12
Don narzëlaaꞌdchi Espíritu Santo
Bëchi, rac shtuaꞌa gac bëꞌa të shcuendë ra don narzëlaaꞌdchi Espíritu Santo parë cadë tubi de lëꞌë hiaꞌa. Nanë́ të bien iurë nianá na të mënë nadë guënë́diꞌi Dios, guanaldë të tëchi ra figurë nanápëdiꞌi vidë. Zni bëꞌnë të según lo quë nabëluaꞌa mënë lëꞌë të. Por ni, rac shtuaꞌa gac bëꞌa të tubi më naquëbezënú Espíritu Santo laꞌni lduꞌi, nunquë guëníꞌidiꞌill nacondenar Jesús. Nu zac sulë por pudërë shtë Espíritu Santo guëniꞌi mënë Jesús na el quë nanapë derechë parë guënibë́ꞌaiꞌ guëdubi guë́ꞌdchiliu.
Cadë tubi hiaꞌa bëdë́ꞌnaꞌa recibir don nabëzëlaaꞌdchi Espíritu Santo. Zihani clasë pudërë rzëlaaꞌdchi më perë tubsë Espíritu nanú. Nanú zihani manërë parë gunë mieti sirvë lu Dios, perë rdë́ꞌnaꞌa sirvë tubsë Dadë. Nu zac nanú zihani resultadë gurënë perë tubsë Dios, el quë narunë parë gunë mieti dchiꞌni. Cadë tubi mieti bë́ꞌniꞌ recibir don nabëzëlaaꞌchi Espíritu Santo të parë grë hiaꞌa guëdë́ꞌnaꞌa provëchë. Fuersë ni rluaꞌa por lo quë naquëhunë nguiu. Mizmë Espíritu quëgneꞌe llni nu pudërë parë guadiꞌdzë nguiu con más llni ruꞌbë. Parë stubi mënë mizmë Espíritu quëgdë́ꞌëiꞌ fuersë parë ruadiꞌdzë nguiu clarë diꞌdzë nazeꞌdë de Dios. Stubi mënë rúniꞌ recibir fe por mizmë Espíritu. 10 Stubi rúniꞌ recibir pudërë parë gunëáquëll ra narac lluꞌu por mizmë Espíritu. Stúbiꞌ rúniꞌ recibir pudërë parë gúnëll milagrë. Stubi rúniꞌ recibir fuersë parë guadíꞌdzëll dizaꞌquë naná zeꞌdë de Dios. Stúbiꞌ rúniꞌ recibir pudërë parë gac bë́ꞌall guadë na espíritu falsë nu guadë na espíritu verdadërë. Stubi mënë runë recibir fuersë parë guadíꞌdzëll dizë́ na nunquë bësë́ꞌdëdiꞌill. Hia stubi mënë rúniꞌ recibir fuersë nu pudërë parë guadíꞌdzëll pë runë cuntienë ra diꞌdzë gurënë. 11 Grë́tëꞌ ra cusë rëꞌ zeꞌdë de Espíritu Santo naná rneꞌe llni parë cadë tubi mieti según lo quë narniꞌi lduꞌu Espíritu.
Grë hiaꞌa na hiaꞌa ziquë tubsë cuerpë
12 Grë ra shmënë Cristo na ziquë tubi cuerpë nanapë zihani partë. Aunquë zihani na ra partë shtë cuerpë, nahin tubsë cuerpë. 13 Pues grë hiaꞌa, mënë israelitë nu ra mënë nanádiꞌi më israelitë, ra naná bajo ordë shtë ra mënë, nu ra nanapë libertá, grë hiaꞌa bëácaꞌa tubsë cuerpë por lo quë nabëꞌnë Espíritu Santo. Bëꞌnë më punërë cadë tubi hiaꞌa laꞌni cuerpë. Cadë túbiaꞌa bëdë́ꞌnaꞌa recibir mizmë Espíritu nazeꞌdë de Dios.
