6
De bniety ni nuu de mos rquiinpac gapdeb didxdoo xlámdeb te par quɨt tu inii de mal diidx contrɨ Dios o contrɨ de xtiidxny ni caliuun laat. Ne belati zec ni reldilaazdeb Jesucrist ziyza reldilaazza xlámdebny, ax mastecru ná par gapdeb didxdoo laadeb pur ni tubylote reldilaazdebny. Ne náza par gúndeb xtsɨɨndeb zec ni riáld pur ni cayundeb sirvɨ lo tuby sanireldilaazdeb Jesucrist. Ziy bseed de bniety, ne gutsdeb gúndeb ziy.
Belati nuu tuby bniety ni rliuu de diidx ni quɨt ná saa de didxzaac xte Xtadnɨ Jesucrist ne belati niclɨ zec ni roldilaaznɨ Jesucrist quɨt rliuub de bniety, laab naizbɨ tuby bɨnyachy ni quɨt xi gánti. Pur ni rdxalaazbɨ rchaab lo diidx ne niclɨ gati xnezni rueeb, parzi ax ruygui zéed de guelracnalaaz, guelrdxichnesaa, guelrguelosaa ax aquɨtiru confianz cun saadeb. De ni ná ziy quɨt rdeedti rdilddeb tant iralozy de ni quɨt illiú ni anuu láani quiadeb pur ni quɨt gándeb ni ná didxldí, ax rlilodeb dec pur chaldilaazdeb Jesucrist quesentiand ricu gacdeb. De ni ná ziy, gubicá lodeb. Quesentiandquɨ ricurooy a ná bniety chi areldilaaz Jesucrist, per bniety ni ná cunformɨ cun ni naptisbɨ. Te pur xíteete quɨt biopnétin lo guɨchliuré ne xíteeteza quɨt xi chaleeti chonén chi gatynɨ. Bel nuu ni iquiinnɨ ne ni idacunɨ cun ziy ná par idxaannɨ cunformɨ. Per de ni rzebylaaz gac ricu lo guɨchliuré quɨt releeti sutipdeb, runac bɨndxab gan laadeb. Rundeb de xgab ni quɨt illiú ax rundeb ni quɨt ná par gúndeb ni run rnitdeb laadeb. 10 Te pur guelrzebylaaz mɨly niy ná labaa xte irate de mal. Ne nuudeb pur guelrzebylaazqui, absaandeb ni reldilaazdeb Dios ax lagac laadeb cateeddeb laadeb guelzii.
11 Per liú, Timoteo xpɨny Dios, gubicá lo de malqui. Baany pur ibániu zacru zec ni rcaaz Dios ibániu, güeldilaazny, guc nadolaaz, gúp paciency ne bcaaz de saa bnietiu. 12 Baanpac pur guzutipné ni reldilaazu xtiidx Jesucrist. Quɨt initiu guelnabány ni ná guelnabány par chazy, te pur par ziy abcuabeeny liú ax guniiu xa xquel reldilaazu Jesucrist nez lo zieny de bniety. 13 Anre, pur Dios ni rguaad guelnabány irate de ni nuu lo guɨchliu, ne pur Jesucrist ni gunii sin dxiby ni ná didxldí nez lo Poncio Pilat, nare rnabiia liú 14 icuadiagu diidx gúnu ni rniia liú, sin quɨt ichutiuni te par quɨt inii bniety dec quɨt cayuntiu xnezni. Baany ziy axtquɨ dxi ni gueed Xtadnɨ Jesucrist stuby. 15 Laany zeedny dxi ni inabee Dios gueedny, Dios ni riáld didxdoo ne diidx zaac, laatisny ni nány Dios ne rápny irate guelrnabee, laany ni nány Rey lo de rey ne Dad lo de dad. 16 Laany ni quɨt chúuti dxi gatyny, laany ni rbezny rut mazru nanieeny rut quɨt tu chaleeti ibii. Nic tuby bniety guɨchliu gady iniáti laany ne quɨtza xo iniátidebny. ¡Par laany ná didxdoo ne guelrnabee par chazy! Amén.
17 De bniety ni ná ricu lo guɨchliu anre, gutsdeb quɨt gunnarootideb niclɨza quɨt chanelaaztideb dec ni rápdeb a ná par chazy, te pur de guelnazaac ni ráp bniety ruu chi rrany. Güenru chanelaazdeb Dios ni rbeznabány te pur laany ná ni rguaadny dunnɨ irate cos zecpaczaxnarul par saclaaznɨ. 18 Gutsdeb gúndeb ni ná güen, gúndeb zienzi de ni illiú ne saclaazdeb gacnédeb de bniety ni runlieedxni. 19 Te ziy xquel acachasaadeb de guelnazaac ni sutipné laadeb zéedru dxi par yálddeb guelnabány par chazy llayabaa.
20 Timoteo, güené cuend ni ná par gúnu. Quɨt gúntiu cuend de diidx ni quɨt illiú ni nuu lo guɨchliuré niclɨza de dixú, nicza de ni ruee de ni rlilo dec quesentiand nán ne niclɨ gati didxldí ná ni nándeb. 21 Te pur nuu de ni run ziy anre, ax absaandeb ni reldilaazdeb Dios.
Dios gunldeeny quiu, Timoteo. Amén.