11
Gulë tsaglaꞌguë ejemplë shtëna ziquë tsaglaꞌga ejemplë shtë Cristo.
Rëglë parë ra naꞌa naná rdëá
Bëchi, rquitë lduaꞌa purquë siemprë rëagná lduꞌu të na nu ziaglaꞌguë të enseñansë nabëluáꞌahia lu të. Perë rac shtuaꞌa gac bëꞌa të Cristo na cabësë shtë nguiu nu lëꞌë nguiu na cabësë shtë tséꞌliꞌ nu Dadë Dios na shlamë Cristo. Si tubi nguiu rëꞌau guëc nguiu iurë lëꞌë nguiu quëhúniꞌ oraciuni, u iurë quëadíꞌdziꞌ dizaꞌquë naná zeꞌdë de Dios, quëhunë nguiu ni desprëci el quë naná cabësë shtë nguiu. Perë si tubi naꞌa adë rë́ꞌaudiꞌi guëc naꞌa iurë quëgnáꞌbëll lu Dios u iurë quëadíꞌdzëll dizaꞌquë, quëhúnëll desprëci el quë naná cabësë shtë naꞌa. Igual nall ziquë naꞌa naná rchuguë guëdubi guitsë guëc rall. Si talë tubi naꞌa adë rë́ꞌaudiꞌi guëc naꞌa, mejurë chuguë guitsë guëc naꞌa tubigasë, perë si talë parë lë́ꞌëll nahin shtu parë chuguë guitsë guë́quiꞌ u guëgaꞌa guëc naꞌa, napë quë guëꞌau guëc naꞌa. Lëꞌë nguiu adë rquíꞌnidiꞌi guëꞌau guëc nguiu purquë lëꞌë nguiu quëhúniꞌ representar personë shtë Dios nu rabtsëꞌë nguiu gluri shtë Dios, perë naꞌa quëhúniꞌ representar personë nu pudërë shtë nguiu. Iurë bëntsaꞌu Dios lëꞌë nguiu, adë bë́ꞌnëdiꞌiꞌ formar lëꞌë nguiu de cuerpë shtë naꞌa sino bëꞌnë më formar lëꞌë naꞌa de cuerpë shtë nguiu. Lëꞌë më bëntsaꞌu më tubi naꞌa purquë bëquiꞌni nguiu lëꞌë naꞌa. Adë bëntsáꞌudiꞌi më lëꞌë nguiu por nicidá shtë naꞌa. 10 Por ni rquiꞌni guëꞌau guëc naꞌa ziquë sëñi de quë lëꞌë nguiu na cabësë shtë naꞌa nu runë tucarë guëꞌau guëc naꞌa ziquë sëñi de quë quëhunë raiꞌ respëti lu ra ianglë. 11 Cumë unidë na shmënë më por Cristo, lëꞌë nguiu nápëdiꞌill vidë sin lëꞌë naꞌa nu lëꞌë naꞌa nápëdiꞌill vidë sin por lëꞌë nguiu. Rquiꞌni nguiu naꞌa; ra naꞌa rquiꞌni nguiu. 12 Ziquë lëꞌë naꞌa guc formáriꞌ de nguiu, también lëꞌë nguiu nápiꞌ vidë por lëꞌë naꞌa. Pues grë́tëꞌ cusë zeꞌdë de Dios.
13 Gulë bëꞌnë juzguë mizmë lëꞌë të si talë na correctë guënaꞌbë tubi naꞌa lu Dios sin quë në́ꞌaudiꞌi guëc naꞌa. 14 Mizmë llgabë laꞌni lduꞌu hiaꞌa rniꞌi de quë si talë tubi nguiu nápëll guitsë guë́quiꞌ llëduni, nahin tubi shtu 15 perë parë tubi naꞌa si talë guitsë guë́quiꞌ na llëduni, nalë́ nasaꞌa nahin parë lë́ꞌiꞌ purquë zni bëdëꞌë Dios guitsë guë́quiꞌ parë guësë́ꞌauhin guë́quiꞌ. 16 Si talë chu adë nádiꞌi de acuerdë nu rac shtúꞌull gúnëll cuntrë enseñansë rëꞌ, pues rquiꞌni gac bë́ꞌall de quë lëꞌë naꞌa, ni los de más grupë shtë shmënë Dios, nápëdiꞌi naꞌa stubi custumbrë.
