13
Si talë raca ruadiꞌdza dizë́ shtë mënë nu ra dizë́ shtë ra ianglë, perë adë rac shtúꞌudiaꞌa sahia, nápëdiaꞌa amor, nahia ziquë gambanë nanídiꞌi chahiꞌ; rsë́dchidiꞌin bien. Nahia ziquë chaꞌ platí narsë́dchidiꞌi bien. Talë raca ruadiꞌdza lu mënë diꞌdzë nazeꞌdë de Dios perë adë nápëdiaꞌa amor, niétiquë nahia. Talë nanë́a grë clasë secretë shtë mënë; talë riasëhia guëdubi naná rsëꞌdë mënë lu guë́ꞌdchiliu, nu si talë rialdí lduaꞌa Dios con guëdubinú lduaꞌa hashtë guëdchisú Dios ra dani lua, perë rac shtúꞌudiaꞌa sahia, niétiquë nahia. Talë quiꞌdza grë nanapa caꞌa mënë; talë guna intriegu shcuerpa parë tsequi lu guiꞌi, perë adë rac shtúꞌudiaꞌa sahia, niétiquë nahia. Adë bë nápëdiaꞌa iurní.
El quë nanapë amor nápëll pacënci; nazáꞌquëll. Humildë nall. El quë narac shtuꞌu sáhiꞌ, adë rzébidiꞌi ldúꞌull pë shtë sáhiꞌ; adë runë nadchínidiꞌill lu sáhiꞌ. Gúnëll lo quë narac shtuꞌu sáhiꞌ, lë́dëdiꞌi lo quë narac shtúꞌull. El quë narac shtuꞌu sáhiꞌ, adë rldë́diꞌill; adë nápëdiꞌill mal llgabë. Nápëdiꞌi nguiu ni gustë iurë quëhunë mënë duldë. Mejurë rëuuꞌ ldúꞌull iurë ria mënë shnezë Dios nu iurë adë rníꞌidiꞌi mënë bishi. El quë nanapë amor, nunquë rníꞌidiꞌill cuntrë sáhiꞌ. Rialdí ldúꞌull saꞌll na më zaꞌquë. Nápëll confiansë tsanaldë saꞌll shnezë Dios. Ruaꞌa ldúꞌull lu grë cusë durë.
Amor shtë Dios adë tsalúdiꞌin, perë guëdchini tiempë tsalú diꞌdzë naruadiꞌdzë mënë con pudërë shtë Dios. Guëdchini tiempë adë guadíꞌdzëdiꞌi mënë stubi dizë́. Guëdchini tiempë lo quë nariasë́ hiaꞌa, tsaluhin. Duꞌpsë riasë́ hiaꞌa neꞌ; zihani cusë adë riasë́diꞌi hiaꞌa. Ra narniꞌi diꞌdzë nazeꞌdë de Dios, también runë faltë parë riasë́ rall grë cusë 10 perë iurë guëdchini Jesús con guë́ꞌdchiliu cubi, grë lo quë nádiꞌi completë, tsaluhin. 11 Tiempë nahia llguëꞌnë, biadiꞌdza ziquë llguëꞌnë. Bëna llgabë ziquë llguëꞌnë. Bëna juzguë ziquë llguëꞌnë, perë iurë bësaꞌna grë cusë shtë galëllguëꞌnë, guaruꞌba. 12 Rnádiꞌi hiaꞌa ra cusë clarë iurneꞌ. Riasë́diꞌi hiaꞌa por completë. Ziquë rna hiaꞌa lu guëꞌguanë gushë, rluáꞌadiꞌi bien luhin perë tubi dzë guëná hiaꞌa bien. Guëná hiaꞌa lu Dios. Riasë́ hiaꞌa duꞌpsë neꞌ, perë dzë ni tsasë́ hiaꞌa ziquë Dios nanë́ më lëꞌë hiaꞌa. 13 Tsunë cusë nápëdiꞌin fin: fe, esperansë, nu amor. Delantë lu Dios amor na mayurë.