent iz ne ni guu tubyzi chialni. 10 Ne ziyza bel rumbee bniety laab dec púrzi ni illiú abaanbɨ, bel btiiob de lliinbɨ zec ni riáld, bel bdedlaab lizbɨ biian de ni rdzɨny rulizbɨ, bel quesentiand zaac gucbɨ cun de ni reldilaaz Jesucrist chi rdzɨndeb lizbɨ, bel gucnéb de ni cadeed guelzii, ne bel baanbɨ pur baanbɨ púrzi ni ná güen.
11 Per quɨt icáatiu lá de gunaa viud ni gady gac bɨngul, te pur chi gald rcaazdeb guchnaadeb ax quɨt runtideb ni ná par gúndeb pur Crist pur ni rcaazdeb guchnaadeb stuby. 12 Parzi ax rundeb duld pur ni quɨt rundeb zec ni abaandeb compromis par cun Crist. 13 Ne ziyza de ni gady gac bɨngulqui chigald tuby, tuby ruliz bniety azédeb ax riia lodeb quɨt xi rundeb. Ne gati zíyziti, sino que acayueedeb xtiidx bɨny, riutédeb lo xitixpac ax rniideb ni quɨt ná par iniideb. 14 Pur ningui, nare rcaaza dec de gunaa viud ni ná bniinru, güenru su guchnaadeb stuby, gacdeb de family ne inabeedeb lizdeb zec ni riáld, te par quɨt chúu nez iniyá de ni rdxichné dunnɨ. 15 Te pur nuu de viud ni absaan xnez Dios ax azédeb xnez bɨndxab.
16 Ne belati tuby bniety ni reldilaaz Jesucrist rac xfamilbɨ tuby bniety gunaa ni abiian viud, ax laab ná par gacnéb laab te par quɨt cuenzi xaat de carguqui quia de saniroldilaaznɨ Jesucrist. Ax ziy xquel chalee gacnédeb de viud ni guldípac aquɨtru tu napti lo guɨchliuré.
17 De ni reldilaaz xtiidx Jesucrist ná par gapdeb didxdoo de ni rnabee laadeb ne de ni rnii ne rliuuza xtiidx Dios zec ni riáld, ná par ideedzadeb laadeb irate ni rquiindeb. 18 Te pur lo xquiits Dios rnii: “Quɨt yianlaazu ideedu ni go de ladxaa lalzi cayundem xtsɨɨniu”, ne ziyza rnii lo xquiits Dios: “Ná par gall bniety ni run dzɨɨny.”
19 Quɨt gúntiu cuend ni icuaquiadeb tuby bniety ni rnabee belati quɨty tiop o chon bniety ni inii dec didxldí ná ni caniideb pur laab. 20 Per belati tuby de ni anap guelrnabee zélaa cayunbɨ duld, ná par ilɨdxub nez lo iradeb te idxiby los demásdeb.
21 Anre pur Dios, pur Jesucrist ne pur de ánglɨ ni bcuabeeny, nare rniia liú güené cuend ne baany zec ni aguniia liú sin quɨt cuétiu lo bniety, baany tubylo cun iradeb. 22 Quɨt cuenzi yiublaaztiu par icuabiiu tuby bniety ni inabee te quɨt gántiu la quɨtquɨ xi mal runbɨ, ax gún bniety xgab dec né liú rdxalaazu zec ni runbɨ. Bcualo cun iralozy de duld.
23 Ne ziyza pur ni duibzi rac láaniu, pur ni quɨt nadaanti láaniu, quɨt guéetiu nis nallzi, güenru bguuchni duudx vin.
24 Nuu de ni ríentegac xi duld cayundeb anste ni ideeddeb cuend Dios, per nuudeb niclɨ quɨt ríenti xi duld cayundeb axtisy chi ideeddeb cuendny. 25 Ziytiziacza nuu de ni ríentegac xi de güen cayundeb, ne nuuzadeb niclɨ quɨt ríenti de güen ni cayundeb, per teru gacbee bnietni.