Manërë narunë tucarë gaul la Santa Cena
17 Mientras quëgnehia cunseju parë lëꞌë të, nanú stubi cusë narunë të perë adë nádiꞌin nazaꞌquë. Quëhunë të cusë dzabë. Iurë rdëá të parë gunë të alabar Dios, nádiꞌin parë bien shtë të sino quëhunë të mal. 18 Primërë puntë iurë rdëá të, nanú divisioni entrë lëꞌë të; adë na të unídëdiꞌi. Zni rinia nu lluáꞌahia nahin verdá. 19 Pues rquiꞌni tsu divisioni entrë lëꞌë të parë gac bëꞌa mieti chu na shmënë Dios de verdá. 20 Perë iurë rdëá të parë gau të shtse shtë Dadë, lë́dëdiꞌi na shtse shtë Dadë purquë nádiꞌin ziquë bëꞌnë më ordenar. 21 Iurë rau të, cadë tubi të rguibëlú lu saꞌ të parë gau të lu shtse nanuaꞌa të mientras stubi saꞌ të nápëdiꞌi pë gáuhiꞌ; stubi tantë të rzuuꞌdchi të con vini. 22 ¿Pëllë adë nápëdiꞌi të lidchi të catë rau të, catë ruuꞌ të? ¿Pë adë nápëdiꞌi të rëspëti parë los de más shmënë Dios? nu rgul shtu shtë saꞌl nabënápëdiꞌi. ¿Pë guëniaꞌa lu të iurní? ¿Guëníꞌihia na të më zaꞌquë? Aquëdiꞌi.
Shtse shtë Dadë
(Mt. 26.26‑29; Mr. 14.22‑25; Lc. 22.14‑20)
23 Bëluáꞌahia lëꞌë të lo quë bëna recibir de lëꞌë Dadë. Na zndëꞌë. Mizmë gueꞌlë bëꞌnë mënë traicionar lëꞌë Dadë Jesús, gunaꞌzi më guetështildi. 24 Despuësë de bëdëꞌë më graci lu Dios, iurní bëshullë më guetështildi nu guniꞌi më: “Gulë gau ndëꞌë; shcuerpa ndëꞌë. Bëllullin por bien shtë të. Gulë gauhin parë guëagná lduꞌu të galguti shtëna.” 25 Zni zac despuësë lëꞌë shtse gualú, gunaꞌzi më copë shtë vini nu guniꞌi më: “Ndëꞌë na copë narunë cuntienë conveñi cubi naná selladë por rënë shtëna. Cadë vësë gu të vini ni, gulë bëagná lduꞌu të galguti shtëna.” 26 Cadë vësë rau të guetështildi nu ruuꞌ të vini lu Santa Cena, quëgluaꞌa të stubi vësë más pë runë significar galguti shtë Jesús hashtë guëabrí më stubi.
Gulë gapë rëspëti parë shtse shtë Dadë
27 Rquiꞌni gápël cuidadë. Cualquier nanagáu guetështildi u nanagú laꞌni copë shtë Dadë sin quë nápëdiꞌill rëspëti, quëhúnëll tubi duldë cuntrë cuerpë nu rënë shtë Dadë. 28 Por ni cadë tubi të rquiꞌni gunë të juzguë manërë nanabánil antsë gaul guetështildi nu antsë gul vini. 29 El quë naráu nu el quë naruuꞌ la Santa Cena sin quë nápëdiꞌi rëspëti lu cuerpë shtë Jesús, quëgsëdchini nguiu ni cashtigu parë mizmë lë́ꞌëll. 30 Por ni zihani lëꞌë të rac lluꞌu të; nápëdiꞌi të fuersë, nu zac nanú bëldá ra saꞌ të guti raiꞌ. 31 Perë si talë guëdë́ꞌnaꞌa juzguë conductë shtë́naꞌa, iurní adë gúnëdiꞌi më juzguë lëꞌë hiaꞌa. 32 Perë iurë runë më cashtigu lëꞌë hiaꞌa, nahin parë adë gáquëdiꞌi hiaꞌa condenadë con los de más mënë shtë guë́ꞌdchiliu.
33 Zni bëchi narac shtuaꞌa, iurë rdëá të parë gau të shtse shtënë më, gulë cuezë los de más saꞌ të antsë gau të. 34 Si talë tubi të rldiáꞌnël, gulë gau cumidë lídchil të parë Dios adë gúnëdiꞌi më cashtigu lë́ꞌël iurë nardëá të. Los de más asuntë guna rëglin iurë gueldë guënahia lëꞌë të.