14 Tubi cuerpë napë zihani partë, lë́dëdiꞌi tubsë partë. 15 Si talë guëaꞌ hiaꞌa guëniꞌi: “Adë nádiaꞌa guiaꞌa cuerpë; por ni adë nádiaꞌa partë shtë cuerpë”, lëdë por nídiꞌi guëaꞌ hiaꞌa naseparadë parë lëꞌë cuerpë. 16 Si talë diágaꞌa guëniꞌi: “Adë nádiaꞌa slu; por ni adë nádiaꞌa partë shtë cuerpë”, lëdë por nídiꞌi diágaꞌa nasaparadë parë lëꞌë cuerpë. 17 Si talë guëdubi cuerpë na slu, ¿llallë guíniaꞌa iurní? Si talë guëdubi cuerpë na tubi diaguë, ¿llallë tsúllia hiaꞌa iurní? 18 Perë Dios bëzú cadë tubi partë shlugarin catë runë tucarë nu catë guc shtuꞌu më. 19 Si talë grë́tëꞌ nahin tubsë partë, pues nádiꞌi cuerpë completë iurní. 20 Perë iurneꞌ nanú zihani partë perë tubsë cuerpë.
21 Slu hiaꞌa adë gáquëdiꞌi guëniꞌi lu guiaꞌa hiaꞌa: “Adë rquíꞌnidiaꞌa lë́ꞌël”. Nu zac guë́caꞌa adë gáquëdiꞌi guëniꞌin lu guëaꞌ hiaꞌa: “Adë rquíꞌnidiaꞌa lë́ꞌël”. 22 Al contrari, ra partë shtë cuerpë nanápëdiꞌi fuersë, partë ni más lasac parë cuerpë. 23 Ra partë shtë cuerpë narniꞌi hiaꞌa nápëdiꞌin hunurë, rácuhin con más hunurë; ra partë nanádiꞌi nasaꞌa, quëdë́ꞌnaꞌa tratar con más cuidadë. 24 Ra partë shtë cuerpë namás nasaꞌa rquíꞌnidiꞌin mizmë cuidadë. Dios bë́ꞌniꞌ punërë grë́tëꞌ partë shtë cuerpë según voluntá shtë më. Ra partë narquíꞌniaꞌa menos, bëdëꞌë më más hunurë parë partë ni 25 të parë adë tsúdiꞌi ni tubi divisioni ladi cuerpë sino quë cadë partë shtë cuerpë gapin cuidadë por los de más sáhiꞌ. 26 Si talë tubi partë shtë cuerpë quëzac zi u pë raquin, guëdubi cuerpë quëzac zi iurní. Si talë tubi partë quëhunin recibir hunurë, pues guëdubi cuerpë rquitë lduꞌin iurní.
27 Pues bien, lëꞌë hiaꞌa na hiaꞌa cuerpë shtë Cristo; cadë tubi de lëꞌë hiaꞌa na hiaꞌa partë shtë cuerpë ni. 28 Zni Dios bëꞌnë ordenar pë gunë cadë tubi shmënë më. Primërë gululë́ më ra poshtë, segundë lugar gululë́ më ra naruadiꞌdzë dizaꞌquë naná zeꞌdë de Dios. Tecërë lugar gululë́ më ra mësë narluaꞌa shtiꞌdzë më; cuartë lugar ra narunë milagrë, iurní ra narunëac ra narac lluꞌu. Nu gululë́ më ra narunë compañi, nu ra narnibëꞌa, nu ra naruadiꞌdzë stubi dizë́. 29 ¿Ni mudë grë́tëꞌ hiaꞌa na hiaꞌa poshtë? ¿Ni mudë grë́tëꞌ hiaꞌa na hiaꞌa ra naruadiꞌdzë dizaꞌquë nazeꞌdë de Dios? ¿Ni mudë grë́tëꞌ hiaꞌa na hiaꞌa mësë, u guëdë́naꞌa milagrë, 30 u nápaꞌa pudërë parë gunëácaꞌa ra narac lluꞌu, u grë́tëꞌ hiaꞌa rac ruadíꞌdzaꞌa dizë́ gurënë? ¿Ni mudë grë hiaꞌa rac guëníꞌiaꞌa pë runë cuntienë ra dizë́ ni? Pues clarë nahin; lëdë znídiꞌin. 31 Gulë guc shtuꞌu lo quë narzëlaaꞌchi Espíritu Santo, lo quë narunë compañi más grë ra shmënë më. Iurneꞌ guëluáꞌahia lëꞌë të lo quë naná mejurë quë grë ra cusë rëꞌ.